Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

9.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi
55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden
määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien
lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä
päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli
syyttämättä jättämisiä.

Syyttäjän ratkaisemat asiat rikoksittain
2009–2013

Syyttäjän ratkaisemat asiat rikoksittain 2009–2013
Kaikista syyttäjän ratkaisemista asioista oli liikennerikoksia
29 prosenttia, omaisuusrikoksia 27 prosenttia sekä henkeen ja
terveyteen kohdistuneita rikoksia 19 prosenttia. Liikennerikoksista
erityisesti rattijuopumusten ja törkeiden rattijuopumusten määrä on
laskenut tasaisesti viime vuosina. Yllä olevassa kuviossa muihin
rikoslakirikoksiin sisältyvät seksuaalirikokset, rikokset
oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan sekä
muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. Vuonna 2013 vähenivät
kaikkien muiden rikosryhmien paitsi seksuaalirikosten
asiamäärät.

Rikosryhmien sisällä voi olla suuriakin vaihteluja, vaikka
ryhmän asiamäärät näyttäisivät pysyneen samana tai pienentyneen.
Esimerkiksi syyttäjällä ratkaistujen omaisuusrikosten määrä on
pysynyt viime vuodet suhteellisesti melko tasaisena, vaikka
varkaudet ovat vähentyneet ja näpistykset lisääntyneet.
Pahoinpitelyrikokset ovat yleisimpiä syyttäjän käsittelemiä
asioita. Niiden määrät ovat myös pysyneet melko tasaisina viime
vuosina. Vuosina 2011 ja 2012 lisääntyivät lievät
pahoinpitelyrikokset, mikä johtui pääosin vuoden 2011
lainsäädäntömuutoksesta. Vuonna 2013 lievät pahoinpitelyrikokset
kääntyivät laskuun.

Syyttämättäjättämispäätöksiä tehtiin henkilötasolla 22 000,
mikä on yli neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näytön
riittämättömyys oli syynä syyttämättä jättämiseen 65 prosentissa
kaikista tapauksista. Syyttäjä voi lakiin perustuvan
harkintavaltansa nojalla tehdä seuraamusluontoisen
syyttämättäjättämispäätöksen, vaikka olisi riittävä näyttö syytteen
ajamiseksi. Vuonna 2013 tehtiin seuraamusluontoisia
syyttämättäjättämispäätöksiä 5 740, mikä on 461 vähemmän kuin
edellisenä vuotena.

Syyttämättä jätetyt henkilöt
syyttämättäjättämisperusteittain 2012–2013

Syyttämättäjättämisperuste Vuosi
2013 2012
Syyttämättä jätetyt yhteensä 21 981 23 005
– josta naisia 4 817 5 090
Ei rikos 381 398
Ei näyttöä 14 188 14 742
Syyteoikeus vanhentunut 512 495
Ei syyteoikeutta 1 160 1 169
Vähäisyysperuste 1 921 2 048
Nuoruusperuste 375 425
Kohtuusperuste 2 443 2 782
Yhtymisperuste 817 789
Tieliikennelain 104 pykälä 1
momentti 
18 29
Muu lainkohta 166 128

Syyttäjän käsittelemistä asioista 68 prosenttia ratkaistiin alle
kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 10
prosentissa kaikista asioista. Keskimääräinen käsittelyaika
syyttäjän ratkaisemissa asioissa oli 2,2 kuukautta.

Rikoksen tekopäivästä syyttäjän ratkaisuun kului keskimäärin 8,5
kuukautta. Keskimääräinen aika vaihtelee suuresti eri rikostyyppien
välillä. Pisimmän ajan rikoksen tekopäivästä syyttäjän ratkaisuun
veivät monet omaisuusrikokset, kuten kirjanpitorikos
(51,3 kk), velallisen epärehellisyys tai petos (50,5 kk),
törkeä veropetos (46,4 kk), törkeä kavallus (32,7 kk) ja
törkeä petos (32,6 kk). Myös lapsiin kohdistuneiden
seksuaalirikosten ratkaisut veivät pitkään, keskimäärin
30,5 kuukautta. Nopeimmin ratkaisun saivat liikennerikokset
(2,7 kk) ja erityisesti rattijuopumusasiat (1,9 kk).
Henkirikosten kohdalla ajat ovat myös lyhyitä. Murhat etenivät
tekopäivästä syyttäjän ratkaisuun keskimäärin 4,5 kuukaudessa,
tapot 5,4 kuukaudessa sekä murhien ja tappojen yritykset
keskimäärin 4,2 kuukaudessa.

Tilastokeskus on julkaissut syyttäjä-tilastoa vuodesta 1979
lähtien. Tilasto sisältää kaksi osakokonaisuutta, syyttäjällä
päättyneiden juttujen tilaston ja tilaston syyttämättä jätetyistä.
Päättyneissä jutuissa tilastoitava yksikkö on juttu, syyttämättä
jätettyjen tilastoissa se on syyttämättä jätetty henkilö.
Tilastossa on myös juttujen keskimääräiset käsittelyajat rikoksen
tapahtuma-ajankohdasta aina syyttäjän antamaan päätökseen.
Syyttäjän ratkaisut -tilasto ei sisällä tietoja syyttäjän
vahvistamista rangaistusmääräyksistä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments