Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

29.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020

Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä torjumalla
turvallisuusuhkia ja tehostamalla yhteisiä toimia terrorismin,
järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumiseksi.
Agendassa esitetään konkreettiset välineet ja toimenpiteet, joita
käytetään tässä yhteisessä työssä turvallisuuden varmistamiseksi ja
näiden kolmen kaikkein vakavimman uhan torjumiseksi.

Äskettäin
tehdyt eurooppalaisiin ja Euroopan arvoihin kohdistuneet terrori-iskut
oli koordinoitu valtioiden rajojen yli. Siksi meidän on tehtävä
yhteistyötä näiden uhkien torjumiseksi perusoikeuksia kaikilta osin
kunnioittaen. Sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen on edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Haasteiden rajatylittävän luonteen vuoksi yksittäiset maat eivät voi kuitenkaan toimia yksin, vaan tarvitaan EU:n tukea luottamuksen rakentamiseksi sekä yhteistyön, tietojenvaihdon ja yhteisten toimien helpottamiseksi.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin
mukaan terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja verkkorikollisuus ovat
monimutkaisia ja muuttuvia turvallisuushaasteita, jotka eivät pysähdy
rajoille. ”On siis aika, että me eurooppalaiset parannamme ja
tiivistämme yhteistyötä, jotta EU:n kansalaiset ovat turvassa. Tämän
EU:n yhteisen agendan tarkoituksena on saada jäsenvaltioiden
viranomaiset tekemään yhteistyötä tehokkaammin keskinäisen luottamuksen
hengessä. Terroristit hyökkäävät vaalimiamme arvoja vastaan. Pidämme
tiukasti kiinni perusoikeuksista ja pyrimme puuttumaan
radikalisoitumisen taustasyihin edistäen samalla aitoa suvaitsevaisuuden
kulttuuria yhteiskunnissamme
”, Timmermans totesi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi, että turvallisuutta ei voi olla ilman vapautta eikä vapautta ilman turvallisuutta.
”Komissio ottaa johtopaikan esittämällä EU:n turvallisuusagendan, jossa
keskitytään osa-alueisiin, joilla Euroopan unionin toimilla on
todellista merkitystä. Agenda ei ole pelkästään reaktio viimeaikaisiin
traagisiin tapahtumiin. Siinä uudistetaan yhteinen
turvallisuusstrategiamme uudessa poliittisessa ja oikeudellisessa
ympäristössä, jossa meidän kaikkien on luotettava toisiimme – mistä
olemme yhtä mieltä – jotta voimme tehokkaasti koordinoida toimia ja
vaihtaa tietoja voidaksemme puuttua muuttuviin uhkiin. Agendassa
esitetään konkreettisia toimia, joilla nämä keskeiset periaatteet
muunnetaan käytäntöön: vahvoja toimenpiteitä, jotka ulottuvat
ennaltaehkäisystä suojeluun, rikosten paljastamiseen ja lainvalvontaan
”, Avramopoulos jatkoi.

Parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä, jolla on kolme painopistettä

EU
on luonut välineitä, jotka auttavat jäsenvaltioiden
lainvalvontaviranomaisia torjumaan rikollisuutta ja terrorismia.
Onnistuminen perustuu EU:n toimielinten ja virastojen sekä
jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten väliseen tulokselliseen
yhteistyöhön. Agendan ansiosta näitä välineitä voidaan käyttää paremmin,
kun tietojenvaihto paranee ja yhteistyö lisääntyy.

Lähestymistapaa voidaan mukauttaa uusiin ja tuleviin uhkiin. Sitä käytetään kolmen vakavimman uhan torjumiseen. Nämä ovat 1) terrorismi ja radikalisoituminen 2) järjestäytynyt rikollisuus 3) verkkorikollisuus.

Tärkeimpiä toimia ovat seuraavat:

 • Radikalisoitumisen torjuminen:
  Komissio perustaa osaamiskeskuksen keräämään ja levittämään
  radikalisoitumisen torjuntaan liittyvää asiantuntemusta. Osaamiskeskus
  tukeutuu vuonna 2011 kattoverkostoksi perustettuun EU:n laajuiseen
  radikalisoitumisen torjunnan verkostoon (RAN). Näin vahvistetaan
  kokemusten vaihtoa paikallisella tasolla niiden tahojen välillä, jotka
  osallistuvat suoraan radikalisoitumisen ja välivaltaisten ääriliikkeiden
  torjuntaan.
 • Terrorismia koskevan puitepäätöksen saattaminen ajan tasalle:
  Puitepäätös on saatettava ajan tasalle, jotta vierastaistelijailmiötä
  voidaan torjua yhtenäisemmin. Tämä antaa mahdollisuuden tehostaa
  yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
 • Rikollisten rahoituksen katkaiseminen:
  Euroopassa vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten (erityisesti
  Europoliin yhdistettävien rahanpesun selvittelykeskusten) yhteistyötä.
  Komissio arvioi, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä, jolla voitaisiin estää
  terroristien rahoittamista ja parantaa rikoksella saadun omaisuuden
  menetetyksi tuomitsemista.
 • Vuoropuhelun lisääminen IT-alan kanssa: Komissio
  käynnistää vuonna 2015 tärkeimpien IT-yritysten kanssa EU-tason
  foorumin, jonka avulla on tarkoitus torjua terroristista propagandaa
  internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja tutkia uusiin
  salaustekniikoihin liittyviä ominaisuuksia, jotka herättävät
  lainvalvontaviranomaisissa huolestusta.
 • Ampuma-aseita koskevan lainsäädännön vahvistaminen
  on tarpeen, jotta voidaan puuttua laittomaan asekauppaan ja aseiden
  reaktivointiin, luoda yhteiset normit, lisätä tietojen jakamista ja
  edistää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.
 • Verkkorikollisuuden torjuntavälineiden vahvistaminen:
  Painopisteenä on määrittää keinoja, jolla voitaisiin poistaa
  verkkorikollisuutta koskevan rikostutkinnan esteitä, jotka liittyvät
  esimerkiksi lainkäyttövaltaan sekä internetissä olevien todisteiden ja
  tietojen saantiin.
 • Europolin valmiuksien parantaminen
  mm. luomalla Euroopan terrorismintorjuntakeskus. Sen avulla Europol voi
  tehostaa tukeaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten toimille,
  joilla torjutaan lähtöä ulkomaille terroristitaistelijoiksi, terrorismin
  rahoittamista, verkossa olevaa väkivaltaisia ääriliikkeitä tukevaa
  sisältöä sekä laitonta asekauppaa.

Uudenlainen toimintatapa

Komission
uusi yhteistyöhön perustuva työskentelytapa on antanut mahdollisuuden
lähestyä turvallisuuskysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Agendassa
esitetyissä toimenpiteissä näkyy politiikanalojen koko kirjo oikeus- ja
sisäasioista rahoitusasioihin, liikenteeseen ja ympäristökysymyksiin.

Nyt kun oikeus- ja sisäasiat on asetettu samalle lähtöviivalle
EU:n muiden politiikkojen kanssa, komissio pitää erittäin tärkeänä
sitä, että kaikki ne välineet, joita tietojenvaihtoon,
poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön sekä koulutukseen ja
tutkimukseen on käytettävissä, otetaan täysimääräisesti käyttöön. Jo
tehtyjen ehdotusten hyväksyminen on myös tärkeällä sijalla. Näistä
voidaan mainita EU:n matkustajarekisteritietodirektiivi ja
tietosuojauudistus.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments