Generic filters
Exact matches only
13.1.2023 Oikeusuutiset

Aiempia asuinpaikkatietoja ei voitu takautuvasti oikaista väestötietojärjestelmässä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella

KHO:2023:2 Väestötietoasia – Väestötietojärjestelmä – Asuinpaikkatieto – Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisemista – Henkilötietojen virheellisyyden arviointi – Muuttoilmoituksen laiminlyönti – Kotikuntalaki – Yleinen tietosuoja-asetus Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietoviraston tullut oikaista väestötietojärjestelmään merkittyjä muutoksenhakijan asuinpaikkatietoja takautuvasti hänen vaatimallaan tavalla, kun korjausvaatimuksessa esitetyistä muutoista ei ollut aikanaan tehty muuttoilmoituksia. Virheellisten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/aiempia-asuinpaikkatietoja-ei-voitu-takautuvasti-oikaista-vaestotietojarjestelmassa-yleisen-tietosuoja-asetuksen-perusteella/
23.5.2022 Oikeusuutiset

Suomen kansalaisen ulkomailla oleskelu ei ollut enää tilapäistä, joten hänen puolisonsa avioliittoon perustuneelle oleskeluluvalle Suomessa ei ollut enää edellytyksiä

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Jatkolupa – Perheenkokoajan Suomessa asumisedellytys Asiassa oli muun ohessa arvioitavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa, ettei perheenkokoaja enää asu Suomessa ulkomaalaislain tarkoittamalla tavalla. Valittaja ja perheenkokoaja olivat avioituneet vuonna 2014 ja valittajalle oli myönnetty oleskelulupia Suomeen perhesiteen perusteella. Perheenkokoaja oli saanut Suomen kansalaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/suomen-kansalaisen-ulkomailla-oleskelu-ei-ollut-enaa-tilapaista-joten-hanen-puolisonsa-avioliittoon-perustuneelle-oleskeluluvalle-suomessa-ei-ollut-enaa-edellytyksia/
23.12.2019 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntekijällä oli oikeus kotikuntaan Suomessa

KHO:2019:170 Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite Euroopan unionin toisen jäsenmaan kansalaisella, joka oli muuttanut pysyvästi Suomeen ja rekisteröinyt oleskeluoikeutensa ulkomaalaislain mukaisesti, oli oikeus kotikuntaan Suomessa, vaikka hän työskenteli Euroopan kemikaalivirastossa ja siten nautti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eun-kemikaaliviraston-tyontekijalla-oli-oikeus-kotikuntaan-suomessa/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Nimilistaa, josta kävi ilmi hakijoiden tutkinnot ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna, mutta hakijat oli kuitenkin tosiasiallisesti vertailtu

KHO:2019:151 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta Hallinto-oikeus kumosi kunnan jäsenen tekemästä valituksesta kunnanjohtajan valintaa koskeneen valtuuston päätöksen sillä perusteella, että hakijoiden ansioista ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua vaan ainoastaan nimilista. Valinta ei myöskään kokonaisuutena osoittanut, että hakijoita olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/nimilistaa-josta-kavi-ilmi-hakijoiden-tutkinnot-ja-kotikunta-ei-voitu-pitaa-kirjallisena-ansiovertailuna-mutta-hakijat-oli-kuitenkin-tosiasiallisesti-vertailtu/
18.9.2014 Oikeusuutiset

STM: Sairaanhoitokustannusten korvaamista EU-maiden välillä tarkennetaan

Suomessa annetun sairaanhoidon kustannukset voitaisiin jatkossa laskuttaa potilaan kotimaalta vain todellisen suuruisina Kun toisessa EU-maassa asuva potilas on käyttänyt julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, Kela korvaa hoidon antaneelle kunnalle todelliset kustannukset ja laskuttaa ne potilaan kotimaalta. Tällä hetkellä Suomi laskuttaa tietyissä harvinaisissa tapauksissa kustannukset toiselta valtiolta tilastollisen aineiston perusteella laskettuina kiinteämääräisinä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/stm-sairaanhoitokustannusten-korvaamista-eu-maiden-valilla-tarkennetaan/
20.12.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Kunnan tulee järjesteää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille

Kaikille kouluikäisille lapsille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta, katsoo apulaisoikeusasiamies Asia tuli keväällä apulaisoikeusasiamiehen tietoon ja hän pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kaikkien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaamiseksi. Ns. paperittomien lasten lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/apulaisoikeusasiamies-kunnan-tulee-jarjesteaa-perusopetusta-kaikille-kunnassa-asuville-lapsille/
19.11.2013 Oikeusuutiset

SM: Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi johtopäätökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi

Työryhmä jatkaa työtään johtopäätösten mukaisesti ja tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkempaa säätelyä koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syyskaudella 2014 Työryhmän selvitys on osa sisäministeriön hanketta, jonka tavoitteena on ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmä on poikkihallinnollinen ja siinä ovat edustettuina kaikki keskeiset viranomaistahot ja järjestöt. Työryhmä pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/sm-sisaisen-turvallisuuden-ministeriryhma-hyvaksyi-johtopaatokset-ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelman-kehittamiseksi/
25.9.2013 Oikeusuutiset

Maistraattien rekisteröintikäytännöt eriarvoistavat maahanmuuttajia?

Tampereen yliopistossa on käynnissä Mobile People -hanke, jossa tutkitaan muun muassa väestötietomerkintöjen vaikutuksia maahanmuuttajien pääsyyn suomalaisen sosiaaliturvan piiriin Ilmeistä on, että Väestötietojärjestelmässä olevan henkilötietomerkinnän sekä sosiaaliturvan piiriin pääsemisen välillä on keskeinen yhteys. Paikalliset rekisteröintiviranomaiset eli maistraatit ovat selvitysten mukaan varsin omavaltaisia sen suhteen, kenen henkilöllisyys katsotaan selvitetyksi, tai kenen katsotaan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/maistraattien-rekisterointikaytannot-eriarvoistavat-maahanmuuttajia/
31.5.2013 Oikeusuutiset

TEM: Henkilötietojen suojaa kaupparekisterissä vahvistetaan

Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosan saa kaupparekisteristä vastaisuudessa vain perustellusta syystä Vastuuhenkilöiden tarvitsee ilmoittaa rekisteriin kotiosoitetietojen sijasta pelkkä kotikunta. Hallitus antoi eduskunnalle muutoksia koskevan lakiesityksen 30.5.2013.   Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alussa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeusturvaa ja turvallisuutta. Lisäksi se yhdenmukaistaa hallinnon menettelytapoja, sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/tem-henkilotietojen-suojaa-kaupparekisterissa-vahvistetaan/
21.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012 Toimikunta ehdotti, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi, yhtenäinen laki. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskuntaseuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointi- ja lausuntotoimintaa selkiinnytettäisiin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon sisältyvien toimintojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevan-lainsaadannon-kokonaisuudistus/