Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.5.2022 Lausunnot

Lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Oikeusministeriölle Työryhmän loppumietintö yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (VN/28631/2021) Yleistä Asianajajat toimivat yrityssaneerauksissa monenlaisissa rooleissa sekä selvittäjinä ja valvojina mutta myös velallisten tai velkojien avustajina ja asiamiehinä. Tähän lausuntoon on pyritty tuomaan havaintojamme saneerausmenettelyistä eri näkökulmista painon ollessa kuitenkin selvittäjän tehtävässä saaduissa kokemuksissa. Työryhmän mietinnössä esitettyjen lainmuutosten tavoitteena on edistää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-yrityksen-saneerauksesta-annetun-lain-kehittamiseksi/
18.5.2022 Oikeusuutiset

EUT: Kansallisen tuomioistuimen on voitava tutkia valituksen johdosta kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus myös siltä osin kun kuluttaja ei ole valittanut tai kyse prekluusiosta

Tuomiot asiassa C-600/19 Ibercaja banco, yhdistetyissä asioissa C-693/19 SPV Project 1503 ja C-831/19 Banco di Desio e della Brianza ym., asiassa C-725/19 Impuls Leasing România ja asiassa C-869/19 Unicaja Banco Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot: kansalliset prosessuaaliset periaatteet eivät voi olla esteenä yksityisten unionin oikeudesta johtuville oikeuksille Tehokkuusperiaate edellyttää ehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/eut-kansallisen-tuomioistuimen-on-voitava-tutkia-valituksen-johdosta-kuluttajasopimuksen-kohtuuttomuus-myos-silta-osin-kun-kuluttaja-ei-ole-valitanut-tai-kyse-prekluusiosta/
29.4.2022 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin tehostamisesta

Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn nopeuttaminen a) Esitutkinnan toimittamista sekä syyteharkintaa ja syytteen nostamista kiireellisesti koskevat ehdotukset sekä pääkäsittelyn pitämistä määräajassa koskeva ehdotus asianomistajan ollessa alle 18-vuotias (ETL 3:11, ROL 1:8a ja ROL 5:13) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää ehdotusta kannatettavana. Tällä hetkellä nimenomaan lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä on viiveitä ja esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-rikosprosessin-tehostamisesta/
14.3.2022 Oikeusuutiset

KKO: Huolellinen asianajo edellyttää, että asianosainen asiamiehineen tarkistaa käsittelyn kestäessäkin vaatimuksiaan, jos muutokset oikeustilassa antavat siihen aihetta

KKO:2022:14 Saamisen vanhentuminen – Kanneaika – Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli velvoittanut yhtiön suorittamaan entiselle työntekijälleen ylityökorvauksia. Yhtiö valitti hovioikeuteen katsoen, että ylityökorvauksia koskevat työntekijän saatavat olivat vanhentuneet huomioon ottaen asian käräjäoikeusvaiheessa annetusta Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevä uusi oikeusohje työaikasidonnaisten saatavien vanhentumisesta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-huolellinen-asianajo-edellyttaa-etta-asianosainen-asiamiehineen-tarkistaa-kasittelyn-kestaessakin-vaatimuksiaan-jos-muutokset-oikeustilassa-antavat-siihen-aihetta/
30.6.2021 Lausunnot

Lausunto oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta (VN/1347/2021) Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Eräinä keinoina tähän pääsemiseksi on hallitusohjelmassa mainittu oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteiden selvittäminen muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-oikeudenkayntikuluja-riita-asioissa-koskevasta-arviomuistiosta/
17.6.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelyluvan myöntämisen yhteydessä tulee arvioida myös onko valittajalla oikeus uuden todistelun nimeämiseen

KKO:2019:56 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Todistelu – Prekluusio – Uusi todiste – Uusi todistaja hovioikeudessa Muutoksenhakija oli hovioikeudelle tekemässään ulosottovalitusasian jatkovalituksessa vedonnut uuteen todisteluun. Kysymys uuden todistelun merkityksestä arvioitaessa jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä. Kysymys myös prekluusiosta hovioikeudessa. KKO:2019:56

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/jatkokasittelyluvan-myontamisen-yhteydessa-tulee-arvioida-myos-onko-valittajalla-oikeus-uuden-todistelun-nimeamiseen/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuin sai ottaa huomioon todistajan kertomuksen siltäkin osin kun se ei kuulunut todistusteemaan

RHO:2019:1 Oikeudenkäyntimenettely Prekluusio Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen teemaprekluusioon on vaihdellut, mutta vallitsevana voidaan pitää kantaa, jonka mukaan teemaprekluusiota noudatetaan enintään rajoitetusti. Teemaprekluusion on katsottu tulevan kyseeseen silloin, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tuomioistuin-sai-ottaa-huomioon-todistajan-kertomuksen-siltakin-osin-kun-se-ei-kuulunut-todistusteemaan/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Prekluusio KKO:ssa ei estänyt uutta todistelua, joka purkuasiassa asiassa esitettynä olisi johtanut tuomion purkamiseen

KKO:2018:41 Todistelu – Uusi todiste Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Hovioikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen laittomasta uhkauksesta. Korkeimmalle oikeudelle tekemässään valituksessa A nimesi kuultavaksi uusia todistajia, jotka olivat hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen suoritetussa lisätutkinnassa kertoneet tapahtumista tavalla, joka puhui A:n syyllisyyttä vastaan. Korkein oikeus katsoi, että A oli vedonnut sellaiseen uuteen selvitykseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/prekluusio-kkossa-ei-estanyt-uutta-todistelua-joka-purkuasiassa-asiassa-esitettyna-olisi-johtanut-tuomion-purkamiseen/
8.12.2017 Oikeusuutiset

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan yhteystietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyä tarkoitusta varten

KKO:2017:85 Tekijänoikeus Yksityisyyden suoja Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden haltijan suostumuksetta saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Elokuvateosten Suomen tekijänoikeuksien haltija pyysi markkinaoikeutta tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määräämään sille luovutettavaksi teleyrityksen teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajankohdilta tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi ja vaatimusten kohdistamiseksi. Hakemuksessa ei yksilöity, mitä teleyrityksen tietoyhteiskuntakaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/tietoyhteiskuntakaaren-mukaan-yhteystietoja-voidaan-luovuttaa-vain-laissa-saadettya-tarkoitusta-varten/
8.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen muuttaminen – Prekluusio – Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus oli velvoittanut kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-paakasittely-uuteen-seikkaan-sai-vedota-osoitukseksi-karajaoikeuden-tuomion-oikeellisuudesta/