Generic filters
Exact matches only
15.9.2022 Oikeusuutiset

Helsingin Bussiliikenne Oy hävisi kanteensa komissiota vastaan EU:n yleisessä tuomioistuimessa

I       Asian tausta 2        Helsingin kaupungin (Suomi) omistama yksityisoikeudellinen liikennepalveluja tarjoava yhtiö Suomen Turistiauto Oy perusti Helsingin bussiliikenteen (jäljempänä vanha HelB) 1.1.2005 hankittuaan ensin HKL-Bussiliikenne Oy:n, joka oli vuonna 1995 perustettu yritys, joka oli alun perin osa Helsingin kaupungin liikennelaitosta, varat ja velat. Vanha HelB liikennöi bussireittejä Helsingin (Suomi) alueella sekä tarjosi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/helsingin-bussiliikenne-oy-havisi-kanteensa-komissiota-vastaan-eun-yleisessa-tuomioistuimessa/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Työttömyysetuuden takaisinperintäasia ratkaistavissa vasta kun sen perusteena olevasta seikasta on annettu valituskelpoinen ratkaisu

VakO: Työttömyysturva – Takaisinperintä – Työnhakijan omaehtoinen opiskelu – Menettelyvirhe A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko A:n omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella tullut lakkauttaa 1.7.2018 lukien. Vakuutusoikeudessa oli käsiteltävänä valitusasia koskien työmarkkinatuen ja korotusosan liikamaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyottomyysetuuden-takaisinperintaasia-ratkaistavissa-vasta-kun-sen-perusteena-olevasta-seikasta-on-annettu-valituskelpoinen-ratkaisu/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen toimeentulotuki ei ollut korjattavissa uudella KELAn hallintopäätöksellä

KHO:2022:46 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Asiavirheen korjaaminen – Takaisinperintä – Kansaneläkelaitoksen toimivalta – Muutoksen edellytykset Kansaneläkelaitoksen mukaan se oli myöntänyt X:lle perusteettomasti perustoimeentulotukea ajalle 1.11.2017–31.7.2018 yhteensä yli 5 000 euroa. X oli lainvastaisesti jättänyt ilmoittamatta Kelalle uuden pankkitilinsä ja sille tehdyt käteispanot sekä ulkomailla oleskelunsa. Kela oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/virheellinen-toimeentulotuki-ei-ollut-korjattavissa-uudella-kelan-hallintopaatoksella/
14.1.2020 Oikeusuutiset

Myönnettyä asumistukea ei voitu ilman sen saajan suostumusta oikaista hänen vahingokseen

Vakuutusoikeus: Asumistuki – Oikaisu vahingoksi – Takaisinperintä Kansaneläkelaitos oli oikaissut asumistukipäätöksen vakuutetun vahingoksi pyytämättä hänen suostumustaan oikaisuun tai hakematta oikaistavan päätöksen poistamista. Kansaneläkelaitos oli katsonut, että oikaisu ei edellyttänyt vakuutetun suostumusta, koska oikaistun päätöksen virhe oli ollut ilmeinen ja se oli aiheutunut ruokakunnan omasta menettelystä. Vakuutusoikeus katsoi, että oikaistun päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/myonnettya-asumistukea-ei-voitu-ilman-sen-saajan-suostumusta-oikaista-hanen-vahingokseen/
10.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Erityiskertomus nro 01/2019: EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksessaan, hallitseeko komissio EU:n talousarviota uhkaavien petollisten menettelyjen riskiä asianmukaisesti EU:n taloudellisten etujen suojaaminen petoksilta kuuluu Euroopan komission keskeisiin tehtäviin. Komission pääosastot, toimeenpanovirastot sekä petostentorjuntavirasto (OLAF) tekevät yhteistyötä lukuisten muiden organisaatioiden, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO), kanssa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissiolla ei ole kattavia ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-tilintarkastustuomioistuin-erityiskertomus-nro-01-2019-eun-varainkayttoon-liittyvien-petosten-torjunta-toimia-tarvitaan/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: EU:n petostentorjuntaa koskevat ehdotukset eivät mene tarpeeksi pitkälle

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) osalta ehdotetut muutokset eivät riitä tekemään viraston tutkimuksista merkittävästi aiempaa vaikuttavampia. Tarkastajat toteavat lisäksi, että tietyt seikat saattavat vähentää OLAFin ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) välisen yhteistyön vaikuttavuutta, vaikka ehdotuksessa on  otettu asianmukaisesti huomioon näiden virastojen välisen yhteistyön periaatteet. Tänään julkaistaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/euroopan-tilintarkastustuomioistuin-tarkastajat-eun-petostentorjuntaa-koskevat-ehdotukset-eivat-mene-tarpeeksi-pitkalle/
21.10.2013 Oikeusuutiset

Komission takaisinperintäpäätöstä sovellettiin ensisijaisena, yhtiön saneerausmenettely ei vähentänyt tuen palauttamisvelvollisuutta

Kuopion HAO: Valtiontuki Takaisinperintä Välitön ja tehokas täytäntöönpano Unionin oikeuden etusija Saneerausmenettely Tuen määrä Euroopan unionin komissio oli 12.6.2012 tekemällään päätöksellä todennut kaupungin yritykselle myöntämän tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrännyt tuen takaisinperittäväksi. Kaupunginhallitus oli vuonna 2013 tehnyt päätökset tuen takaisinperinnästä. Tuen saanut yritys valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen. Valittaja riitautti päätökset osin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/komission-takaisinperintapaatosta-sovellettiin-ensisijaisena-yhtion-saneerausmenettely-ei-vahentanyt-tuen-palauttamisvelvollisuutta/
2.10.2013 Oikeusuutiset

Kela peruu veronpalautusten ulosoton velkaansa lyhentäneiltä

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen osana etuuksien takaisinperintää. Nyt on kuitenkin päätetty, että veronpalautuksia ei ulosmitata niiltä asiakkailta, jotka ovat maksaneet velkaansa osamaksusuunnitelman mukaan. Kela on perinyt velkoja veronpalautuksista ulosottoteitse vuodesta 2007. Tämä koskee etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja, esimerkiksi liikaa maksettua opintotukea, työttömyysturvaa tai asumistukea. Veronpalautusten perintä koskee…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/kela-peruu-veronpalautusten-ulosoton-velkaansa-lyhentaneilta/
29.9.2013 Oikeusuutiset

Viranomainen ei saanut peruuttaa kumottuun lakiin perustuvaa etuuspäätöstään.

Kuopion HAO: Hallintopäätöksen pysyvyys Luottamuksensuoja Hallintopäätöksen korjaaminen Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi Asiavirhe Valituskelpoisuus Takaisinperintä Mitättömyys Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto oli myöntänyt kahdelle henkilölle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella liikkuvuusavustusta vuoden 2013 puolella, vaikka julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki oli kumonnut mainitut säännökset 1.1.2013 lukien. Viranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/viranomainen-ei-saanut-peruuttaa-kumottuun-lakiin-perustuvaa-etuuspaatostaan/
17.5.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturva-asiassa

Asiassa oli kyse unionin kansalaisesta, joka oli asunut samanaikaisesti kahdessa jäsenvaltiossa valitsematta yhtä kotipaikkaa ja joka sai leskeneläkettä yhdessä jäsenvaltiossa ja vanhuuseläkettä toisessa jäsenvaltiossa. Toisen etuuden poistaminen – Perusteettomasti maksetuiksi väitettyjen etuuksien takaisinperintä Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Puola) Unionin tuomioistuin (ensimmäinen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-siirtotyolaisen-sosiaaliturva-asiassa/