Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.12.2019 Oikeusuutiset

Nimilistaa, josta kävi ilmi hakijoiden tutkinnot ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna, mutta hakijat oli kuitenkin tosiasiallisesti vertailtu

KHO:2019:151 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta Hallinto-oikeus kumosi kunnan jäsenen tekemästä valituksesta kunnanjohtajan valintaa koskeneen valtuuston päätöksen sillä perusteella, että hakijoiden ansioista ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua vaan ainoastaan nimilista. Valinta ei myöskään kokonaisuutena osoittanut, että hakijoita olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/nimilistaa-josta-kavi-ilmi-hakijoiden-tutkinnot-ja-kotikunta-ei-voitu-pitaa-kirjallisena-ansiovertailuna-mutta-hakijat-oli-kuitenkin-tosiasiallisesti-vertailtu/
18.8.2023 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden päätös tapaturmaeläkkeen suuruuden määräytymisestä

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Tapaturmaeläke – Työkyvyn alentumisen määräytyminen – Työansioiden alentuminen  A oli korvatun ammattitaudin aiheuttamien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi uudelleen koulutettu AMK-insinööriksi erityisalanaan LVI-suunnittelu. A työskenteli edellä mainittua koulutustaan vastaavassa työssä eikä hänen ansionsa kyseisestä työstä olleet olennaisesti alhaisemmat kuin mitä vastaavista töistä A:n koulutusta ja kokemusta vastaaville…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/vakuutusoikeuden-paatos-tapaturmaelakkeen-suuruuden-maaraytymisesta/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Toisessa EU-maassa saatu kokemus proviisorina tuli ottaa huomioon apteekkilupaa myönnettäessä

KHO:2022:39 Apteekkiasia – Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntämiseen liittyvä kokonaisharkinta – Toisessa jäsenvaltiossa kertynyt ammattikokemus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hallinto-oikeuden tullut lainvastaisena kumota Fimean päätös myöntää apteekkilupa B:lle siitä syystä, että Fimea ei ollut päätösharkinnassaan hakijoiden ansioita vertaillessaan ottanut asianmukaisella tavalla huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/toisessa-eu-maassa-saatu-kokemus-proviisorina-tuli-ottaa-huomioon-apteekkilupaa-myonnettaessa/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Tuomioistuin ei voi korvata viranomaiselle kuuluvaa harkintaa virkanimitysasiassa omallaan

KHO:2020:128 Valtion virkamies – Nimityspäätös – Viranhakijan valitus – Nimityspäätöksen valmistelu – Nimittävän viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus Valtioneuvoston kansliassa oli ollut haettavana finanssineuvoksen virka, jota oli hakenut 36 viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Valtioneuvoston yleisistunto oli päättänyt nimittää virkaan B:n. A valitti nimityspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muun muassa sillä perusteella, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-tuomioistuin-ei-voi-korvata-viranomaiselle-kuuluvaa-harkintaa-virkanimitysasiassa-omallaan/
7.4.2020 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden päätös tuotannollistaloudellisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen irtisanomisjärjestyksestä

Itä-Suomen HAO: Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – Irtisanottavan valinta – Valinnassa käytetyt perusteet – Viranhaltijan käytettävyys työnantajan tarpeisiin – Viranhaltijan henkilöstä johtuvat syyt Koulutuskuntayhtymä oli irtisanonut ammattiopiston tuntiopettajan virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Viranhaltija oli kunnallisvalituksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hallinto-oikeuden-paatos-tuotannollistaloudellisella-perusteella-tapahtuvan-irtisanomisen-irtisanomisjarjestyksesta/
5.2.2020 Oikeusuutiset

Kunnanjohtajan valinnassa syrjäytettiin ansioituneempi hakija, syntyi syrjintäolettama, jota kunta ei pystynyt kumoamaan

KHO:2020:10 Kunnallisasia – Virkavaali – Kunnanjohtajan viransijaisuus – Yleiset virkanimitysperusteet – Syrjintä – Sukupuoli X:n kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen kunnanjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen naispuolisen hakijan A. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä valituksen tehneen miespuolisen hakijan B:n valituksen. Valituksessaan B oli katsonut, että valtuuston päätös oli tehty vastoin yleisiä virkanimitysperusteita, minkä lisäksi päätös oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kunnanjohtajan-valinnassa-syrjaytettiin-ansioituneempi-hakija-syntyi-syrjintaolettama-jota-kunta-ei-pystynyt-kumoamaan/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Kaupunki ei syrjinyt pysäköinninvalvojan virkaa hakenutta henkilöstä johtuvista syistä

KHO: Valitus pysäköinnintarkastajan virkojen täyttämistä koskevassa kunnallisasiassa Yhdenvertaisuuslain mukaisessa ansiovertailussa on otettava huomioon hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset, objektiivisesti arvioitavissa olevat tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa lisäansioiksi. Ansioita arvioitaessa on otettava huomioon viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kaupunki-ei-syrjinyt-pysakoinninvalvojan-virkaa-hakenutta-henkilosta-johtuvista-syista/
19.3.2013 Oikeusuutiset

KHO kumosi poliittisen virkanimityksen tasa-arvolain vastaisena

Kunnallisasia – Virkavaali – Kehittämisjohtaja – Tasa-arvo – Syrjintä – Sukupuoli – Poliittinen toiminta Maakunnan liiton hallitus oli valinnut kehittämisjohtajan virkaan kolmesta kärkihakijasta miespuolisen V:n. Päätöksestä oli valittanut kaksi poliittisesti sitoutumatonta naispuolista kärkihakijaa katsoen, että virka oli täytetty puoluepoliittisin perustein ja että päätös oli myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/kho-kumosi-poliittisen-virkanimityksen-tasa-arvolain-vastaisena/