Syyllisyyskysymys oli erityisestä syystä tutkittava, vaikka rangaistusmääräyksestä oli valitettu vain sen määrän ja menettämisseuraamuksen osalta

18.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2023:4 Rangaistusmääräys – Muutoksenhaku – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

A oli hakenut käräjäoikeudessa muutosta hänelle annettuun rangaistusmääräykseen ja valituskirjelmässään rajoittanut valituksensa rangaistuksen alentamiseen sekä menettämisseuraamuksen kumoamiseen. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei asiassa ollut syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella osoitettu A:n syyllistyneen siihen, mistä syyttäjä oli hänelle rangaistusta vaatinut, ja poistanut rangaistusmääräyksen sekä kumonnut menettämisseuraamuksen.

Hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden olisi lähtökohtaisesti tullut tutkia A:n vasta käräjäoikeuskäsittelyn myöhemmässä vaiheessa esittämää vaatimusta rangaistusmääräyksen poistamisesta teonkuvauksen mukaisen menettelyn kiistämisen perusteella, koska A ei tältä osin ollut alun perin hakenut asiassa muutosta. Asiassa oli kuitenkin ollut erityinen syy syyllisyyskysymyksen tutkimiseen, koska rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellytykset eivät olleet täyttyneet.

Tekohetkellä voimassa olleen määräyksen OPS M1-32 säädösperustana on mainittu ilmailulain 5, 9 ja 57 §:t. Määräyksessä ei ole viittausta saman lain ilmailurikkomusta koskevaan 178 §:ään, eikä määräyksessä ole ilmaistu, että siinä asetettujen velvollisuuksien rikkominen olisi rangaistavaa. Myöhempiin, eli 18.12.2020 ja 14.12.2021 annettuihin määräyksiin on lisätty maininta siitä, että määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään ilmailulain 175 ja 178 §:issä. Koska tällainen maininta on puuttunut tekohetkellä voimassa olleesta määräyksestä, se ei ole tältä osin täyttänyt rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellytyksiä.
Koska rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellytykset eivät ole asiassa täyttyneet, A:lle ei olisi tullut määrätä sakkorangaistusta tai menettämisseuraamusta ja asiassa on ollut myös erityinen syy syyllisyyskysymyksen tutkimiseen.

THO:2023:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments