Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.6.2022 Oikeusuutiset

Kuntatyönantajajärjestön antamat ohjeet varautua lailliseen lakkoon katsottiin kielletyksi vastatoimeksi

Työtuomioistuin TT 2022:47 Lakko-oikeus – Työnantajan työtaistelu – Työtaistelutoimenpide Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (JUKO ry) oli tehnyt päätöksen laillisesta työtaistelusta, jonka piiriin olivat kuuluneet Helsingin, Vantaan, Rovaniemen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevät yhdistykseen kuuluvat viranhaltijat. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (KT) oli jo aikaisemmin ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä työtaistelujen varalta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kuntatyonantajajarjeston-antamat-ohjeet-varautua-lailliseen-lakkoon-katsottiin-kielletyksi-vastatoimeksi/
27.8.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

OIKEUSMINISTERIÖLLE Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu hallituksen esityksestä laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi kunnioittaen seuraavaa:  Yleiset huomiot esityksestä Lakiehdotus on Asianajajaliiton näkemyksen mukaan varsin laaja ja monimutkainen kokonaisuus sisältäen paljon tulkinnanvaraisia termejä. Ennakoitavuuden vuoksi sekä tarpeettomien tulkintariitojen välttämiseksi lain ja hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/lausunto-hallituksen-esityksesta-laiksi-euroopan-unionin-ja-kansallisen-oikeuden-rikkomisesta-ilmoittavien-henkiloiden-suojelusta-seka-siihen-liittyviksi-laeiksi/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa – whistleblower-direktiivi lopulta täytäntöön

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on mm. luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/vaarinkaytoksista-ilmoittaville-vahvempaa-suojaa-whistleblower-direktiivi-lopulta-taytantoon/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuuslaki uudistuu monilta osin

Hallitus on antanut esityksen laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen laajenee varhaiskasvatukseen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan piiriin kuuluu jatkossa myös työelämän valvonta. – Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tämän uudistuksen avulla näitä tavoitteita voidaan edistää entistä tehokkaammin, sanoo pohjoismaisen yhteistyön…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/yhdenvertaisuuslaki-uudistuu-monilta-osin/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Väärinkäytösten paljastajille parempi suoja: neuvoston kanta vahvistettu

Neuvosto hyväksyi 25.1 (suurlähettilästasolla) kantansa direktiiviin väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Se on nyt valmis aloittamaan Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut päästäkseen asiasta sopuun ennen vaalikauden päättymistä Uusissa säännöissä määrätään turvallisten ilmoittamiskanavien luomisesta sekä organisaatioissa, olivatpa ne yksityisiä tai julkisia, jos työntekijöitä on yli 50, että viranomaisissa. Direktiivissä säädetään myös väärinkäytösten paljastajien tehokkaasta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-unionin-neuvosto-vaarinkaytosten-paljastajille-parempi-suoja-neuvoston-kanta-vahvistettu/
24.4.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komissio antaa väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi koko EU:n kattavat uudet säännöt

Eilen 23.4 hyväksyttyyn ehdotukseen sisältyvät koko EU:n kattavat uudet säännöt takaavat tehokkaan suojan väärinkäytösten paljastajille, jotka ilmoittavat EU:n lainsäädännön rikkomisesta Viimeaikaiset tietovuotoskandaalit, kuten Dieselgate, Luxleaks ja Panama-paperit, ja edelleen ajankohtaiset Cambridge Analytica -paljastukset osoittavat, että yksittäisillä kansalaisilla voi olla merkittävä asema yleistä etua ja koko yhteiskunnan hyvinvointia vahingoittavien väärinkäytösten paljastamisessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/euroopan-komissio-komissio-antaa-vaarinkaytosten-paljastajien-suojelemiseksi-koko-eun-kattavat-uudet-saannot/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Kaupunki ei syrjinyt pysäköinninvalvojan virkaa hakenutta henkilöstä johtuvista syistä

KHO: Valitus pysäköinnintarkastajan virkojen täyttämistä koskevassa kunnallisasiassa Yhdenvertaisuuslain mukaisessa ansiovertailussa on otettava huomioon hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset, objektiivisesti arvioitavissa olevat tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa lisäansioiksi. Ansioita arvioitaessa on otettava huomioon viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kaupunki-ei-syrjinyt-pysakoinninvalvojan-virkaa-hakenutta-henkilosta-johtuvista-syista/
5.9.2016 Lausunnot

Lausunto korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta mietinnöstä

Dnro 40/2016 Lausuntopyyntönne: OM 10/69/2014, 27.6.2016 LAUSUNTO KORRUPTIOEPÄILYISTÄ ILMOITTAVIEN HENKILÖIDEN SUOJELUA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 25:2016) Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle ”Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu” -mietinnöstä. Mietinnön taustalla on kansainväliset korruption torjuntaan liittyvät sopimukset, joihin Suomi on eri vaiheissa liittynyt. Euroopan neuvoston korruptiota koskeva…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-korruptioepailyista-ilmoittavien-henkiloiden-suojelua-koskevasta-mietinnosta/
20.6.2016 Oikeusuutiset

Työryhmä: Korruptioepäilystä voitava ilmoittaa nimettömänä tai luottamuksellisesti

Työryhmä korostaa nimettömän tai luottamuksellisen ilmoittamisen tärkeyttä. Oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä havainnot kaikentyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta pitäisi pystyä ilmoittamaan nimettömänä tai ainakin luottamuksellisesti työpaikan sisällä tai ulkopuoliselle taholle. Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen työryhmä perustaisi myös yleisen sähköisen kanavan. Korruptioepäilyistä ilmoittavilla henkilöillä on tärkeä rooli korruption torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä, työryhmä painottaa. Mahdollistamalla ilmoitusten tekeminen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/tyoryhma-korruptioepailysta-voitava-ilmoittaa-nimettomana-tai-luottamuksellisesti/
17.6.2015 Oikeusuutiset

OM: Uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 17.6.2015 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on uusi, oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka asetettiin nyt ensimmäistä kertaa autakunta käsittelee ja ratkaisee tämän vuoden alusta voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain sekä tasa-arvolain mukaan sille kuuluvat asiat. Lautakunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-uusi-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-asetettu/