Kuntatyönantajajärjestön antamat ohjeet varautua lailliseen lakkoon katsottiin kielletyksi vastatoimeksi

22.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtuomioistuin TT 2022:47 Lakko-oikeus – Työnantajan työtaistelu – Työtaistelutoimenpide

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (JUKO ry) oli tehnyt päätöksen laillisesta työtaistelusta, jonka piiriin olivat kuuluneet Helsingin, Vantaan, Rovaniemen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevät yhdistykseen kuuluvat viranhaltijat.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (KT) oli jo aikaisemmin ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä työtaistelujen varalta muun muassa laatimallaan oppaalla. Asiassa kuultavana olleet kaupungit olivat antaneet hallintopäätöksiä tai ohjeita, joissa oli nimetty työnantajan vastuuhenkilöitä työtaistelutilanteita varten. Keskeinen riitakysymys asiassa koski sitä, olivatko viranhaltijat voineet kokea tai tulkita kyseiset KT:n ja työnantajakaupunkien antamat päätökset tai ohjeet painostukseksi olla osallistumatta työtaisteluun.

Asiassa oli riidatonta, ettei riidanalaisilla päätöksillä tai ohjeilla ollut tosiasiallisesti voitu rajoittaa viranhaltijoiden oikeutta osallistua lakkoon.

Työtuomioistuin katsoi, että varautumista lakkoon ja kuntien palveluiden turvaamiseen häiriötilanteessa oli sinänsä pidettävä hyväksyttävänä. Viranhaltijat olivat kuitenkin voineet perustellusti kokea riidanalaisten KT:n ja kaupunkien päätösten ja ohjeiden estävän tai rajoittavan heitä käyttämästä lakko-oikeuttaan. Näiden päätösten ja ohjeiden antaminen oli siten ollut omiaan heikentämään laillisen työtaistelun tehoa, mitä oli pidettävä työnantajan tosiasiallisena vastatoimenpiteenä laillista työtaistelua vastaan. Toimenpide oli kohdistunut useisiin viranhaltijoihin ja myös JUKO ry:hyn, joka oli ollut osapuolena käynnissä olleissa virkaehtosopimusneuvotteluissa.

Tuomiosta tarkemmin ilmenevillä perusteilla työtuomioistuin katsoi, että KT ja kuultavana olleet kaupungit olivat menetelleet työrauhavelvoitteensa vastaisesti, ja tuomitsi ne hyvityssakkoihin.
(Ään.)

TT 2022:47

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments