Nimilistaa, josta kävi ilmi hakijoiden tutkinnot ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna, mutta hakijat oli kuitenkin tosiasiallisesti vertailtu

10.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:151 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta

Hallinto-oikeus kumosi kunnan jäsenen tekemästä valituksesta kunnanjohtajan valintaa koskeneen valtuuston päätöksen sillä perusteella, että hakijoiden ansioista ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua vaan ainoastaan nimilista. Valinta ei myöskään kokonaisuutena osoittanut, että hakijoita olisi menettelyn aikana tosiasiallisesti vertailtu keskenään. Päätös oli siten syntynyt kuntalaissa (365/1995) 90 §:ssä tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä, koska päätöstä ei ollut tältä osin valmisteltu asianmukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan nimilistaa, josta kävi ilmi kunkin hakijan suorittama tutkinto ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna. Useat seikat puhuivat kuitenkin sen puolesta, että hakijoita oli menettelyn kuluessa tosiasiallisesti vertailtu keskenään. Hakijoiden haastattelut suorittaneessa ryhmässä oli ollut edustettuna yhdeksän kunnanhallituksen jäsentä sekä kolme valtuuston puheenjohtajaa. Ryhmässä oli edustus kaikista valtuustoryhmistä. Kunnan kaikkiaan 21 valtuutetusta ryhmässä oli mukana 11 valtuutettua sekä yksi varavaltuutettu. Ennen valtuuston kokousta oli lisäksi järjestetty kaksipäiväinen valtuustoseminaari, jossa valtuutetuille oli selostettu ulkopuolisen konsulttiyhtiön tekemää yhteenvetoa seitsemän hakijan haastatteluista sekä niistä neljästä hakijasta, joista oli teetetty henkilöarviot. Valtuustoseminaarissa valtuutettujen käytössä olivat muun ohella kaikkien hakijoiden ansioluettelot. Valtuustoseminaarin jälkeen ennen valtuuston kokousta valtuustoryhmät olivat lisäksi pitäneet omat kokouksensa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi ansiovertailun tulleen tosiasiassa suoritetuksi, kun otettiin huomioon edellä mainitut seikat. Hallinto-oikeuden ei näin ollen olisi tullut kumota valtuuston päätöstä sillä perusteella, että ansiovertailun osalta asiaa ei ollut valmisteltu asianmukaisesti.

Avainsanat