Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

8.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön.


Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat.
Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja
avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta
vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista
keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä osa terrorismin
torjuntaa ja sen on vastattava jatkuvasti muuttuviin terrorismin
muotoihin, totesi oikeusministeri Häkkänen mietinnön
luovutustilaisuudessa.

Työryhmä ehdottaa rikoslakiin muutoksia,
joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Terrorismirikoksille on ominaista,
että ne tehdään terroristisessa tarkoituksessa, esimerkiksi vakavan
pelon aiheuttamiseksi väestön keskuudessa. 

– Työryhmä tarkasteli
terrorismirikoslainsäädäntöä laaja-alaisesti. Tällä toteutettiin myös
hallituksen elokuussa budjettiriihen yhteydessä tekemää kirjausta, jonka
mukaan tavoitteena on antaa viranomaisille kaikki mahdolliset
lainsäädännölliset välineet terrorismirikosten torjuntaan, totesi
oikeusministeri Häkkänen luovutustilaisuudessa.

Työryhmä
ehdottaa, että törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen
häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän eräät tekotavat
voitaisiin katsoa terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi.
Terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä näistä rikoksista tuomittaisiin
vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään 7 vuotta. Enimmäisrangaistus
olisi siten ankarampi kuin vastaavista rikoksista, joihin ei liity
terroristista tarkoitusta.

Samalla säädettäisiin rangaistaviksi
terroristisessa tarkoituksessa tehdyt radiologista asetta koskevat
rikokset, joista tuomittaisiin vankeuteen vähintään 4 kuukaudeksi ja
enintään 8 vuodeksi.  

Rangaistavaksi tulisi mietinnön mukaan
myös sellaisen terroristiryhmän johtaminen, jonka toiminnassa ei ole
vielä tehty terroristisessa tarkoituksessa tehtyä rikosta mutta joka
toimii tehdäkseen sellaisen.

Työryhmä ehdottaa, että myös
itseopiskelusta terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen tekemistä
tai sen valmistelua varten tulisi rangaistavaa. Rangaistava
itsekouluttautuminen voisi koskea esimerkiksi räjähteiden, aseiden tai
haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä. Rikosoikeudellinen vastuu
edellyttäisi, että kouluttautuja on  päättänyt tehdä terrorismirikoksen
ja että tekijän tarkoitus voidaan päätellä tapauksen olosuhteiden
kokonaisarvioinnin perusteella. Tällöin esimerkiksi käsikirjan
lataamista verkkosivuilta räjähteiden valmistamiseksi voitaisiin pitää
laissa tarkoitettuna kouluttautumisena terrorismirikoksen tekemistä
varten

Nykyisin rangaistavaa on ottaa vastaan toiselta henkilöltä koulutusta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Säännöksiä
matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten työryhmä
laajentaisi kattamaan yleisesti matkustaminen toiseen valtioon
terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa. Tällöin rangaistusvastuun
piiriin tulisivat myös henkilöt, jotka palaavat tai muuten matkustavat
Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten.

Nykyisin
rangaistavaa on se, että Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva
taikka joku Suomesta matkustaa tässä tarkoituksessa muuhun kuin
kansalais- tai asumisvaltioonsa. Matkustamisrikoksesta voidaan tuomita
sakkoa tai vankeutta enintään 2 vuotta.

Myös terrorismirikoksen
tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen säädettäisiin
rangaistavaksi. Siitä tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi
vankeutta. Terrorismitarkoituksessa matkustamisen edistämisen
rahoittaminen tulisi rangaistavaksi terrorismin rahoittamisena.

Lisäksi
työryhmän ehdotuksista seuraa, että salaisia pakkokeinoja ja salaisia
tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää uusien tekotapojen mukaisten
terrorismirikosten selvittämisessä ja estämisessä. Terrorismirikoksen
tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisen osalta tämä
koskisi televalvontaa ja suunnitelmallista tarkkailua.

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments