Generic filters
Exact matches only
23.2.2024 Oikeusuutiset

Taksinkuljettajan ajolupa voidaan peruuttaa vain laissa mainittujen rikosten tai vastaavien ulkomailla tuomittujen rikosten perusteella

KHO:2024:21 Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen – Rikoksiin syyllistyminen – Muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa nimenomaisesti mainittu rikos Poliisilaitos oli peruuttanut A:n taksinkuljettajan ajoluvan, kun hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta. Törkeä kirjanpitorikos ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittaminen eivät olleet liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/taksinkuljettajan-ajolupa-voidaan-peruuttaa-vain-laissa-mainittujen-rikosten-tai-vastaavien-ulkomailla-tuomittujen-rikosten-perusteella/
8.3.2023 Tiedotteet

Defensor Legisin numero 1/2023 on ilmestynyt

Defensor Legisin numerossa 1/2023 seuraavat artikkelit: Jani Kajala, Rikoksesta epäillyn asianajajan velvollisuudesta vastakuulustella todistajia esitutkinnassa Lydia Peltonen, Syväväärennetyt videot tietoyhteiskuntadirektiivin parodiapoikkeuksen näkökulmasta Tomi Voutilainen ja Juuso Ouli, Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus Veli-Matti Tikkanen, Päästökompensaatioon perustuvien hiilineutraaliusväittämien markkinointi Eelis Paukku, Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Helinä Tiura-Virta, Poliisin oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/defensor-legisin-numero-1-2023-on-ilmestynyt/
27.9.2022 Oikeusuutiset

Kirjanpitorikokseen syyllistynyt tuomittiin menettämään valtiolle kirjanpidon laiminlyönnillä säästettyä kustannusta vastaava hyöty

KKO:2022:53 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Kirjanpitorikos A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos, kun hän oli omistamansa osakeyhtiön edustajana laiminlyönyt tilitapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen. Samaan aikaan hän oli ottanut yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, minkä perusteella hänet oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja suorittamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kirjanpitorikokseen-syyllistynyt-tuomittiin-menettamaan-valtiolle-kirjanpidon-laiminlyonnilla-saastettya-kustannusta-vastaava-hyoty/
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/
23.12.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti: voidaanko henkilö tuomita elinkeinonharjoittajan liikkeessä tehdyistä rikoksista, vaikka hän ei ollut elinkeinonharjoittaja

THO:2021:8 Törkeä kirjanpitorikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Tekijävastuu – Oikeushenkilön puolesta toimiminen – Elinkeinonharjoittaja A:n, joka ei ollut elinkeinonharjoittaja, syyksi oli käräjäoikeudessa luettu elinkeinonharjoittajan toiminnassa tehdyt törkeä kirjanpitorikos ja törkeä velallisen epärehellisyys. Kysymys siitä, voitiinko A tuomita elinkeinonharjoittajan liikkeessä tehdyistä rikoksista rangaistuksiin, vaikka hän ei ollut elinkeinonharjoittaja. THO:2021:8

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/hovioikeus-aanesti-voidaanko-henkilo-tuomita-elinkeinonharjoittajan-liikkeessa-tehdyista-rikoksista-vaikka-han-ei-ollut-elinkeinonharjoittaja/
13.12.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös osakeyhtiön saattohoidon rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2019:109 Rekisterimerkintärikos – Kirjanpitorikos Liiketoimintansa lopettavan X Oy:n osakkeet oli luovutettu B:n edustamalle yhtiölle siinä tarkoituksessa, että B huolehtii korvausta vastaan X Oy:n toiminnan lopettamisesta ja konkurssiin liittyvistä toimista. X Oy:n entinen omistaja A erosi samassa yhteydessä yhtiön hallituksesta ja B nimitettiin hallituksen ainoaksi jäseneksi, mistä B teki muutosilmoituksen kaupparekisteriin.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ennakkopaatos-osakeyhtion-saattohoidon-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi veropetosrikoksen yms. rangaistuksen mittaamista koskevaa ennakkopäätöstä

KKO:2013:93 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja törkeä työeläkevakuutusmaksupetos. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. X Oy oli välttänyt arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-veropetosrikoksen-yms-rangaistuksen-mittaamista-koskevaa-ennakkopaatosta/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltovaatimus pitää antaa tiedoksi ennen viiden vuoden määräajan päättymistä

KKO:2013:43 Kirjanpitorikos Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Liiketoimintakielto Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia. Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden määräajassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/liiketoimintakieltovaatimus-pitaa-antaa-tiedoksi-ennen-viiden-vuoden-maaraajan-paattymista/