Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.4.2022 Oikeusuutiset

Voidaanko puhelin, jolla on kuvattu ja levitetty videotallenne murhasta ja sen kuolevasta uhrista, tuomita rikoksentekovälineenä menetetyksi?

Vaa­HO:2022:2 Rikoksentekovälineen menettäminen / Förverkande av hjälpmedel vid brott Syyntakeettoman korvausvelvollisuus / Ersättningsskyldighet i samband med otillräknelighet Kärsimys / Lidande A oli tappanut B:n lyömällä tätä useita kymmeniä kertoja puukolla kasvoihin, vartaloon, selkään ja jalkoihin sekä lyömällä tätä myös nyrkillä eri puolille vartaloa. Kuolema oli aiheutunut pisto- ja viiltohaavojen aiheuttamasta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/voidaanko-puhelin-jolla-on-kuvattu-ja-levitetty-videotallenne-murhasta-ja-sen-kuolevasta-uhrista-tuomita-rikoksentekovalineena-menetetyksi/
24.10.2021 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin täsmentää rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitsemisesta annetun direktiivin säännöksiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 189/21 Luxemburgissa 21.10.2021 Tuomio yhdistetyissä asioissa C–845/19 ja C–863/19 Okrazhna prokuratura – Varna Direktiivi on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa mahdollistetaan sellaisen omaisuuden tuomitseminen valtiolle menetetyksi, jonka väitetään kuuluvan muulle henkilölle kuin rikoksentekijälle, vaikka tällä henkilöllä ei ole mahdollisuutta osallistua menetetyksi tuomitsemista koskevaan menettelyyn asianosaisena Kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/unionin-tuomioistuin-tasmentaa-rikoksentekovalineiden-ja-rikoshyodyn-menetetyksi-tuomitsemisesta-annetun-direktiivin-saannoksia/
30.12.2020 Oikeusuutiset

Kun yhtiö ei ole selviytynyt maksuvalmiuskriisistään tekemillään maksusuunnitelmilla, niiden ei siten voida katsoa poistaneen maksukyvyttömyystilaa

KKO:2020:101 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Menettämisseuraamus Syytteen mukaan A oli lahjoittanut, luovuttanut tai hävittänyt määräysvallassaan olleen yhtiön omaisuutta ilman hyväksyttävää syytä ja aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen sekä oleellisesti pahentanut sitä. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden. Hovioikeus hylkäsi syytteen katsoen, että yhtiön maksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kun-yhtio-ei-ole-selviytynyt-maksuvalmiuskriisistaan-tekemillaan-maksusuunnitelmilla-niiden-ei-siten-voida-katsoa-poistaneen-maksukyvyttomyystilaa/
30.8.2019 Oikeusuutiset

Varastettuihin esineisiin kohdistetusta työpanoksesta saatu hyöty esineitä myytäessä tuomittiin valtiolle menetetyksi. Syytteen tekoaikaa sai laventaa hovioikeudessa.

KKO:2019:72 Syyte – Syytteen tarkistaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi 1.1.2009–5.12.2012 tehdyn törkeän varkauden. Hovioikeudessa syyttäjä vaati rangaistuksen korottamista ja A syytteen sekä siihen perustuvien vaatimusten hylkäämistä. Hovioikeuden pääkäsittelyssä vastaanotetun todistelun jälkeen syyttäjä tarkisti syytettä ilmoittaen tekoajaksi 1.1.2000–5.12.2012. Korkein oikeus katsoi, että syyttäjällä oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/varastettuihin-esineisiin-kohdistetusta-tyopanoksesta-saatu-hyoty-esineita-myytaessa-tuomittiin-valtiolle-menetetyksi-syytteen-tekoaikaa-sai-laventaa-hovioikeudessa/
6.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ympäristön turmelemisesta ja rikoshyödyn menettämisestä

KKO:2019:52 Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Törkeä ympäristön turmeleminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Liiketoimintakielto A oli vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa oli muun ohella otettu I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalta soranottoalueelta maa-ainesta lupamääräysten vastaisesti sekä läjitetty samalle alueelle jätemaata. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-ympariston-turmelemisesta-ja-rikoshyodysta-menettamisesta/
12.12.2018 Oikeusuutiset

Syyttäjä voi esittää rikoshyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen vasta hovioikeudessa

KKO:2018:83 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Oikeudenkäyntimenettely – Menettämisvaatimuksen tutkiminen Asianomistajat olivat käräjäoikeudessa vaatineet, että vastaaja tuomitaan korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahinko, mutta he eivät olleet hakeneet muutosta käräjäoikeuden tuomioon, jolla syyte ja korvausvaatimukset oli hylätty. Syyttäjä oli esittänyt rikoshyötyä koskevan menettämisvaatimuksen vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä. Hovioikeus ei olisi saanut jättää menettämisvaatimusta tutkimatta.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/syyttaja-voi-esittaa-rikoshyodyn-menettamista-koskevan-vaatimuksen-vasta-hovioikeudessa/
16.10.2018 Oikeusuutiset

Kannabiksen kasvattaja tuomittiin menettämään kasvatusta varten hankitun kiinteistön arvo

KKO:2018:63 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen arvon menettäminen – Rikoksentekovälineen menettäminen Kiinteistöä oli käytetty kannabiskasvien kasvattamiseen. Kiinteistön omisti X Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja vastaaja A oli. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla kiinteistöä pidettiin rikoksentekovälineenä. Kysymys myös siitä, voitiinko kiinteistön arvo tuomita menetettäväksi valtiolle. KKO:2018:63

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kannabiksen-kasvattaja-tuomittiin-menettamaan-kasvatusta-varten-hankitun-kiinteiston-arvo/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Ky:n toiminta virheellisen kaupparekisterimerkinnän turvin ei täyttänyt rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistöä eikä hyötyä tuomittu menetetyksi

KKO:2018:24 Rekisterimerkintärikos Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen A:n oli katsottu syyllistyneen rikoslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rekisterimerkintärikokseen hänen ilmoitettuaan kaupparekisteriin totuudenvastaisesti eräät henkilöt kahden kommandiittiyhtiön vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Korkein oikeus katsoi, ettei A ollut hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä käyttänyt aiheutettua virhettä hyväkseen harjoittamalla kommandiittiyhtiöissä liiketoimintaa omaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kyn-toiminta-virheellisen-kaupparekisterimerkinnan-turvin-ei-tayttanyt-rekisterimerkintarikoksen-tunnusmerkistoa-eika-hyotya-tuomittu-menetetyksi/
28.2.2018 Oikeusuutiset

Toimitusjohtajaa koskeva menettämisseuraamusvaatimus hylättiin, kun hän ei ollut itse hyötynyt rikoksesta

KKO:2018:14 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Työrikos – Työturvallisuusrikos A oli X Oy:n toimitusjohtajana tuomittu rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sillä perustella, että hän oli työaikalainsäännösten vastaisesti teettänyt yhtiön työntekijöillä ylitöitä yli sallitun vuosittaisen tuntimäärän. Siltä osin kuin työntekijät eivät itse olleet vaatineet maksamatta jääneitä ylityökorvauksia hovioikeus oli velvoittanut A:n ja X Oy:n yhteisvastuullisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/toimitusjohtajaa-koskeva-menettamisseuraamusvaatimus-hylattiin-kun-han-ei-ollut-itse-hyotynyt-rikoksesta/
25.12.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikoksentekovälineen menettämisseuraamuksesta

KKO:2017:95 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen A oli tuomittu rangaistukseen törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Lisäksi A oli tuomittu menettämään valtiolle rikosten kohteina olleet laittomat video- ja kuvatiedostot, jotka oli tallennettu A:n puolison B:n omistaman kannettavan tietokoneen sekä A:n omistaman ulkoisen levyaseman…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/ennakkopaatos-rikoksentekovalineen-menettamisseuraamuksesta/