Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.6.2021 Oikeusuutiset

Puutteellinen verotarkastus johti perusteettomiin verotuksen oikaisuihin – verohallinto velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut

KHO:2021:88 Elinkeinotulon verotus – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpito – Henkilökohtainen tili – Toiminimen tili Verohallinto oli suorittanut verotarkastuksen A:n elinkeinotoimintaan ja oikaissut A:n verotusta verotarkastuskertomukseen perustuen. Oikaisupäätösten perustelujen mukaan A:n henkilökohtaiselle pankkitilille maksettuja elinkeinotoimintaan liittyviä suorituksia ei ollut kirjattu toiminimen kirjanpitoon. Asiassa sadun selvityksen mukaan mainittu verotarkastushavainto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/puutteellinen-verotarkastus-johti-perusteettomiin-verotuksen-oikaisuihin-verohallinto-velvoitettiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut/
28.12.2020 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kohdisti uhkasakot virheellisesti – joutuu korvaaman valittajien oikeudenkäyntikulut

Naisen kanssa parisuhteessa olevalta naiselta (A) oli toukokuussa 2015 evätty pääsy hedelmöityshoitoon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalan naisten poliklinikalla. Sairaanhoitopiirien yliopistollisten sairaaloiden johtajaylilääkärit olivat kokouksessaan 9.5.2015 yhdessä linjanneet, ettei lahjoitettujen sukusolujen käyttöä hedelmöityshoitojen yhtenäisten perusteiden mukaan sisällytetä julkisen terveydenhuollon hoitovalikoimaan tai rahoittamaan toimintaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri B, samoin kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-kohdisti-uhkasakot-virheellisesti-joutuu-korvaaman-valittajien-oikeudenkayntikulut/
22.9.2020 Oikeusuutiset

Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

Täysimittainen oikeudenkäynti on taloudellisesti riskialtis tapa ratkaista riita-asia. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, miten oikeudenkäyntikulut laajoissa riita-asioissa ovat viime aikoina kehittyneet. Oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen on toteuttanut Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO). Tutkimuksen mukaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet vuoden 1993 alioikeusuudistuksesta lähtien. Vuonna 2019 asianosaisten oikeudenkäyntikulut olivat pääkäsittelyssä ratkaistussa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/riita-asioiden-oikeudenkayntikulut-ovat-kasvaneet/
14.8.2019 Oikeusuutiset

Verohallinto velvoittiin korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut KHO:ssa 3 500 eurolla

KHO:2019:95 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia A Oy:n keskusverolautakunnalle tekemässä ennakkoratkaisuhakemuksessa selostettu toiminta, jonka keskusverolautakunta katsoi olevan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, vastasi olennaisilta osiltaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:108 tarkoitettua toimintaa. Keskusverolautakunta viittasi ennakkoratkaisussaan tähän korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/verohallinto-velvoittiin-korvaamaan-verovelvollisen-oikeudenkayntikulut-khossa-3-500-eurolla/
7.8.2019 Oikeusuutiset

Työnantajan oli korvattava työntekijän oikeudenkäyntikulut, vaikka asia oli oikeudellisesti epäselvä ja työnantajalla oli perusteltu syy oikeudenkäyntiin

KKO:2019:65 Oikeudenkäyntikulut Työntekijän työnantajaansa vastaan ajama työsuhdesaatavia koskeva kanne oli hyväksytty. Asia oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti niin epäselvä, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että työnantajan tuli kuitenkin korvata työntekijän oikeudenkäyntikulut osittain. KKO:2019:65

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tyonantajan-oli-korvattava-tyontekijan-oikeudenkayntikulut-vaikka-asia-oli-oikeudellisesti-epaselva-ja-tyonantajalla-oli-perusteltu-syy-oikeudenkayntiin/
10.5.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja velvoitetiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut työntekijän aiheutettua vahinkoa

KKO:2019:42 Oikeudenkäyntikulut – Valituksen peruuttaminen Hovioikeus oli hylännyt A Oy:n kanteen, jossa A Oy oli vaatinut B Oy:ltä korvausta B Oy:n työntekijän aiheuttamasta vahingosta, ja velvoittanut A Oy:n korvaamaan B Oy:n oikeudenkäyntikulut. Kyseisen vahingon aiheuttanut työntekijä oli hovioikeuden tuomion jälkeen suorittanut A Oy:lle korvauksen vahingosta mutta vaatinut seuraavana päivänä suorituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/tyonantaja-velvoitetiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut-tyontekijan-aiheutettua-vahinkoa/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Irtisanomisriidan hävinnyt kunnallinen viranhaltija joutui maksamaan työnantajan oikeudenkäyntikulut KHO:ssa

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus (virkamiehen irtisanominen) Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 53 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, on kunnallisvalituksen tehnyt asianomainen viranhaltija tai muu henkilö, jonka on katsottava tehneen valituksen viranhaltijan puolesta, vaadittaessa velvoitettava korvaamaan työnantajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mikäli valitus koskee tässä laissa tarkoitettua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/irtisanomisriidan-havinnyt-kunnallinen-viranhaltija-joutui-maksamaan-tyonantajan-oikeudenkayntikulut-khossa/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntikulut tuli korvata hankinta-asiassa, kun hankinta oli keskeytetty

KHO: Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintayksikkö oli saanut järjestämässään tarjouskilpailussa kaksi tarjousta ja valinnut hankintapäätöksellä 31.10.2013 A:n tarjouksen. Samana päivänä tekemällään toisella päätöksellä hankintayksikkö oli sulkenut toisen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta myöhästyneenä. Hankintayksikkö keskeytti hankinnan 19.6.2014 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hankintayksikön tulkinnan mukaan myöskään A:n tarjous…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/oikeudenkayntikulut-tuli-korvata-hankinta-asiassa-kun-hankinta-oli-keskeytetty/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Myyjälle kaupan purkuoikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut olivat vähennettävissä pääomatuloista

Itä-Suomen HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulosta tehtävät vähennykset – Kaupan purku – Luovutusvoitto – Oikeudenkäyntikulut Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuudesta tilanteessa, jossa luovutusvoitto oli kaupan purkamisen takia poistettu. A:n tekemä asuinhuoneiston kauppa oli käräjäoikeuden päätöksellä 26.3.2012 purettu ja verotuksen oikaisulautakunta oli oikaissut A:n vuoden 2006 verotusta siten, että huoneiston…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/myyjalle-kaupan-purkuoikeudenkaynnista-aiheutuneet-oikeudenkayntikulut-olivat-vahennettavissa-paaomatuloista/
12.4.2013 Oikeusuutiset

Kunta velvoitettiin korvaamaan huostaanottoasiassa lapsen vanhempien oikeudenkäyntikulut

KHO: Lastensuojelu – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Oikeudenkäyntikulut Hallinto-oikeus oli hylännyt X:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen sekä X:n vanhempien esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli katsonut, että vaikka vanhempien pitkäaikaiset riitaisuudet ja niiden vaikutus lapseen huomioon ottaen kasvuolosuhteet kotona uhkasivat lastensuojelulain 40 §:ssä tarkoitetuin tavoin vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kunta-velvoitettiin-korvaamaan-huostaanottoasiassa-lapsen-vanhempien-oikeudenkayntikulut/