Lausunto korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta mietinnöstä

5.9.2016 | Lausunnot

Dnro 40/2016

Lausuntopyyntönne: OM 10/69/2014, 27.6.2016
LAUSUNTO KORRUPTIOEPÄILYISTÄ ILMOITTAVIEN HENKILÖIDEN SUOJELUA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 25:2016)

Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle ”Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu” -mietinnöstä. Mietinnön taustalla on kansainväliset korruption torjuntaan liittyvät sopimukset, joihin Suomi on eri vaiheissa liittynyt.

Euroopan neuvoston korruptiota koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus (ETS 174) edellyttää, että jäsenmaat mahdollistavat korruptioon liittyvän raportoinnin ja suojaavat vilpittömästi toimineita korruptioepäilyistä ilmoittavia henkilöitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastainen yleissopimus (SopS 58/2006) ja OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus (SopS 14/1999 ja 815/1998) suosittelevat ilmoittajien suojelua sanktioilta. Ilmoittajien suojelun tärkeys on nostettu esiin kyseisten järjestöjen Suomea koskevissa maa-arvioinneissa. Työryhmä on mietinnössään arvioinut tähän liittyen siviilioikeudellisen (työ- ja virkamiesoikeudellinen normisto) sekä rikos- ja prosessioikeudellisen sääntelyn nykytilaa sekä mahdollisia lainsäädännön ja viranomaiskäytänteiden kehitystarpeita.

Asianajajaliitto pitää kansainvälisissä sopimuksissa asetettuja tavoitteita tärkeinä. Asianajajaliitto katsoo kuitenkin, ettei välittömiin lainsäädännöllisiin muutoksiin ole tarvetta, mihin johtopäätökseen myös mietinnössä on päädytty. Nykylainsäädäntö kattaa varsin hyvin tilanteet, joissa ilmoittajaan tai hänen lähipiiriinsä kohdistuu ilmoittamisesta johtuvia vastatoimia. Sen sijaan varsin hajallaan olevan normiston vuoksi viranomaisten ja soveltuvin osin myös työnantajien ohjeistus ja koulutus hyvien käytänteiden luomiseksi olisi varsin tärkeää.

Asianajajaliitto kannattaa mietinnössä esitettyä valtakunnallista korruption vastaista verkkosivustoa, jolla lisätään kattavaa tietoa ilmoittajien suojelusta ja ilmoittajien oikeuksista.

Helsingissä syyskuun 5. päivänä 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Antti Riihelä, Asianajotoimisto Antti Riihelä Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntija-ryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosoikeuden asiantuntijaryhmässä.