Generic filters
Exact matches only
6.6.2024 Oikeusuutiset

Sosiaalilautakunnalla oli puhevalta lapsen huoltoa ja elatusta koskevassa asiassa – lautakunnan hakemus olisi tullut tutkia käräjäoikeudessa

Hel­HO:2024:5 Puhevalta – Hakemusasia – Viranomaisen hakemus – Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen elatus – Lapsen etu Käräjäoikeus oli käsittelyratkaisussa katsonut, ettei Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla ollut oikeutta panna vireille lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevaa hakemusta ja jättänyt kaupungin hakemuksen tutkimatta. Kaupunki valitti puhevaltaa koskeneesta käsittelyratkaisusta, mutta ei hakenut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/sosiaalilautakunnalla-oli-puhevalta-lapsen-huoltoa-ja-elatusta-koskevassa-asiassa-lautakunnan-hakemus-olisi-tullut-tutkia-karajaoikeudessa/
3.6.2024 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Apulaisoikeuskanslerin sijainen päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tuominneen vastaajan 15 päivän ehdottomaan vankeuteen rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Vastaaja oli jo suorittanut tuomitun vankeusrangaistuksen ennen kuin asia tuli ilmi oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa. Esitutkinnassa käräjätuomari on myöntänyt, ettei hän asiaa käsitellessään huomannut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/karajatuomarille-syyte-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta/
27.5.2024 Oikeusuutiset

Yhtiöllä oli ollut velvollisuus seurata toimituksia ja reklamoida puutteista – oikeus korvaukseen menettetty

Vaa­HO:2023:13 Sopimus – Reklamaatio –  Vahingonkorvaus – Sopimussuhteeseen perustuva vastuu – Korvattava vahinko – Vahingonkärsijän myötävaikutus Asiassa oli kysymys hiehonkasvatuksen ulkoistamista koskevaan sopimukseen perustuvasta korvausvastuusta. A Oy oli B:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella sitoutunut toimittamaan B:lle vasikoita kasvatettavaksi päiväkohtaista kasvatusmaksua vastaan ja B oli sitoutunut toimittamaan takaisin A Oy:lle hiehoiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/yhtiolla-oli-ollut-velvollisuus-seurata-toimituksia-ja-reklamoida-puutteista-oikeus-korvauskeen-menettetty/
17.5.2024 Oikeusuutiset

Maatalousyrittäjille ehdollista vankeutta eläinsuojelurikoksesta ja viiden vuoden eläintenpitokielto

I-SHO:2024:3 Eläinsuojelurikos – Törkeä eläinsuojelurikos – Eläintenpitokielto Hovioikeus katsoi A:n ja B:n laiminlyöneen nautojen hoitoon ja huolenpitoon liittyviä velvoitteita. Hovioikeus arvioi, oliko eläinsuojelurikoksen kohteena erittäin suuri määrä eläimiä sekä eläintenpitokiellon pituutta. Syytteessä oli teon ankaroittamisperusteena lähdetty siitä, että A:n ja B:n rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä eli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/maatalousyrittajille-ehdollista-vankeutta-elainsuojelurikoksesta-ja-viiden-vuoden-elaintenpitokielto/
16.5.2024 Oikeusuutiset

Syyte metsästysrikoksesta hylättiin – karhu ammuttu 1,6 km päässä metsästyksessä kielletystä haaskasta

RHO 2024:1 Metsästysrikos – Karhun metsästys – Haaska ‍Kysymys siitä, olivatko A ja B metsästäneet käyttäen metsästyslaissa kiellettyä pyyntimenetelmää eli käyttäen karhun metsästyksessä haaskaa tai ravintohoukutinta. Asiassa on riidatonta, että B on pitänyt keväällä ja kesällä 2020 karhujen haaskaa/ravintohoukutinta omistamansa kiinteistön yhteydessä ja että A on vienyt sinne B:n pyynnöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/syyte-metsastysrikoksesta-hylattiin-karhu-ammuttu-16-km-paassa-metsastyksessa-kielletysta-haaskasta/
18.4.2024 Oikeusuutiset

HelHO: Pääkäsittelylle ei ollut tarvetta tapon yritystä koskevassa asiassa – käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu

Hel­HO:2024:4 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan tapon yrityksestä 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vastaaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati muun ohella, että syyte hylätään tai rangaistusta ainakin alennetaan. Lisäksi vastaaja vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely todistelun uudelleen arvioimiseksi. Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/helho-paakasittelylle-ei-ollut-tarvetta-tapon-yritysta-koskevassa-asiassa-karajaoikeuden-tuomiota-ei-muutettu/
16.4.2024 Oikeusuutiset

Vahingonkärsijän asiointi vastuuvakuutusyhtiön kanssa oli katkaissut vanhentumisen kaikilta osin myös vakuutuksen ottajaan nähden

Vaa­HO:2024:6 Vakuutussopimus – Vastuuvakuutus – Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Asiassa oli kysymys siitä, olivatko A:n Asuntosäätiö B:tä vastaan esittämät vahingonkorvausvaatimukset vanhentuneet. Hovioikeus on ratkaisussaan arvioinut sitä, oliko A asioimalla Vakuutusyhtiö D:n kanssa katkaissut vanhentumisen myös Asuntosäätiö B:hen nähden ottaen huomioon myös A:n Asuntosäätiö B:lle toimittamat vapaamuotoiset…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/vahingonkarsijan-asiointi-vastuuvakuutusyhtion-kanssa-oli-katkaissut-vanhentumisen-kaikilta-osin-myos-vakuutuksen-ottajaan-nahden/
10.4.2024 Oikeusuutiset

Vaa­HO: Lapsen henkilötietoja ei määrätty salaiseksi asiassa, jossa hänelle määrättiin edunvalvojan sijainen epäiltyä pahoinpitelyä koskevaan esitutkintaan

Vaa­HO:2024:5 Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapito – Henkilöllisyyden salassapito Käräjäoikeus oli määrännyt kahdelle alaikäiselle lapselle edunvalvojan sijaisen epäiltyä pahoinpitelyä koskevan rikosasian tutkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Rikoskomisario oli hakemuksessaan pyytänyt, että oikeudenkäyntiasiakirjat ja asianomistajina olevien lasten henkilöllisyydet määrätään salassa pidettäviksi. Käräjäoikeus oli hylännyt pyynnön. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. ( Vahvennettu jaosto Ään. 4-2-1)…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/vaaho-lapsen-henkilotietoja-ei-maaratty-salaiseksi-asiassa-jossa-hanelle-maarattiin-edunvalvojan-sijainen-epailtya-pahoinpitelya-koskevaan-esitutkintaan/
10.4.2024 Oikeusuutiset

Velkajärjestelyn maksuohjelman muuttaminen tehtävä velkojakohtaisesti yhdenvertaisesti

I-SHO:2024:2 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman muuttaminen Pankki P on hovioikeudessa vaatinut, että A:n maksuohjelmaa muutetaan siten, että alkuperäisen maksuohjelman jo maksettuja ja muutetun maksuohjelman kertymän ylittäviä suorituksia ei kohdenneta uudelleen ja että asia palautetaan käräjäoikeuteen uuden maksuohjelman laatimiseksi, koska tosiasiallisesti kyse on oikeuskäytännössä kielletystä suoritusten palauttamisesta. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/velkajarjestelyn-maksuohjelman-muuttaminen-tehtava-velkojakohtaisesti-yhdenvertaisesti/
10.4.2024 Tiedotteet

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut Jussi Laakan Asianajajaliiton jäsenyydestä. Päätös on lainvoimainen. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu, jolla Jussi Laaka on erotettu Asianajajaliitosta, on annettu 27.4.2022. Laaka valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen, joka antoi päätöksensä 9.8.2023. Hovioikeus pysytti valvontalautakunnan ratkaisun. Laaka valitti hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus ei 5.4.2024 antamallaan päätöksellä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/asianajaja-on-erotettu-asianajajaliitosta/