Generic filters
Exact matches only
5.6.2024 Oikeusuutiset

Säätiön sitoutumiselle maksaa hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikulut ei ollut säätiön tarkoituksen mukaista perustetta – sopimus ei ollut säätiötä sitova

KKO:2024:35 Säätiö – Sopimus – Sopimuksen sitovuus Patentti- ja rekisterihallitus oli hakemuksessaan käräjäoikeudessa vaatinut ensisijaisesti säätiön lakkauttamista ja toissijaisesti sen hallituksen jäsenten erottamista toimestaan. Säätiön hallitus oli päättänyt, että säätiö maksaa hallituksen jäsenille asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, sekä tehnyt säätiön nimissä tätä koskevan sopimuksen hallituksen jäseniä avustaneen asianajajan toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/saation-sitoutumiselle-maksaa-hallituksen-jasenten-oikeudenkayntikulut-ei-ollut-saation-tarkoituksen-mukaista-perustetta-sopimus-ei-ollut-saatiota-sitova/
3.5.2024 Oikeusuutiset

Vaasan HaO: Liikennettä kadulla ei voida pitää toimintana, jota koskevia velvoitteita voitaisiin antaa ympäristönsuojelulain nojalla

Vaa­san Hao: Katuliikenteen melu – Ympäristönsuojelulaki – Hallintopakko – Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdyssä hakemuksessa oli todettu, että katualueelta kantautui jatkuvasti liikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Hakemuksen mukaan kaupungille kadunpitäjänä tuli määrätä hakemuksessa mainittuja velvoitteita ja asia oli käsiteltävä ympäristönsuojelulain mukaisena hallintopakkoasiana. Kaupungin ympäristönsuojelulautakunta oli valituksenalaisella päätöksellään 26.10.2022 todennut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/vaasan-hao-liikennetta-kadulla-ei-voida-pitaa-toimintana-jota-koskevia-velvoitteita-voitaisiin-antaa-ymparistonsuojelulain-nojalla/
5.3.2024 Oikeusuutiset

Ajokieltoa ei voitu uuden ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen määrätä aiemman ajo-oikeuden raukamiseen johtaneesta syystä

KHO:2024:24 Ajo-oikeus – Ajo-oikeuden haltijan terveysvaatimukset – Poliisin toimivalta ajoterveyden valvonnassa – Aiemmin voimassa olleen ajokorttiluvan aikana vaaditun lääkärintodistuksen merkitys Poliisi oli vuonna 2014 määrännyt A:n toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon sillä perusteella, että A ei ollut toimittanut vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ajoterveydestään päihderiippuvuuden selvittämiseksi. A:n ajo-oikeus oli rauennut vuonna 2019. Hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/ajokieltoa-ei-voitu-uuden-ajokorttiluvan-myontamisen-jalkeen-maarata-aiemman-ajo-oikeuden-raukamiseen-johtaneesta-syysta/
19.1.2024 Oikeusuutiset

Kilpailuoikeus voi tietyissä tilanteissa soveltua myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tuore raportti korostaa, että kilpailuoikeutta voi tietyissä tilanteissa soveltaa myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla. Työmarkkinat ja niillä tapahtuva toiminta on tyypillisesti rajattu kilpailulain soveltamisen ulkopuolelle. Soveltamisalan rajaus on kuitenkin kapea ja koskee ensisijaisesti työehtosopimusneuvotteluita. Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti Competition and Labour Markets nostaa esiin esimerkkejä kilpailuoikeuden ja työmarkkinoiden yhtymäkohdista. Yritysten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kilpailuoikeus-voi-tietyissa-tilanteissa-soveltua-myos-yritysten-menettelyihin-tyomarkkinoilla/
22.12.2023 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuin ei voi valitusasiassa tehdä muutoksia ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen – korkein hallinto-oikeus antoi määräykset puutteellisuudesta aiheutuvan ratalain vastaisen oikeustilan korjaamiseksi

KHO:2023:128 Ratasuunnitelma – Ratasuunnitelman hyväksymispäätös – Haitallisten vaikutusten poistaminen tai vähentäminen – Toimenpiteet – Määräys Väylävirastolle melumittausten suorittamisesta Liikenne- ja viestintävirasto oli hyväksynyt Väyläviraston esityksen ratasuunnitelmaksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei ratasuunnitelmassa ollut laissa säädetyllä tavalla esitetty toimenpiteitä, jotka olivat tarpeen suunnitelman mukaisesta hankkeesta aiheutuvan melun haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallintotuomioistuin-ei-voi-valitusasiassa-tehda-muutoksia-ratasuunnitelman-hyvaksymispaatokseen-korkein-hallinto-oikeus-antoi-maaraykset-puutteellisuudesta-aiheutuvan-ratalain-vastaisen-oikeustilan/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden tehtävään ei kuulu arvioida voidaanko seurakunnan tiloja käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

Hel­sin­gin HAO: Kirkollisvalitus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Seurakunnan tilojen käyttö – Sallittu käyttötarkoitus – Uskonnonvapauteen liittyvä avioliittokäsitys – Kirkkolaissa tarkoitettu lainvastaisuus – Seurakuntaneuvoston toimivalta – Harkintavalta Asiassa oli kysymys seurakunnan tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen ja muualla solmittujen avioliittojen siunaamiseen. Hallinto-oikeus totesi, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-tehtavaan-ei-kuulu-arvioida-voidaanko-seurakunnan-tiloja-kayttaa-samaa-sukupuolta-olevien-parien-vihkimiseen/
8.11.2023 Oikeusuutiset

Maanmittauslaitoksen hakemus kiinteistötoimituksen purkamiseksi jätettiin tutkimatta – kyse ei yleisestä edusta tai järjestelmän selvyydestä

KKO:2023:81 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kiinteistötoimituksen purkaminen – Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esitysoikeus – Kiinteistönmuodostamislaki – Lohkominen – Yhteismetsä Lohkomistoimituksessa oli muodostettu lohkokiinteistö, joka oli saanut saantokirjan perusteella yhteismetsäosuuden vastoin yhteismetsän ohjesääntöön kirjattua luovutusrajoitusta. Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti lohkomistoimituksen osittaista purkamista sillä perusteella, että vastoin ohjesääntöä tapahtunut yhteismetsäosuuden luovutus oli mitätön ja lohkomistoimituksessa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/maanmittauslaitoksen-hakemus-kiinteistotoimituksen-purkamiseksi-jatettiin-tutkimatta-kyse-ei-yleisesta-edusta-tai-jarjestelman-selvyydesta/
20.9.2023 Oikeusuutiset

Syyttäjällä ei ole toimivaltaa päättää esitutkintaa rajoittamispäätöksellä, jos ei ole syytä epäillä rikosta

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi aluesyyttäjän tekemät ei näyttöä -perusteiset esitutkinnan rajoittamispäätökset ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen syyttäjän toimivaltaan kuulumattomana. Aluesyyttäjä oli menetellyt virheellisesti päättäessään lopettaa esitutkinnan tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksessä epäiltynä tietosuojarikoksena käsitellyn menettelyn osalta. Syyttäjällä ei ollut esitutkintalain 3 luvun 10 §:n mukaista toimivaltaa esitutkinnan päättämiseen hänen katsottuaan, ettei asiassa ollut syytä epäillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/syttajalla-ei-ole-toimivaltaa-paattaa-esitutkinta-rajoittamispaatoksella-jos-ei-ole-syyta-epailla-rikosta/
18.8.2023 Oikeusuutiset

Syyllisyyskysymys oli erityisestä syystä tutkittava, vaikka rangaistusmääräyksestä oli valitettu vain sen määrän ja menettämisseuraamuksen osalta

THO:2023:4 Rangaistusmääräys – Muutoksenhaku – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli hakenut käräjäoikeudessa muutosta hänelle annettuun rangaistusmääräykseen ja valituskirjelmässään rajoittanut valituksensa rangaistuksen alentamiseen sekä menettämisseuraamuksen kumoamiseen. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei asiassa ollut syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella osoitettu A:n syyllistyneen siihen, mistä syyttäjä oli hänelle rangaistusta vaatinut, ja poistanut rangaistusmääräyksen sekä kumonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/syyllisyyskysymys-oli-erityisesta-syysta-tutkittava-vaikka-rangaistusmaarayksesta-oli-valitettu-vain-sen-maaran-ja-menettamisseuraamuksen-osalta/
19.7.2023 Oikeusuutiset

EUT: Lapsen huollosta voi poikkeuksellisesti päättää muun jäsenmaan tuomioistuin kuin lapsen kotipaikan tuomioistuin

Judgment of the Court of 13 July 2023 in Case C-87/22 | TT (Wrongful removal of a child) Wrongful removal of a child: although the court of the Member State in which the child was habitually resident has jurisdiction to rule on rights of custody, it may exceptionally request the…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eut-lapsen-huollosta-voi-poikkeuksellisesti-paattaa-muun-jasenmaan-tuomioistuin-kuin-lapsen-kotipaikan-tuomioistuin/