EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin sekä tiedonsaantioikeudesta ja menettelytavoista rangaistusmääräysasiassa

19.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä- Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Asiaa koskevat menettelytapaohjeet rangaistusmääräykstä vastustettaessa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht Laufen (Saksa).

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Oikeudesta
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/64/EU 1–3 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle,
jonka mukaan rikosoikeudellisessa menettelyssä henkilö, jolle on annettu
rangaistusmääräys, ei voi kirjallisesti vastustaa tätä määräystä muulla
kielellä kuin menettelyn kiellellä, vaikka kyseinen henkilö ei osaisi
tätä kieltä, edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät tämän
direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla katso, että asianomaiseen
menettelyyn ja asian olosuhteisiin nähden tämä vastustus on keskeinen
asiakirja.

2)      Tiedonsaantioikeudesta
rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU 2 artiklaa, 3 artiklan
1 kohdan c alakohtaa ja 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten,
että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle
jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan rikosoikeudellisessa
menettelyssä syytetyn henkilön, joka ei asu tässä jäsenvaltiossa, on
valtuutettava asiamies häntä koskevan rangaistusmääräyksen tiedoksiantoa
varten, edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on tosiasiallisesti
käytettävissään määräyksen vastustamista varten asetettu määräaika
kokonaisuudessaan.

Linkki asiaan C-216/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments