Kaupunki ei syrjinyt pysäköinninvalvojan virkaa hakenutta henkilöstä johtuvista syistä

3.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Valitus pysäköinnintarkastajan virkojen täyttämistä koskevassa kunnallisasiassa

Yhdenvertaisuuslain mukaisessa
ansiovertailussa on otettava huomioon hakijoiden koulutus ja työkokemus
sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset, objektiivisesti
arvioitavissa olevat tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa
lisäansioiksi. Ansioita arvioitaessa on otettava huomioon viran tai
tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja muut etukäteen vahvistetut
valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät. Työnantajalla on näissä
rajoissa oikeus painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se
katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista.

Asiakirjoista
ilmenee, että kyseessä olevia virkoja hakeneissa on eri alojen
koulutuksen ja erilaisen työkokemuksen omaavia henkilöitä. Työnantajan
mukaan hakijoiden työkokemusta on arvioitu erityisesti niiden sellaisen
sisällön perusteella, jonka on katsottu parhaiten tukevan
pysäköinnintarkastajan tehtävässä selviytymistä.

Kuten edellä
kohdassa 3.2 “Hakuilmoitus ja muu asiakirjoista saatu selvitys” on
todettu, kaikkien haastatteluun kutsuttujen on katsottu täyttäneen
pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaiset
kelpoisuusvaatimukset. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä,
että A:ta voitaisiin koulutuksen osalta pitää virkoihin valittuja
ansioituneempana. Työkokemuksen osalta hakuilmoituksessa ei ole asetettu
edellytykseksi esimerkiksi aikaisempaa kokemusta pysäköinnintarkastajan
tehtävistä. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon asiakirjoissa oleva
selvitys A:n työkokemuksesta, häntä ei voida pelkästään sillä
valituksessa esitetyllä perusteella, että hänellä on yhden vuoden ja
seitsemän kuukauden pituinen kokemus pysäköinnintarkastajan tehtävistä,
pitää pysäköinnintarkastajan virkoihin työkokemuksen osalta niihin
valittuja ansioituneempana.

Edellä todetun perusteella
valintapäätöksestä ilmeneviä hakijoiden ansioita kokonaisuutena
arvioitaessa A:ta ei taidoiltaan voida pitää virkaan valittuja
ansioituneempana. Syrjintäolettamaa ei näin ollen ole syntynyt.

Kun
otetaan huomioon edellä ilmenevät seikat ja se, että kärkihakijat ovat
osallistuneet haastatteluun sekä psykologiseen henkilöarviointiin, jossa
heidän viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia
ominaisuuksiaan on voitu arvioida, Helsingin kaupungin rakennusviraston
palveluosaston osastopäällikkö on hänelle kuuluvan harkintavallan
nojalla voinut valita kysymyksessä oleviin kuuteen
pysäköinnintarkastajan virkaan niihin valitut henkilöt. Osastopäällikön
ja Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätökset eivät ole
yhdenvertaisuuslain ja perustuslain 125 §:n 2 momentin vastaisia eivätkä
muutenkaan kuntalain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
lainvastaisia.

Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että A olisi
yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä säädetyn vastatoimien kiellon vastaisesti
asetettu muihin hakijoihin nähden epäedullisempaan asemaan sen vuoksi,
että hän on aikaisempien virantäyttöjen yhteydessä valittanut ja
ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Näillä
perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa
esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden
päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments