Generic filters
Exact matches only
13.11.2023 Oikeusuutiset

Avioliittolain mukainen elatusvelvollisuus ei luonut perustetta periä asiakasmaksu potilaan leskeltä

KHO:2023:103 Asiakasmaksu – Terveydenhuolto – Palvelun käyttäjä – Palvelun käyttäjän puoliso – Julkisoikeudellinen vastuuperuste – Puolison elatusvelvollisuus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli osoittanut muutoksenhakijalle laskun terveydenhuollon asiakasmaksuista, jotka perustuivat tämän edesmenneen puolison hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksu voidaan periä palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa tarkoitetut maksut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/avioliittolain-mukainen-elatusvelvollisuus-ei-luonut-perustetta-peria-asiakasmaksu-potilaan-leskelta/
30.1.2023 Oikeusuutiset

Hyvinvointiyhtymälle huomautus vakavista virheistä psykiatrisen potilaan huolenpidossa

Kantelija arvosteli veljensä (- – -, jälj. asiakas) kohtelua ja hänen saamiaan sosiaalipalveluja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Kantelija kuvaa asiakkaan tilannetta kanteluajankohtana seuraavasti. Asiakas on monisairas, kroonistunut psykiatrinen potilas. Taudin kuvaan kuuluu, että hän ei ole täysin tietoinen tilastaan. Hän ei miellä olevansa kovinkaan sairas eikä sen vuoksi mielellään ota aina hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/hyvinvointiyhtymalle-huomautus-vakavista-virheista-psykiatrisen-potilaan-huolenpidossa/
18.11.2021 Oikeusuutiset

Talousarvioesityksessä lisää määrärahoja tuomioistuimille ja syyttäjälle. Oikeusapupalkkioihin lisämääräraha, mutta sillä ei nosteta tuntipalkkiota.

Hallitus antoi tänään esityksensä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä. Oikeusministeriön ja sen hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa käsittelyaikojen lyhentämiseen oikeudenhoidossa. Talousarvion täydennyksillä turvataan sujuvaa oikeudenhoitoa Syyteharkinnan ja tuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ehdotetaan 3 milj. euron määrärahan korotusta. Tästä tuomioistuinten toimintamenoihin kohdistuu 2,55 milj. euroa ja syyttäjälaitoksen toimintamenoihin 450 000 euroa.  –…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/talousarvioesityksessa-lisaa-maararahoja-tuomioistuimille-ja-syyttajalle-oikeusapupalkkioihin-lisamaararaha-mutta-silla-ei-nosteta-tuntipalkkiota/
11.11.2020 Oikeusuutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun suuruudessa ei voitu ottaa huomioon väitöskirjatyötä varten myönnettyjä apurahoja

KHO: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu – Kunnallinen maksu – Kotipalvelu – Huomioon otettavat tulot – Opintojen johdosta suoritettava apuraha – Väitöskirjaa varten myönnetty apuraha  Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, kuinka A:n vuonna 2017 saamat tulot oli tullut ottaa huomioon määrättäessä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävää maksua X:n kaupungissa. Asiassa saadun selvityksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksun-suuruudessa-ei-voitu-ottaa-huomioon-vaitoskirjatyota-varten-myonnettyja-apurahoja/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa uudistuksia kuluttajansuojaan

Kuluttajansuojasäädösten uudistamista pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että kuluttajansuojalakiin lisättäisiin säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Uudistukset koskisivat sosiaali- ja terveyspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, kauneuspalveluja, harrastuskursseja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja. Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä näiden palveluiden virhe- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-kuluttajansuojaan/
4.12.2018 Oikeusuutiset

Vammaista lukiolaista oli syrjitty kun hän joutui maksamaan koulumatkoista enemmän kuin muut opiskelijat

Pohjois-Suomen HAO: Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Kuljetuspalvelusta perittävä maksu – Koulumatkatuki – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset A oli hakenut vammaispalvelulain mukaisina lukio-opiskelua varten myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuden kohtuullistamista 43 euroon kuukaudessa sillä perusteella, että muut lukiota käyvät opiskelijat saivat Kansaneläkelaitoksen koulumatkatuen, minkä takia heidän omavastuuksi jäi enintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/vammaista-lukiolaista-oli-syrjitty-kun-han-joutui-maksamaan-koulumatkoista-enemman-kuin-muut-opiskelijat/
5.12.2016 Oikeusuutiset

Laitoshoidon maksussa ei voitu ilman erityistä selvittämistä huomioida asiakkaan puolison kuolinpesän metsäomaisuuden laskennallista tuottoa

Itä-Suomen HAO: asiakasmaksu – pitkäaikainen laitoshoito – metsätulo – kuolinpesä – viranomaisen selvittämisvelvollisuus – päätöksen perusteleminen – menettelyvirhe Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksulaskelmissa oli otettu huomioon asiakkaan kuukausittaisena tulona muun ohessa hänen edesmenneen puolisonsa jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan kahden kiinteistön sisältämän metsäalueen laskennallisen vuotuinen tuotto. Asiakkaan osuudeksi metsätulosta oli laskettu 50 %. Asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/laitoshoidon-maksussa-ei-voitu-ilman-erityista-selvittamista-huomioida-asiakkaan-puolison-kuolinpesan-metsaomaisuuden-laskennallista-tuottoa/
2.7.2014 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan vaihtelevin perustein

Oikeusasiamies pitää käytäntöjä lainvastaisina Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii käytäntöjä ja ohjeita, joita jotkut sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat noudattaneet antaessaan peruukkeja henkilöille, jotka tarvitsevat niitä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Jääskeläinen korostaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus- ja valvontavelvollisuuden tärkeyttä. Selvityksessä löytyi isoja eroja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti ministeriön pyynnöstä sairaanhoitopiirien…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/oikeusasiamies-laakinnallisen-kuntoutuksen-apuvalineita-luovutetaan-vaihtelevin-perustein/
31.12.2013 Oikeusuutiset

STM: Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin

Suomalaiset voivat jatkossa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta ja saada korvausta hoitokustannuksista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014 Potilaan hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas voi hakea hoitokustannuksista jälkikäteen korvausta Kelalta.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-vuoden-2014-alusta-potilaat-voivat-hakeutua-vapaasti-hoitoon-muihin-eu-maihin/
4.6.2013 Oikeusuutiset

STM: Potilasdirektiivin toimeenpano etenee – lausuntoaika heinäkuun loppuun

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta, jolla toimeenpantaisiin EU:n potilasdirektiivi Suomessa Toimeenpano edellyttää muutoksia myös terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin. Lausuntoaika päättyy 31.7.2013.   Potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilas voi myös sairastua äkillisesti ulkomailla. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/stm-potilasdirektiivin-toimeenpano-etenee-lausuntoaika-heinakuun-loppuun/