Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Erityiskertomus nro 01/2019: EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan

10.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksessaan, hallitseeko komissio EU:n talousarviota uhkaavien petollisten menettelyjen riskiä asianmukaisesti

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen petoksilta kuuluu Euroopan
komission keskeisiin tehtäviin. Komission pääosastot,
toimeenpanovirastot sekä petostentorjuntavirasto (OLAF) tekevät
yhteistyötä lukuisten muiden organisaatioiden, kuten jäsenvaltioiden
viranomaisten ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO), kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissiolla ei ole kattavia
ja vertailukelpoisia tietoja EU:n varojen käyttöön liittyvien
havaittujen petosten määrästä. Komissio ei myöskään ole tähän mennessä
arvioinut, kuinka paljon petoksia jää havaitsematta, eikä analysoinut
tarkasti, miksi talouden toimijat syyllistyvät petollisiin
menettelyihin. Tämä vähentää EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen
petoksilta tarkoitettujen komission strategisten suunnitelmien käytännön
arvoa ja vaikuttavuutta.

Nykyinen käytäntö, jonka mukaan OLAFin suorittamien petosepäilyjä
koskevien hallinnollisten tutkimusten jälkeen on suoritettava
rikostutkinta kansallisella tasolla, vie lukuisissa tapauksissa paljon
aikaa, mikä heikentää syytteeseenpanomahdollisuuksia. Lisäksi OLAFin
lopullisissa kertomuksissa ei anneta riittävästi tietoa niin, että
aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä voitaisiin sillä
perusteella käynnistää. OLAFin tutkimukset ovat johtaneet epäiltyjen
petoksentekijöiden syytteeseenpanoon alle puolessa tapauksista, ja vajaa
kolmasosa aiheettomasti maksetuista EU:n varoista on saatu perittyä
takaisin.

Lisätietoa