WinCapitaan sijoittaneen korvaussaatava oli vanhentunut, joten hänellä ei ollut oikeutta saada suoritusta valtiolle rikoshyötynä menetetyistä varoista

16.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:14 Rikosvahingon korvaaminen – Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen

Käräjäoikeus oli vahvistanut asianosaisten sovinnon rikokseen perustuvasta vahingonkorvauksesta sen jälkeen, kun vastaaja oli tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Menettämisseuraamus oli pantu täytäntöön. A haki rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla Oikeusrekisterikeskukselta vahingonkorvaussaatavaansa vastaavan määrän suorittamista valtion varoista. Korkein oikeus katsoi, että Oikeusrekisterikeskuksella oli hakemuksesta päättäessään velan vanhentumisesta annetun lain 18 §:n 1 momentin estämättä oikeus tutkia korvausvelan mahdollinen vanhentuminen.

Korkein oikeus katsoi, että A oli saanut tiedon tai hänen ainakin olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta viimeistään rikosasian tultua vireille ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä käräjäoikeuden tiedotettua asiasta. Kun A ei ollut katkaissut korvausvelan vanhentumista kolmen vuoden kuluessa vanhentumisajan alkamisesta, A:n vahingonkorvausvaatimus oli vanhentunut, eikä sitä vastaavaa määrää ollut suoritettava A:lle valtion varoista.

25. Kohdassa 24 mainittujen tietojen perusteella A:n on pitänyt olla riittävästi selvillä B:n menettelystä WinCapita-klubin toiminnassa selvittääkseen, onko hänelle aiheutunut siitä vahinkoa, ja katkaistakseen tarvittaessa saatavansa vanhentumisen.
26. Korkein oikeus katsoo näin ollen, että A on viimeistään 5.11.2010 saanut tietää tai hänen ainakin olisi selonottovelvollisuutensa perusteella pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. A on nostanut rikokseen perustuvan vahingonkorvauskanteen 23.10.2015 eli yli kolmen vuoden kuluttua vanhentumisajan alkamisesta, eikä asiassa ole väitettykään, että vanhentuminen olisi katkaistu ennen kanteen nostamista. B:n korvausvelka A:lle on siten vanhentunut, eikä sitä vastaavaa määrää näin ollen ole suoritettava A:lle valtion varoista.

KKO:2024:14

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments