Generic filters
Exact matches only
18.8.2023 Oikeusuutiset

Syyllisyyskysymys oli erityisestä syystä tutkittava, vaikka rangaistusmääräyksestä oli valitettu vain sen määrän ja menettämisseuraamuksen osalta

THO:2023:4 Rangaistusmääräys – Muutoksenhaku – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli hakenut käräjäoikeudessa muutosta hänelle annettuun rangaistusmääräykseen ja valituskirjelmässään rajoittanut valituksensa rangaistuksen alentamiseen sekä menettämisseuraamuksen kumoamiseen. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei asiassa ollut syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella osoitettu A:n syyllistyneen siihen, mistä syyttäjä oli hänelle rangaistusta vaatinut, ja poistanut rangaistusmääräyksen sekä kumonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/syyllisyyskysymys-oli-erityisesta-syysta-tutkittava-vaikka-rangaistusmaarayksesta-oli-valitettu-vain-sen-maaran-ja-menettamisseuraamuksen-osalta/
5.4.2023 Oikeusuutiset

KKO purki syyttäjän antaman rangaistusmääräyksen – päiväsakon määrä oli liiallinen

KKO:2023:25 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomioistuimen toimivalta – Rangaistusmääräys – Sakko – Päiväsakon rahamäärä Syyttäjä oli rangaistusmääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen. Päiväsakon rahamäärä oli vahvistettu A:n verotuksen mukaisten tietojen perusteella. A haki rangaistusmääräyksen purkamista päiväsakon rahamäärän osalta sillä perusteella, että hänen tulonsa olivat rangaistusmääräyksen antamishetkellä olennaisesti muuttuneet. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/kko-purki-syyttajan-maaraaman-sakkorangaistuksen-paivasakon-maara-oli-liiallinen/
28.2.2023 Oikeusuutiset

Rangaistusmääräyksen vastustamisasiaa ei voida käsitellä jos vastaaja tai asiamiehensä ei tule istuntoon – tuomarin olisi tullut huomauttaa asiasta

Hel­HO:2023:1 Rangaistusmääräys – Oikeudenkäyntimenettely – poissaolo oikeudesta vastaajana – kirjallinen menettely – Prosessinjohto Rangaistusmääräysasian valittajan asiamies oli yhdeksän päivää ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ilmoittanut sähköpostitse käräjäoikeudelle, etteivät hän tai päämies osallistu istuntokäsittelyyn. Hän oli pyytänyt ottamaan ennakkovastaukseksi otsikoimansa asiakirjan huomioon asiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa. Valittaja tai asiamies eivät olleet saapuneet käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/rangaistusmaarayksen-vastustamisasiaa-ei-voida-kasitella-jos-vastaaja-tai-asiamiehensa-ei-tule-istuntoon-tuomarin-olisi-tullut-huomauttaa-asiasta/
9.1.2020 Oikeusuutiset

Yleinen poliisivalvonta ei ole virkatehtävä, joka perustaisi poliisille oikeuden pysäyttää ja tarkastaa henkilö poliisilain nojalla

HelHO:2019:11 Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys – Euroopan ihmisoikeussopimus – Poliisin toimivaltuudet – Turvallisuustarkastus Poliisi oli pysäyttänyt kadulla ennestään rikollisesta menneisyydestä tietämänsä A:n. Hänelle oli tehty turvallisuustarkastus ja häntä oli pidetty poliisiautossa sen aikaa, kun hänelle oli kirjoitettu rangaistusmääräys A:n hallusta löydetyn kääntöveitsen johdosta.Kysymys siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yleinen-poliisivalvonta-ei-ole-virkatehtava-joka-perustaisi-poliisille-oikeuden-pysayttaa-ja-tarkastaa-henkilo-poliisilain-nojalla/
13.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2010/64/EU – 3 artiklan 1 kohta – Oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – ”Keskeisten asiakirjojen” kääntäminen – ”Keskeisten asiakirjojen” käsite – Rangaistusmääräys, joka annetaan yksinkertaistetussa menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, ja jossa määrätään sille, jolle se on osoitettu, sakko rikkomuksesta Ennakkoratkaisupyynnön oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-rikosasiassa/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
19.10.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin sekä tiedonsaantioikeudesta ja menettelytavoista rangaistusmääräysasiassa

Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä- Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Asiaa koskevat menettelytapaohjeet rangaistusmääräykstä vastustettaessa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht Laufen (Saksa). Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1)      Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU 1–3 artiklaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-seka-tiedonsaantioikeudesta-ja-menettelytavoista-rangaistusmaaraysasiassa/
16.12.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Rikoksista ja rikkomuksista rangaistuja 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Alioikeudessa tuomittuja oli vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Edellisvuoteen verrattuna suurin lasku tapahtui kuitenkin sakkorangaistuksissa. Uusinta rikosseuraamusta, valvontarangaistusta, tuomittiin 166 kertaa. Vuonna 2012 rangaistuksia määrättiin yhteensä 523 000 henkilölle. Rangaistusten yhteismäärä oli 8,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011. Alioikeuksissa tuomittiin 62 000 henkilöä, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sakkojen määrä laski vielä selvemmin: Vuonna 2012 rangaistusmääräyksellä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/tilastokeskus-rikoksista-ja-rikkomuksista-rangaistuja-9-prosenttia-edellisvuotta-vahemman/
9.4.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosoton asiamäärät ennallaan – perimistulos jatkoi kasvuaan

Ulosottovirastoihin saapui noin kolme miljoonaa ulosottoasiaa. Ulosoton asiamäärät pysyivät vuonna 2012 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin Ulosoton perimistulos oli vuonna 2012 hieman yli miljardi euroa; kasvua edellisen vuoden tulokseen oli noin seitsemän prosenttia. Velkojille tilitettävä määrä yhdessä valtiolle kannettavien ulosottomaksujen kanssa nousi noin 1,08 miljardiin euroon. Tästä määrästä valtiolle tilitettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtakunnanvoudinvirasto-ulosoton-asiamaarat-ennallaan-perimistulos-jatkoi-kasvuaan/
21.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012 Toimikunta ehdotti, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi, yhtenäinen laki. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskuntaseuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointi- ja lausuntotoimintaa selkiinnytettäisiin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon sisältyvien toimintojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevan-lainsaadannon-kokonaisuudistus/