Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.8.2023 Oikeusuutiset

Syyllisyyskysymys oli erityisestä syystä tutkittava, vaikka rangaistusmääräyksestä oli valitettu vain sen määrän ja menettämisseuraamuksen osalta

THO:2023:4 Rangaistusmääräys – Muutoksenhaku – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli hakenut käräjäoikeudessa muutosta hänelle annettuun rangaistusmääräykseen ja valituskirjelmässään rajoittanut valituksensa rangaistuksen alentamiseen sekä menettämisseuraamuksen kumoamiseen. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei asiassa ollut syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella osoitettu A:n syyllistyneen siihen, mistä syyttäjä oli hänelle rangaistusta vaatinut, ja poistanut rangaistusmääräyksen sekä kumonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/syyllisyyskysymys-oli-erityisesta-syysta-tutkittava-vaikka-rangaistusmaarayksesta-oli-valitettu-vain-sen-maaran-ja-menettamisseuraamuksen-osalta/
5.4.2023 Oikeusuutiset

KKO purki syyttäjän antaman rangaistusmääräyksen – päiväsakon määrä oli liiallinen

KKO:2023:25 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomioistuimen toimivalta – Rangaistusmääräys – Sakko – Päiväsakon rahamäärä Syyttäjä oli rangaistusmääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen. Päiväsakon rahamäärä oli vahvistettu A:n verotuksen mukaisten tietojen perusteella. A haki rangaistusmääräyksen purkamista päiväsakon rahamäärän osalta sillä perusteella, että hänen tulonsa olivat rangaistusmääräyksen antamishetkellä olennaisesti muuttuneet. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/kko-purki-syyttajan-maaraaman-sakkorangaistuksen-paivasakon-maara-oli-liiallinen/
28.2.2023 Oikeusuutiset

Rangaistusmääräyksen vastustamisasiaa ei voida käsitellä jos vastaaja tai asiamiehensä ei tule istuntoon – tuomarin olisi tullut huomauttaa asiasta

Hel­HO:2023:1 Rangaistusmääräys – Oikeudenkäyntimenettely – poissaolo oikeudesta vastaajana – kirjallinen menettely – Prosessinjohto Rangaistusmääräysasian valittajan asiamies oli yhdeksän päivää ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ilmoittanut sähköpostitse käräjäoikeudelle, etteivät hän tai päämies osallistu istuntokäsittelyyn. Hän oli pyytänyt ottamaan ennakkovastaukseksi otsikoimansa asiakirjan huomioon asiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa. Valittaja tai asiamies eivät olleet saapuneet käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/rangaistusmaarayksen-vastustamisasiaa-ei-voida-kasitella-jos-vastaaja-tai-asiamiehensa-ei-tule-istuntoon-tuomarin-olisi-tullut-huomauttaa-asiasta/
9.1.2020 Oikeusuutiset

Yleinen poliisivalvonta ei ole virkatehtävä, joka perustaisi poliisille oikeuden pysäyttää ja tarkastaa henkilö poliisilain nojalla

HelHO:2019:11 Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys – Euroopan ihmisoikeussopimus – Poliisin toimivaltuudet – Turvallisuustarkastus Poliisi oli pysäyttänyt kadulla ennestään rikollisesta menneisyydestä tietämänsä A:n. Hänelle oli tehty turvallisuustarkastus ja häntä oli pidetty poliisiautossa sen aikaa, kun hänelle oli kirjoitettu rangaistusmääräys A:n hallusta löydetyn kääntöveitsen johdosta.Kysymys siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yleinen-poliisivalvonta-ei-ole-virkatehtava-joka-perustaisi-poliisille-oikeuden-pysayttaa-ja-tarkastaa-henkilo-poliisilain-nojalla/
13.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2010/64/EU – 3 artiklan 1 kohta – Oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – ”Keskeisten asiakirjojen” kääntäminen – ”Keskeisten asiakirjojen” käsite – Rangaistusmääräys, joka annetaan yksinkertaistetussa menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, ja jossa määrätään sille, jolle se on osoitettu, sakko rikkomuksesta Ennakkoratkaisupyynnön oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-rikosasiassa/
19.10.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin sekä tiedonsaantioikeudesta ja menettelytavoista rangaistusmääräysasiassa

Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä- Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Asiaa koskevat menettelytapaohjeet rangaistusmääräykstä vastustettaessa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht Laufen (Saksa). Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1)      Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU 1–3 artiklaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-seka-tiedonsaantioikeudesta-ja-menettelytavoista-rangaistusmaaraysasiassa/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
8.6.2016 Oikeusuutiset

Työryhmä pohtimaan sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista

Hallitusohjelmassa linjaus, jonka mukaan summaariseen menettelyyn siirretään rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista. Sakkomenettelyssä ei kuitenkaan jatkossakaan voitaisi määrätä sakkoa ankarampaa rangaistusseuraamusta. Tällä hetkellä voimassa olevan lain soveltamisala on rajattu rikoksiin, joista on säädetty sakkoa tai enintään kuusi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/tyoryhma-pohtimaan-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamista/
24.12.2015 Oikeusuutiset

Rikosoikeudellinen seuraamus liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä liikenteessä esti samasta teosta määrättävän lisäveron

KHO:2015:186 Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko A:lle oli 21.8.2011 rangaistusmääräysmenettelyssä määrätty 12 päivän päiväsakkorangaistus ajoneuvorikkomuksesta, joka oli aiheutunut ajokiellossa olevan ja määräaikaiskatsastamattoman ajoneuvon käyttämisestä sanottuna päivänä liikenteessä. A:lle langetettu sakkorangaistus oli lainvoimainen. Saman tapahtuman seurauksena Liikenteen turvallisuusvirasto…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/rikosoikeudellinen-seuraamus-liikennekaytosta-poistetun-ajoneuvon-kayttamisesta-liikenteessa-esti-samasta-teosta-maarattavan-lisaveron/
8.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Hallitus peruuttaa sakonmuuntoa koskevan uudistuksen

Hallitus esittää edellisen eduskunnan hyväksymän ja kesäkuussa 2015 vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista. Lain kumoamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään 8.10 Uudistuksen peruuttaminen ja lain kumoaminen johtuvat ensisijassa taloudellisista syistä. Uudistusta on myös arvosteltu eikä sitä ole pidetty kustannuksiinsa nähden riittävän vaikuttavana. Viime kevään kehyspäätöksessä muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-hallitus-peruuttaa-sakonmuuntoa-koskevan-uudistuksen/