Generic filters
Exact matches only
22.12.2023 Oikeusuutiset

KKO: Työtaistelutoimenpide voi olla oikeudenvastainen ympäristölle aiheutuvan välittömän, konkreettisen ja vakavan vaaran perusteella, mikä hakijan on saatettava todennäköiseksi

KKO:2023:95 Turvaamistoimi – Työtaistelu – Lakko Yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoa kielletään kohdentamasta yleissitovan työehtosopimuksen päätyttyä järjestämäänsä lakkoa määrättyihin kriittisiin töihin ja toimintoihin yhtiöiden kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Yhtiöiden mukaan lakko oli näiltä osin hyvän tavan vastainen ja oikeudenvastainen, koska siitä aiheutui vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kko-tyotaistelutoimenpide-voi-olla-oikeudenvastainen-ymparistolle-aiheutuvan-valittoman-konkreettisen-ja-vakavan-vaaran-perusteella-mika-hakijan-on-saatettava-todennakoiseksi/
7.10.2022 Oikeusuutiset

KKO tutkii täyt­tyi­vät­kö edel­ly­tyk­set sil­le, että työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä

KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt Pa­pe­ri­lii­tol­le va­li­tus­lu­van asias­sa, jos­sa on ky­sy­mys sii­tä, täyt­tyi­vät­kö lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set sil­le, että Pa­pe­ri­liit­to ry:n työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä. Käräjäoikeus määräsi tammikuussa 2022 UPM:n hakemuksesta Paperiliiton sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistetun lakon tiettyjen, UPM:n yksilöimien tehtaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/kko-tutkii-tayttyivatko-edellytykset-sille-etta-tyotaistelua-voitiin-rajoittaa-tuomioistuimen-tur/
14.9.2022 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus kielsi turvaamistoimena hoitoalan lakkojen täytäntöönpanon

Käräjäoikeus asetti kummallekin hoitajajärjestölle 3 * 1.000.000 euron uhkasakon väliaikaisten kieltojen tehosteiksi “Käräjäoikeus katsoo hakijan saattaneen todennäköiseksi, että vastaajien työtaistelutoimenpiteet ovat toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta oikeuden tai hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia. Asiaa ei ole käsittelyn tässä vaiheessa mahdollista arvioida enemmälti vastaajia kuulematta. Käräjäoikeus katsoo, että tässä vaiheessa ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/helsingin-karajaoikeus-kielsi-turvaamistoimena-hoitoalan-lakkojen-taytantoonpanon/
22.6.2022 Oikeusuutiset

Kuntatyönantajajärjestön antamat ohjeet varautua lailliseen lakkoon katsottiin kielletyksi vastatoimeksi

Työtuomioistuin TT 2022:47 Lakko-oikeus – Työnantajan työtaistelu – Työtaistelutoimenpide Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (JUKO ry) oli tehnyt päätöksen laillisesta työtaistelusta, jonka piiriin olivat kuuluneet Helsingin, Vantaan, Rovaniemen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevät yhdistykseen kuuluvat viranhaltijat. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (KT) oli jo aikaisemmin ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä työtaistelujen varalta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kuntatyonantajajarjeston-antamat-ohjeet-varautua-lailliseen-lakkoon-katsottiin-kielletyksi-vastatoimeksi/
23.3.2021 Oikeusuutiset

Lakko – lainvastaisesti toteutettunakaan – ei ole poikkeuksellinen olosuhde, joka oikeuttaisi olemaan maksamatta korvauksen lennon peruuntumisesta

Dom i mål C-28/20 Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS En strejk som organiseras av en fackförening för personal vid ett lufttrafikföretag och som bland annat syftar till att driva igenom löneökningar omfattas inte av begreppet ”extraordinära omständigheter” som kan befria flygbolaget från dess skyldighet att betala ersättning för inställda eller…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lakko-lainvastaisesti-toteutettunakaan-ei-ole-poikkeuksellinen-olosuhde-joka-oikeuttaisi-olemaan-maksamatta-korvauksen-lennon-peruuntumisesta/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Työtaistelun aikana sairastuneella ei ollut oikeutta sairausajan palkkaan

KKO:2018:40 Työsopimus – Sairausajan palkka Lakko Työntekijä oli ollut vuosilomalla työtaistelun alkaessa. Työtaistelu koski työntekoa ns. OTO-vuoroilla. Loman päätyttyä hän oli jäänyt välittömästi sairauslomalle. Sairausloma oli alkanut samana päivänä kuin työntekijän ensimmäinen työtaistelun piirissä ollut työvuoro. Ensimmäisen sairauslomansa jälkeen työntekijä oli osallistunut työtaisteluun, minkä jälkeen hän oli jälleen ollut sairauslomalla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyotaistelun-aikana-sairastuneella-ei-ollut-oikeutta-sairausajan-palkkaan/
17.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikenteestä yhdistetyissä asioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – 7 artiklan 1 kohta – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Villi lakko…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikenteesta-yhdistetyissa-asioissa/
28.11.2017 Oikeusuutiset

Ammattiliiton mielenilmaisun katsottiin olleen virkaehtosopimuslain nojalla kielletty siltä osin kuin lakkoon osallistui julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä

Työtuomioistuin 2017:161 Lakko Poliittinen työtaistelu Työrauha Työtaisteluoikeus Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta Virkamiehen pysyvä työrauhavelvollisuus Virkamiehen työtaisteluoikeus Yhdistymisvapaus Asiassa oli kysymys siitä, rikkoiko ammattiliitto valtion virkaehtosopimuslakia sekä työehtosopimuslain ja virka- ja työehtosopimuslain mukaista työrauhavelvoitetta, kun sen jäsenet osallistuivat Helsingin Rautatientorilla 18.9.2015 järjestettyyn mielenilmaisuun. Palkansaajakeskusjärjestöt ilmoittivat mielenilmauksen järjestämisestä sen jälkeen, kun hallitus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/ammattiliiton-mielenilmaisun-katsottiin-olleen-virkaehtosopimuslain-nojalla-kielletty-silta-osin-kuin-lakkoon-osallistui-julkista-valtaa-kayttavia-virkamiehia/
10.3.2016 Oikeusuutiset

KKO äänesti voidaanko turvaamistoimella kieltää laiton lakko

KKO:2016:14 Väliaikainen turvaamistoimi Muutoksenhaku – Kantelu Työehtosopimuksen voimassa ollessa työntekijäjärjestö oli aloittanut lakon työnantaja F:n yrityksessä. F haki käräjäoikeudessa väliaikaista turvaamistoimenpidettä, jolla lakko kielletään. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevin perustein työntekijäjärjestöillä oli oikeudellista tarvetta saada kanteluteitse tutkituksi kysymys väliaikaisen turvaamistoimenpiteen laillisuudesta. Koska lakon kieltävää kieltotuomiota ei voitu antaa käräjäoikeudessa eikä muussakaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kko-aanesti-voidaanko-turvaamistoimella-kieltaa-laiton-lakko/
3.3.2016 Oikeusuutiset

Laiton työtaistelu johti tulospalkkioiden menetykseen

KKO:2016:12 Työsopimus – Työsuhde-etuudet – Syrjintä Lakko Ennakkopäätösvalitus Yhtiön tulospalkkiojärjestelmään sisältyneen rajoitusehdon mukaan osallistuminen laittomaan työtaisteluun poisti henkilöltä oikeuden tulospalkkioon siltä kaudelta, jolle laiton työtaistelutoimenpide kohdentui. Yhtiön työntekijät olivat työrauhavelvoitteen voimassaoloaikana ryhtyneet työnseisauksiin, joiden johdosta yhtiö oli evännyt tulospalkkiot työnseisauksiin osallistuneilta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työnseisaukset eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/laiton-tyotaistelu-johti-tulospalkkioiden-menetykseen/