Generic filters
Exact matches only
8.1.2024 Oikeusuutiset

Uhripoliittisen toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy

Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän koordinoimaan uhripoliittisen toimenpideohjelman valmistelua. Ohjelman laatiminen sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Tavoitteena on turvata rikoksen uhrien tukipalveluiden rahoitus ja parantaa uhrien asemaa rikosprosessissa. Uhripoliittisessa toimenpideohjelmassa on linjattava, onko rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämis-, tuottamis- ja rahoittamisvastuita syytä muuttaa tai tarkentaa. Valmistelussa tulee huomioida palveluiden vaikuttavuus, tehokkuus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/uhripoliittisen-toimenpideohjelman-valmistelu-kaynnistyy/
16.11.2023 Oikeusuutiset

Rangaistusta kohtuullistettiin aiemmalla tuomiolla, jossa vapaudenmenetys oli katsottu rangaistuksen täydeksi suoritukseksi – ei rikosuhrimaksua

Hel­Ho:2023:14 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Rikosuhrimaksu – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Rangaistusta kohtuullistavana otettiin rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti huomioon sellainen aikaisempi tuomio, jossa vapaudenmenetys oli katsottu rangaistuksen täydeksi suoritukseksi rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla. Hovioikeus katsoi rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen, että rikosuhrimaksua ei tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/rikosuhrimaksua-ei-tullut-maarata-kun-vapaudenmenetys-katsottiin-rangaistuksen-taydeksi-suoritukseksi/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
26.11.2021 Oikeusuutiset

Syyttäjä ei voinut hakea muutosta pelkästään rikosuhrimaksun osalta

THO:2021:7 Ändringssökande – Rätt att söka ändring Brottsofferavgift Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Rikosuhrimaksu Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan sakkorangaistukseen vesiliikennejuopumuksesta, mutta ei ollut määrännyt rikosuhrimaksua. Hovioikeus katsoi, että syyttäjällä, joka ei ollut hakenut muutosta pääasiaan, ei ollut oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun siltä osin kuin oli kysymys vastaajan velvollisuudesta rikosuhrimaksun maksamiseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/syyttaja-ei-voinut-hakea-muutosta-pelkastaan-rikosuhrimaksun-osalta/
5.10.2021 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksua ei olisi tullut tuomita kun vastaajan aiempi rangaistus katsottiin riittäväksi uusistakin rikoksista, maksu poistettiin ylimääräisellä muutoksenhaulla

KKO:2021:71 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – Rikosuhrimaksu Käräjäoikeus oli lainvoiman saaneessa tuomiossaan rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla katsonut A:lle aikaisemmin tuomitun rangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi myös tässä tuomiossa syyksi luetuista rikoksista sekä määrännyt A:n suorittamaan rikosuhrimaksun valtiolle. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/rikosuhrimaksua-ei-olisi-tullut-tuomita-kun-vastaajan-aiempi-rangaistus-katsottiin-riittavaksi-uusistakin-rikoksista-maksu-poistettiin-ylimaaraisella-muutoksenhaulla/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksulain valituskielto jätettiin soveltamata perustuslain vastaisena

KKO:2021:42 Perustuslaki – Perustuslain etusija – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Rikosuhrimaksu Vastaaja valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden määräämästä rikosuhrimaksusta. Hovioikeus katsoi, että rikosuhrimaksusta ei voinut rikosuhrimaksulain 5 §:n mukaan hakea muutosta, kun valittaja ei ollut hakenut muutosta myös pääasiaan. Hovioikeus jätti tämän vuoksi valituksen tutkimatta. Korkein oikeus katsoi, että vastaajalla oli oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/rikosuhrimaksulain-valituskielto-jatettiin-soveltamata-perustuslain-vastaisena/
24.11.2020 Oikeusuutiset

Tuomittavalla sakolla tarkoitetaan rikosuhrimaksun yhteydessä teosta tuomittavaa rangaistusta ennen vapaudenmenetyksen vuoksi tehtäviä vähennyksiä

HelHO:2020:13 Rikosuhrimaksu – määrääminen Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vastaajalle määrätä rikosuhrimaksu, kun tuomittu sakko on suurempi kuin laissa tarkoitettu rikosuhrimaksu mutta vapaudenmenetysajan vähentämisen jälkeen sakosta maksettavaksi jäävä määrä on rikosuhrimaksua pienempi. — Hovioikeus siten katsoo, että rikosuhrimaksusta annetun lain 4 §:n 2 momentissa rikoksentekijälle tuomittavalla sakolla tarkoitetaan lain sanamuodon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/tuomittavalla-sakolla-tarkoitetaan-rikosuhrimaksun-yhteydessa-teosta-tuomittavaa-rangaistusta-ennen-vapaudenmenetyksen-vuoksi-tehtavia-vahennyksia/
20.10.2019 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksua ei voitu tuomita, kun aiemman lisäksi vastaajalle ei tuomittu uutta rangaistusta

RHO:2019:2 Rikosuhrimaksu-määrääminen Rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n ja 4 §:n 1 momentin sanamuoto on yksiselitteinen. Lain mukaan velvollisuus maksun määräämiseen kohdistuu nimenomaan siihen tuomioistuimeen, joka tuomitsee vastaajan rangaistukseen. Käräjäoikeus ei ole 9.4.2019 antamassaan tuomiossa tuominnut K:lle hänen syykseen lukemistaan rikoksista uutta rangaistusta, koska aikaisempi rangaistus on katsottu riittäväksi seuraamukseksi. —…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/rikosuhrimaksua-ei-voitu-tuomita-kun-aiemman-lisaksi-vastaajalle-ei-tuomittu-uutta-rangaistusta/
23.1.2019 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu on maksettava, vaikka uudet syytteet olisi voitu käsitellä aiempien yhteydessä

KKO:2019:4 Rikosuhrimaksu Ennakkopäätösvalitus Vastaaja oli kahdella eri tuomiolla tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka olisi voitu käsitellä samalla kertaa. Ensiksi annetussa tuomiossa vastaaja oli määrätty maksamaan rikosuhrimaksu. Korkein oikeus katsoi, että rikosuhrimaksu tuli määrätä maksettavaksi myös jälkimmäisessä tuomiossa. KKO:2019:4

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/rikosuhrimaksu-on-maksettava-vaikka-uudet-syytteet-olisi-voitu-kasitella-aiempien-yhteydessa/
23.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa – On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-lakiluonnos-lausunnolle-rikosuhrimaksulla-parannusta-uhrien-tukipalveluihin/