OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

21.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012

Toimikunta ehdotti, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi,
yhtenäinen laki. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa
korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja
rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskuntaseuraamusten
määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointi- ja
lausuntotoimintaa selkiinnytettäisiin. Yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanoon sisältyvien toimintojen järjestämisessä sovitettaisiin
yhteen jo käynnissä olevat toiminnot ja palvelut.
Yhdyskuntaseuraamuksiin liitettävien toimintojen kustannustenjaossa
Rikosseuraamuslaitos vastaisi täytäntöönpanoon kuuluvien toimintojen
kustannuksista. Tuomitun kotikunta vastaisi kunnallisten
peruspalveluiden järjestämisestä ja maksamisesta. Alle 21-vuotiaana
rikoksen tehneille ehdotettiin otettavaksi käyttöön valvonnalla
tehostettu yhdyskuntapalvelu. Ehdottoman vankeuden sijasta käytettävänä
sakon muuntorangaistuksena otettaisiin käyttöön sakkopalvelu, joka
sisältäisi Rikosseuraamuslaitoksen järjestämää toimintaa. Sakon
muuntorangaistus olisi määrättävissä myös rangaistusmääräysmenettelyssä
annetun sakon jäädessä maksamatta, jos samanlaiset sakkorikokset
toistuvat.

Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausunnon 93 taholta ja sai 58 lausuntoa.

Yhtenäisen
lain säätämistä kannatettiin yleisesti. Tuomitun sosiaalisen
selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien
lisäämistä, toimintojen keskeytyksetöntä jatkumista sekä arviointi- ja
lausuntotoiminnan yhtenäistämistä kannatettiin myös, mutta muistutettiin
tehtävien vaativuudesta ja riittävästä resurssoinnista.
Kustannustenjakoehdotusta pidettiin selvennyksenä, mutta paljon
tulkinnanvaraista jäisi jäljelle. Kustannustenjako-ongelma tulisi
ratkaista selkeästi. Ratkaisemattomana se vaikeuttaa järkevää toimintaa.
Ongelmallinen kysymys on jo se, mitä ovat kunnalliset peruspalvelut.
Osin esitettiin huolta siitä, että valtio ottaa hoidettavakseen kunnan
tehtäviä. Valvonnalla tehostettua yhdyskuntapalvelua alle 21-vuotiaana
rikoksen tehneille pidettiin pääosin hyvänä. Nuorten tilanteissa
tarvitaan yksilölliset olosuhteet ja mahdollisuudet huomioon ottavaa
seuraamuksen sisältöä. Ongelmana pidettiin seuraamusjärjestelmän
muuttumista epäselväksi, kun on käytössä toisiaan lähellä olevia
vaihtoehtoja. Sakkopalvelun käyttöönottoa pidettiin yhtäältä hyvänä,
toisaalta epärealistisena ja Rikosseuraamuslaitokselta suurta työpanosta
vaativana. Muuntomahdollisuuden palauttamista ainakin osaan
rangaistusmääräysmenettelyssä annettuihin sakkoihin pidettiin hyvänä,
mutta järjestelmän pitäisi olla selkeämpi kuin mitä ehdotettu
järjestelmä olisi.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments