Generic filters
Exact matches only
2.5.2023 Oikeusuutiset

Vasta ELY-keskuksen päätös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä on valituskelpoinen hallintopäätös

KHO:2023:39 Kalastuslaki – Kalatalousalue – Käyttö- ja hoitosuunnitelma – Kalatalousalueen yleiskokouksen päätös – ELY-keskuksen päätös – Yleiskokouksen päätöksen oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus – Muutoksenhaku Kalastuslaissa tarkoitettu kalatalousalueen yleiskokouksen päätös käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan ehdotuksen vahvistamisesta on asian valmisteluun kuuluva toimi. Päätökseen ei voida vaatia oikaisua kalastuslain nojalla eikä siihen voida myöskään…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vasta-ely-keskuksen-paatos-kalatalousalueen-kaytto-ja-hoitosuunnitelmaehdotuksen-hyvaksymisesta-on-valituskelpoinen-hallintopaatos/
13.4.2022 Oikeusuutiset

Saamelaiset voittivat kalastuskiistan: kalastuslaki ja -asetus perustuslain vastaisia, jätettiin soveltamatta

Korkein oikeus on hylännyt kahdessa asiassa syytteet, jotka koskivat paikallisten saamelaisten oikeutta kalastaa Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa. KKO piti näin ennallaan Lapin käräjäoikeuden antamat ratkaisut. Syyttäjä vaati toisessa jutussa paikalliselle saamelaiselle rangaistusta kalastusrikkomuksesta. Mies oli kalastanut lohta seisovalla verkolla Utsjoessa sallitun kalastuskauden ulkopuolella elokuussa vuonna 2017. Kalastaminen kyseisenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/saamelaiset-voittivat-kalastuskiistan-kalastuslaki-ja-asetus-perustuslain-vastaisia-jatettiin-soveltamatta/
30.4.2021 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA DIGITAALISEN HENKILÖLLISYYDEN KEHITTÄMISEKSI (VN/6802/2020) 1) Kommentit arviomuistiossa esitetystä tulevaisuuden visiosta Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kaikki toiminta liittyy oikeusvaltioperiaatteiden puolustamiseen. Keskeisiä oikeusvaltioperiaatteita ovat muun muassa ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, vaatimus julkisen vallan käytön perustumisesta lakiin, tehokkaat oikeussuojakeinot, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vaatimus siitä, että viranomaiselle ei voida lailla antaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-arviomuistiosta-digitaalisen-henkilollisyyden-kehittamiseksi/
22.12.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti oliko kyse ammattimaisesta kätkemisrikoksesta

KKO:2020:100 Kätkemisrikos – Ammattimainen kätkemisrikos Vastaaja oli seitsemällä eri kerralla hankkinut, ottanut huostaansa tai välittänyt anastettua omaisuutta, joka koostui mm. peräkärrystä, työkaluista, kalastusvälineistä, traktorin nostovälineistä ja polttoaineesta. Kysymys siitä, oliko vastaajan ryhtyminen rikoksella saatuun omaisuuteen laajamittaista ja ammattimaista siten, että hänet oli tuomittava ammattimaisesta kätkemisrikoksesta. (Ään.) KKO:2020:100

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kko-aanesti-oliko-kyse-ammattimaisesta-katkemisrikoksesta/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO muutti kullankaivuulupaa, jotta porojen kulku laidunalueelta toiselle turvattaisiin

KHO:2020:124 Ympäristönsuojelu – Ympäristö- ja vesitalouslupa – Koneellinen kullankaivu – Saamelaisten kotiseutualue – Poronhoito – Edellytykset harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja – Olennainen heikennys – Yhteisvaikutukset – Pilaantuminen – Lupamääräykset – Suhde kaivoslakiin – Katselmus Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle ympäristöluvan koneelliseen kullankaivuun sekä luvan uomien siirtoon kaivun aikana ja veden ottamiseen ojasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-muutti-kullankaivuulupaa-jotta-porojen-kulku-laidunalueelta-toiselle-turvattaisiin/
28.9.2020 Oikeusuutiset

Kalastusoppaita ei ollut kuultu ennen kalastusoikeuksien rajoittamista. Määräaika valitukselle palautettiin.

KHO:2020:101 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen – Kalastusopas – Asianosainen – Asianosaisen kuuleminen – Tiedoksianto – Valitusoikeus – Erittäin painava syy Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli kaupungin hakemuksesta kieltänyt yleiskalastusoikeuksien käytön kaupungin läpi kulkevalla ja sen edustalle laskevalla jokialueella määräajaksi. Alue oli tärkeä kalastuskohde. Alueella oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kalastusoppaita-ei-ollut-kuultu-ennen-kalastusoikeuksien-rajoittamista-maaraaika-valitukselle-palautettiin/
23.4.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi merilain muuttamisesta merivahingonlaskijaa koskevan sääntelyn uudistamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa koskien merilain muuttamista merivahingonlaskijaa koskevien määräysten osalta. Kuultuaan kuljetusoikeuden sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijaryhmiä liittomme esittää kunnioittaen lausuntonaan seuraavaa.   Merivahingonlaskija on erityisviranomainen, joka toimii merioikeuden ja -vakuutuksen parissa antaen, paitsi yhteisen ja yksityisen haverin selvityksiä sekä muita merilaissa mainittuja selvityksiä, myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laiksi-merilain-muuttamisesta-merivahingonlaskijaa-koskevan-saantelyn-uudistamiseksi/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO: Saamelaiskylällä yksinoikeus määrätä metsästyksestä ja kalastuksesta alueellaan – ylimuistoinen nautinta

Girjas sameby har begärt att Högsta domstolen ska slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/ruotsin-kko-saamelaiskylalla-yksinoikeus-maarata-metsastyksesta-ja-kalastuksesta-alueellaan-ylimuistoinen-nautinta/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Alimus riekti attii sivaheaddjái váidinlobi sápmelaččaid guolástanriidduin

Alimus riekti (KKO) lea addán sivaheddjiide váidinlobiid guovtti áššis, mat gusket sápmelaččaid guolástanrivttiid Deanu čázádahkii gullevaš Ohcejogas ja Veahčajogas. Váidinlobit gusket sápmelaččaid kultuvrralaš vuođđovuoigatvuođa guolásteapmái ja guolástanráddjehusaide guoski lágaid dulkoma vuođđovuoigatvuođaid geahččanguovllus. Ohcejoga guoskevaš áššis lea gažaldat guolásteamis mearriduvvon áiggi olggobealde. Sivaheaddji mielde báikkálaš sámeálbmogii gullevaš almmái lei dáhtul dahje…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/alimus-riekti-attii-sivaheaddjai-vaidinlobi-sapmelaccaid-guolastanriidduin/
27.9.2019 Oikeusuutiset

KKO myönsi syyttäjälle valituslupia saamelaisten kalastuskiistoissa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan kahdessa asiassa, jotka koskevat saamelaisten kalastusoikeuksia Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa. Valitusluvat koskevat saamelaisten kulttuurista perusoikeutta kalastuksen harjoittamiseen ja kalastusrajoituksia sisältävän lakien tulkintaa perusoikeuksien näkökulmasta. Utsjokea koskevassa asiassa on kyse kalastamisesta sallitun ajankohdan ulkopuolella. Syyttäjän mukaan paikalliseen saamelaisväestöön kuulunut mies oli tahallaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kko-myonsi-syyttajalle-valituslupia-saamelaisten-kalastuskiistoissa/