Yhtiöllä oli ollut velvollisuus seurata toimituksia ja reklamoida puutteista – oikeus korvaukseen menettetty

27.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:13 Sopimus – Reklamaatio –  Vahingonkorvaus – Sopimussuhteeseen perustuva vastuu – Korvattava vahinko – Vahingonkärsijän myötävaikutus

Asiassa oli kysymys hiehonkasvatuksen ulkoistamista koskevaan sopimukseen perustuvasta korvausvastuusta. A Oy oli B:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella sitoutunut toimittamaan B:lle vasikoita kasvatettavaksi päiväkohtaista kasvatusmaksua vastaan ja B oli sitoutunut toimittamaan takaisin A Oy:lle hiehoiksi kasvattamansa, kantavat eläimet. Sopimusaika oli ollut 10 vuotta. Kysymys on muun ohella ollut siitä, oliko A Oy:llä ollut velvollisuus reklamoida pitkäkestoisen sopimuskauden aikana sille palaamatta jääneistä eläimistä ja siten liikaa perityistä kasvatusmaksuista sekä palaamatta jääneiden eläinten määrästä ja niiden arvosta. A Oy vaati B:ltä korvausta myös tulonmenetyksestä, joka sille oli aiheutunut, koska se ei ollut saanut sopimuksen mukaista eläinmäärää omaan maidontuotantoonsa. Kysymys A Oy:n velvollisuudesta rajoittaa sille tästä väitetystä sopimusrikkomuksesta syntyvien vahinkojen määrää.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että A Oy:llä oli sopimuskauden aikana ollut velvollisuus seurata eläinliikennettä ja reklamoida B:lle väitetyistä eläinten toimittamatta jättämisistä ja liikaa perityistä kasvatusmaksuista. Yhtiö oli menettänyt vaadeoikeutensa myöhässä tehdyn reklamaation vuoksi. Reklamaatiovelvollisuutta ei kuitenkaan ollut niiden eläinten osalta, jotka olivat osapuolten yhteistyön päättyessä jääneet molempien ymmärtämällä tavalla B:n haltuun ja joista A Oy oli myös osittain maksanut sopimuksen mukaiset kasvatusmaksut. B oli tarjonnut A Oy:lle näitä eläimiä sopimuksen mukaisten kasvatusmaksujen maksamista vastaan, jolloin A Oy olisi saanut sopimuksenmukaiset eläimet omaan tuotantoonsa välttäen siten tuotannonmenetykset. Vaikka A Oy:llä ja B:llä oli erimielisyyksiä muun muassa maksamatta olleiden kasvatusmaksujen määrästä, A Oy:llä oli velvollisuus rajoittaa väitetyistä sopimusrikkomuksista sille maidontuotannossa syntyviä huomattavia taloudellisia vahinkoja, eikä aihetta käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen korottamiselle ollut.

Vaa­HO:2023:13

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments