KKO äänesti voidaanko autolla Kolera-altaaseen ajosta määrätty sakko purkaa, jotta kuljettajaa voitaisiin syyttää matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä

26.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi – Sakko – Sakkomääräys

Poliisi oli lainvoimaisella sakkomääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kun tämä oli ajanut autollaan mereen. Syyttäjä vaati sakkomääräyksen purkamista katsoen, että uudessa esitutkinnassa oli käynyt ilmi, että kysymys oli auton matkustajiin kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä, ja asia olisi pitänyt käsitellä rikosasiana tuomioistuimessa.

Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli samasta menettelystä, jonka perusteella sakkomääräys oli annettu. Uuden syytteen tutkiminen edellytti sakkomääräyksen purkamista. Purkuhakemuksessa esitettyjen uusien seikkojen ja todisteiden perusteella A:n rikokseen ei kuitenkaan todennäköisesti olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä, ja hakemus hylättiin. (Ään. 2-1-1-1)

30. … Arvioinnin kohteena onkin nyt se, olisiko A uuden selvityksen perusteella todennäköisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisen sijasta tai ohella henkirikosten yrityksestä tai muista vakavista henkeen tai terveyteen kohdistuneista rikoksista. Tässä todennäköisyysarviossa tuomioistuimen on arvioitava purkuhakemuksen yhteydessä esitetyn uuden selvityksen merkitystä suhteessa aikaisemmassa rangaistukseen johtaneessa menettelyssä esitettyyn selvitykseen.

31. … Kun kysymys on tuomion purkamisesta syytetyn vahingoksi, arvio uuden selvityksen merkityksestä on jo sääntelyn peruslähtökohtien vuoksi tehtävä erityisen huolellisesti. Uuden selvityksen vaikutukselta edellytetty todennäköisyyskynnys ei voi olla näissä tilanteissa ainakaan matalampi kuin syytetyn eduksi tehtävässä harkinnassa.

33. A:n kuljettaman auton matkustajina olleet kaksi henkilöä ovat nyt suoritetuissa kuulusteluissa kertoneet automatkasta joitain yksityiskohtia, jotka jossain määrin horjuttavat A:n väitettä siitä, että auton veteen ajossa oli kysymys vahingosta. Tähän suuntaan viittaavat myös auton hallintalaitteista esitetyt uudet tiedot. Nämä yksityiskohdat ovat kuitenkin laadultaan sellaisia, ettei niiden perusteella voida tehdä kovin vahvoja johtopäätöksiä A:n tahallisuudesta.

34. A:n vastauksen liitteenä on toimitettu kahden muun autossa matkustajana olleen henkilön nyt antamat kuulustelukertomukset. Nämä kertomukset eivät miltään osin tue syyttäjien väitteitä siitä, että A olisi ajanut mereen tahallaan. Väitteet eivät saa tukea myöskään A:n sittemmin menehtyneen puolison välittömästi tapahtuman jälkeen antamasta kertomuksesta.

35. Kun otetaan huomioon auton matkustajina olleiden henkilöiden kertomusten keskinäiset ristiriitaisuudet, asiassa ei ole esitetty sellaista merkittävää uutta näyttöä, jonka perusteella A uuden selvityksen perusteella todennäköisesti olisi tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisen sijasta tai ohella henkirikosten yrityksestä tai muista vakavista henkeen tai terveyteen kohdistuneista rikoksista.

KKO:2023:65

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments