Generic filters
Exact matches only
24.5.2023 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö palkitsi vuoden 2022 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen ja Asianajajaliiton hallituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2022 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Vesa Komulainen Artikkeli: Syyttäjän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/asianajajaliiton-saatio-palkitsi-vuoden-2022-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
9.5.2023 Oikeusuutiset

Yleiset sopimusehdot edellyttivät rahallisen korvausvaatimuksen esittämistä loppuselvityksessä – pelkkä reklamaatio ja korjausvaatimus ei riitä

KKO:2023:29 Urakkasopimus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Rakennusurakka – Yleiset sopimusehdot Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/yleiset-sopimusehdot-edellyttivat-rahallisen-korvausvaatmuksen-esittamista-loppuselvityksessa-pelkka-reklamaatio-ja-korjausvaatimus-ei-riita/
25.4.2022 Oikeusuutiset

Myyjä velvoitettiin suorittamaan ostajalle vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella – kiinteistöllä oli vastoin myyjän antamaa tietoa huonokuntoisessa säiliössä öljyä

Vaa­HO:2022:4 Kiinteistön kauppa – laatuvirhe – sopimuksen tulkinta – hinnanalennus – vahingonkorvaus – reklamaatio Myyjä oli vakuuttanut, että kiinteistön alueella ei ole maaperää pilaavia aineita tai jätteitä. Hovioikeus katsoi, että myyjän olisi pitkän hallinta-aikansa ja kiinteistön käytön perusteella ainakin pitänyt olla tietoinen kiinteistön alueella sijaitsevasta huonokuntoisesta lämmitysöljysäiliöstä, jossa oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/myyja-velvoitettiin-suorittamaan-ostajalle-vahingonkorvausta-sopimusrikkomuksen-perusteella-kiinteistolla-oli-vastoin-myyjan-antamaa-tietoa-huonokuntoisessa-sailiossa-oljya/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Rakennuttaja ei menettänyt oikeutta vahingonkorvaukseen kun vaati urakoitsijalta pelkästään virheen korjaamista

Vaa­HO:2021:13 Rakennusurakka – Urakkasopimus – Yleiset sopimusehdot – Sopimusrikkomus Kysymys siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa ainoastaan korjaamaan rakennusvaiheen lattiapinnoitteet. “Urakoitsijan suhtautuminen rakennuttajan esittämään virheen oikaisuvaatimukseen on jäänyt epäselväksi vielä kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/rakennuttaja-ei-menettanyt-oikeutta-vahingonkorvaukseen-kun-vaati-urakoitsijalta-pelkastaan-virheen-korjaamista/
27.9.2021 Oikeusuutiset

Oikeutta korvaukseen lennon peruuttamisesta ei ollut menetetty ajan kulumisen perusteella koska lentoyhtiö ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan

KKO:2021:69 Lentomatkustajan oikeudet – Lennon peruuttaminen – Reklamaatio – Euroopan unionin oikeus Lentoyhtiön lento oli peruutettu, ja matkustajat olivat saapuneet korvaavalla lennolla määränpäähän yli vuorokauden viivästyneinä. Matkustajat vaativat noin kahden vuoden kahden kuukauden kuluttua lennon peruuntumisesta lentoyhtiöltä vakiokorvausta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/oikeutta-korvaukseen-lennon-peruuttamisesta-ei-ollut-menetetty-ajan-kulumisen-perusteella-koska-lentoyhtio-ei-ollut-tayttanyt-tiedonantovelvollisuuttaan/
29.5.2021 Oikeusuutiset

Osakas ei menettänyt oikeuttaan vaatia asuntoyhtiöltä vahingonkorvausta sillä perusteella, ettei hän ollut ilmoittanut yhtiön teettämissä töissä ilmenneistä virheistä yhtiölle viivytyksettä

KKO:2021:35 Asunto-osakeyhtiö – Vahingonkorvaus – Rakennuksen kunnossapito Asunto-osakeyhtiö oli teettänyt kustannuksellaan A:n hallitseman huoneiston kylpyhuoneessa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluneiden rakenteiden korjauksia. Korjausten vuoksi yhtiö oli velvollinen uusimaan myös A:n kylpyhuoneen sisäosat. A:n mukaan korjaustöissä oli virheitä, ja hän vaati yhtiöltä vahingonkorvausta sillä perusteella, että yhtiö oli laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa korjaustöitä. Yhtiö…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/osakas-ole-menettanyt-oikeuttaan-vaatia-asuntoyhtiolta-vahingonkorvausta-silla-perusteella-ettei-han-ole-ilmoittanut-yhtion-teettamissa-toissa-ilmenneista-virheista-yhtiolle-viivytyksetta/
2.3.2021 Oikeusuutiset

Kiinteistön myyneet olivat toimineet kunnian vastaisesti ja arvottomasti eivätkä olleet vapautuneet vastuusta, kun ostajat reklamoivat viiden vuoden kuluttua

Hel­HO:2021:3 Kiinteistön kauppa – Reklamaatio – Kunnianvastainen ja arvoton menettely Omakotitalon ala- ja välipohjarakenteissa sekä ulkoseinä- ja julkisivurakenteissa oli havaittu yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta vakavia ja laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Myyjät eivät olleet kertoneet ostajille aikaisemmin samoissa rakenteissa havaittujen vaurioiden laajuudesta, niitä koskevista korjaussuosituksista eivätkä siitä, etteivät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/kiinteiston-myyneet-olivat-toimineet-kunnian-vastaisesti-ja-arvottomasti-eivatka-olleet-vaputuneet-vastuusta-kun-ostajat-reklamoivat-viiden-vuoden-kuluttua/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Ostaja oli itseään sitovasti luopunut oikeudesta reklamoida asunnon laatuvirheestä

HelHO:2020:4 Asuntokauppa – Laatuvirhe – Taloudellinen virhe – Vastuunrajoitus – Kaupan purkaminen Kuolinpesä oli myynyt yhden osakkaan lapselle ja tämän puolisolle kuolinpesään kuuluneen asunnon ja autotallin. Ostajat olivat ehdottaneet tarjouksessaan kaupan tekemistä myyjä vastuusta vapauttaen. Kauppakirjan ehdon mukaan ostajilla ei ollut reklamaatio-oikeutta. Kauppakirjan ehtoa reklamaatio-oikeudettomasta kaupasta pidettiin pätevänä eikä ostajilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ostaja-oli-itseaan-sitovasti-luopunut-oikeudesta-reklamoida-asunnon-laatuvirheesta/
24.1.2020 Oikeusuutiset

Reklamaation myöhästymiseen sai vedota vasta oikeudenkäynnissä 2,5 vuotta korvausvaatimuksen esittämisen jälkeen

KKO:2020:6 Sopimus – Reklamaatio – Sopimussuhteeseen perustuva vastuu A ja B Oy olivat tehneet rakennuttamissopimuksen, jonka ehdon mukaan tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa viipymättä ja viimeistään yhden vuoden kuluessa sopimusrikkomuksen ilmenemisestä. Sopimusosapuolet olivat sittemmin sopineet rakennuttamissopimuksen irtisanomisesta ja tässä sopimuksessa sitoutuneet siihen, ettei osapuolilla ollut tämän jälkeen sopimuksen ulkopuolisia muita vaatimuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/reklamaation-myohastymiseen-sai-vedota-vasta-oikeudenkaynissa-25-vuotta-korvausvaatimuksen-esittamisen-jalkeen/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Reklamaatio oli tehty ajoissa, vaikka määrällinen yksilöinti oli viipynyt

KKO:2019:94 Urakkasopimus – Sopimusrikkomus – Sopimusrikkomukseen vetoaminen – Reklamaatio – Passiivisuus Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa oli 27.12.2012 havaittu vesivahinko. Yhtiö oli 8.3.2013 pidetyssä katselmuksessa esittänyt, että vahinko liittyi aikaisemmassa korjausurakassa virheellisesti tehtyyn putkiliitokseen, ja ilmoittanut urakoitsijalle ja putkityön tehneelle aliurakoitsijalle esittävänsä mahdolliset korvausvaatimuksensa myöhemmin.Osapuolten neuvottelussa 29.4.2014 asunto-osakeyhtiö oli vaatinut vahingonkorvausta aliurakoitsijalta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/reklamaatio-oli-tehty-ajoissa-vaikka-maarallinen-yksilointi-oli-viipynyt/