Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.3.2022 Oikeusuutiset

Rikosoikeudellisten menettelyjen ja seuraamusten päällekkäisyys kilpailuoikeudessa: unionin tuomioistuin täsmentää unionin oikeuden tarjoamaa suojaa kaksinkertaista syytteeseen panemista vastaan

Tuomiot asioissa C–117/20 bpost ja C–151/20 Nordzucker ym. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä perusoikeuskirja) määrätään, että ”ketään ei saa panna syytteeseen tai rangaista rikoksesta, josta hänet on jo unionissa lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi lain mukaisesti”. Kahdessa tänään annetussa tuomiossa unionin tuomioistuin lausuu tämän kaksoisrangaistavuuden kiellon (jota kutsutaan myös ne bis…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/rikosoikeudellisten-menettelyjen-ja-seuraamusten-paallekkaisyys-kilpailuoikeudessa-unionin-tuomioistuin-tasmentaa-unionin-oikeuden-tarjoamaa-suojaa-kaksinkertaista-syytteeseen-panemista-vastaan/
17.12.2021 Oikeusuutiset

Vastaajalle aiemmin määrätty liikennevirhemaksu ei estänyt rattijuopumussyytteen käsittelyä

Vaa­HO:2021:11 Rattijuopumus – Liikennevirhemaksu – Ne bis in idem – Euroopan ihmisoikeussopimus Vastaajalle oli määrätty liikennevirhemaksu mopon kuljettamisesta sellaisella jalkakäytävän osuudella, jolla mopolla ajaminen oli ollut kiellettyä. Rattijuopumus, josta vastaajaa myöhemmin syytettiin, tosin kuului samaan tapahtumasarjaan, mutta sitä ei aikaan, paikkaan tai muihin teko-olosuhteisiin nähden ollut pidettävä samana tekona. Liikennevirhemaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vastaajalle-aiemmin-maaratty-liikennevirhemaksu-ei-estanyt-rattijuopumussyytteen-kasittelya/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

Hallitus esittää siviilipalveluslakiin muutosta, joka selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana. Suomessa asevelvollisen täytyy suorittaa joko varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalvelusvelvollisella tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on hyväksytty suorittamaan siviilipalvelusta. Jos siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy siviilipalveluksesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/siviilipalveluksesta-kieltaytymisesta-tuomittuja-ei-maarata-enaa-uudelleen-palvelukseen/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kuljettajan saamat kirjalliset huomautukset eivät estä syytteen nostamista samoista teoista. Syytteelle pitää kuitenkin olla erityinen syy.

I-SHO:2020:3 Liikennerikkomus – Kirjallinen huomautus – Ne bis in idem A oli ylittänyt suurimman sallitun nopeuden 89 eri kerralla. Nopeuden ylitykset olivat olleet 3–6 kilometriä tunnissa. Ylinopeudet oli mitattu automaattisilla valvontalaitteilla, ja A oli saanut kaikista ylinopeuksista postitse lähetettävän huomautuksen. Syyttäjä vaati, että A:n syyksi luetaan liikennerikkomukset ja että hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kuljettajan-saamat-kirjalliset-huomautukset-eivat-esta-syytteen-nostamista-samoista-teoista-syytteelle-pitaa-kuitenkin-olla-erityinen-syy/
8.10.2019 Oikeusuutiset

EIT huolissaan oikeusturvasta Venäjällä. Yli sata valitusta mielenosoittajien rankaisemisesta.

Mielenosoituksen yhteydessä kiinniotettu tuomittiin kahdesti samasta teosta. Venäjällä puutteelliset mahdollisuudet muutoksenhakuun ihmisoikeusloukkauksen toteamisen jälkeen. In today’s Chamber judgment1 in the case of Korneyeva v. Russia (application no. 72051/17) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-huolissaan-oikeusturvasta-venajalla-yli-sata-valitusta-mielenosoittajien-rankaisemisesta/
8.7.2019 Oikeusuutiset

EIT: Hallinnollinen sanktio esti syytteen verikokeesta kieltäytymisestä

In Grand Chamber judgment in the case of Mihalache v. Romania (application no. 54012/10) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 4 of Protocol No. 7 (right not to be tried or punished twice) to the European Convention on Human Rights.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/eit-hallinnollinen-sanktio-esti-syytteen-verikokeesta-kieltaytymisesta/
1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
9.3.2019 Oikeusuutiset

Ne bis in idem ei estänyt määräämästä sakkoa ja hyvikemaksua vakuutusyhtiölle kun auto oli liikenteessä vakuutuksen seisonta-aikana

KHO:2019:35 Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus A oli käyttänyt omistamaansa ajoneuvoa liikenteessä vakuutusyhtiölle etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti sinä aikana, jona vakuutussopimus oli sinänsä ollut voimassa, mutta jona ajoneuvo oli ilmoitettu pidettävän poissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ne-bis-in-idem-ei-estanyt-maaraamasta-sakkoa-ja-hyvikemaksua-vakuutusyhtiolle-kun-auto-oli-liikenteessa-vakuutuksen-seisonta-aikana/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/