Irtisanomisriidan hävinnyt kunnallinen viranhaltija joutui maksamaan työnantajan oikeudenkäyntikulut KHO:ssa

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus (virkamiehen irtisanominen)

Kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 53 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään, on kunnallisvalituksen tehnyt asianomainen viranhaltija tai
muu henkilö, jonka on katsottava tehneen valituksen viranhaltijan
puolesta, vaadittaessa velvoitettava korvaamaan työnantajan kohtuulliset
oikeudenkäyntikulut, mikäli valitus koskee tässä laissa tarkoitettua
asiaa eikä valitusta hyväksytä. Vastaavasti viranomainen on
velvoitettava korvaamaan kunnallisvalituksen tehneen asianosaisen
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mikäli päätös valituksen johdosta
osittain tai kokonaan kumotaan.

Hallinto-oikeuden päätöstä, jolla
A:n valitus asiassa on hylätty, ei ole muutettu. Kun otetaan huomioon
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 53 §:n 1 momentti, A on
velvoitettava korvaamaan Raaseporin kaupungin oikeudenkäyntikulut
korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä
tavalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments