Generic filters
Exact matches only
8.3.2024 Lausunnot

Lausunto ositusvaateen vanhentumista koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-04   Lausuntopyyntönne: VN/24649/2023, 26.1.2024 OSITUSVAATEEN VANHENTUMINEN; ARVIOMUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  1. Sääntelyn tarpeellisuus Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ositusvaateen vanhentumisen sääntelylle on tarve. Erityisesti sääntelyn tarve koskee avioeroon tai avioliiton purkautumisiin liittyviä tilanteita.   Asianajokäytännössä tulee esiin tilanteita, jossa esimerkiksi perunkirjoitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-ositusvaateen-vanhentumista-koskevasta-arviomuistiosta/
19.12.2023 Oikeusuutiset

Nopeutettua saneerausmenettelyä koskevaa konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta päivitetty

Suositukseen ja liitteeseen on tehty Yrityssaneerauslain ja siihen liittyvien lakien 1.6.2023 (479/2023) voimaan tulleista muutoksista johtuen päivityksiä. Yrityssaneerauslain 13 luvun 92 § ssä mainitut velkojien hyväksynnät nopean saneerausmaksuohjelman vahvistamiselle oli saatava velkojilta joiden saatavien määrät olivat 80 % velkojien saatavien kokonaismäärästä tai velkojalta jonka saatavan määrä oli vähintään 10 %…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/nopeutettua-saneerausmenettelya-koskevaa-konkurssiasiain-neuvottelukunnan-suositusta-paivitetty/
21.7.2023 Oikeusuutiset

FINEn ratkaisusuositus siitä, milloin vastaaja on kiistänyt kantajan vaatimukset ja asiassa on syntynyt oikeusturvavakuutusehtojen mukainen riita

FINE-060154: Riidan syntyminen – Vaatimusten kiistäminen – Näytön arviointi Asiakas A osti helmikuussa 2022 moottorisängyn 3550,00 eurolla. Sänkyä ei ollut toimitettu vielä syyskuussa 2022, joten A ja myyjä päätyivät kaupan purkuun. Myyjä ei kuitenkaan palauttanut koko kauppahintaa, joten A nosti asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023. Asiassa on kysymys siitä, onko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/vakuutuslautakunnan-ratkaisusuositus-siita-milloin-vastaaja-on-kiistanyt-kantajan-vaatimukset-ja-asiassa-on-syntynyt-oikeusturvavakuutusehtojen-mukainen-riita/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Omistusoikeus siirtyi osituspäätöksellä – ei sen lainvoimaiseksi tulosta

Vaa­HO:2022:3 Avioliitto – Omaisuuden ositus Omistusoikeuden tasinkona saatuihin osakkeisiin ja siihen perustuvien velvollisuuksien katsottiin siirtyneen osituspäätöksellä eikä vasta osituksen tultua lainvoimaiseksi. Kyse siitä kuka maksaa osituspesään kuuluvien asunto-osakkeiden omistukseen perustuvat yhtiövastikkeet Vaa­HO:2022:3

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/omistusoikeus-siirtyi-osituspaatoksella-ei-sen-lainvoimaiseksi-tulosta/
6.1.2021 Oikeusuutiset

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnalta korvaussuositusten 5. painos

Henkilövahinkoasian neuvottelukunta on syksyllä 2020 julkaissut suositustensa viidennen painoksen. Asiasta ei ole julkaistu oikeusministeriön tiedotetta, joten se lienee jäänyt monelta huomaamatta. Tämän uutisen liitteenä olevaan sähköiseen versioon on lisätty pdf-dokumentin sähköisen version sisällä navigointia helpottavat kirjanmerkit. Voit avata pdf-katseluohjelmasi vasempaan reunaan rakennepuun, jonka avulla on helppo siirtyä asianomaiseen kohtaan suosituksia.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/henkilovahinkoasian-neuvottelukunnalta-korvaussuositusten-5-painos/
18.5.2020 Oikeusuutiset

Puoliso oli passiivisuutensa ja ajan kulumisen perusteella luopunut oikeudestaan vaatia omaisuuden ositusta

HelHO:2020:6 Perinnönjaon moite – Ositusvaade – Ositusvaateen menettäminen Hovioikeus katsoi, että avioliittolain mukainen oikeus vaatia omaisuuden ositusta avioliiton purkauduttua ei ole sidoksissa määräaikaan eikä ositusvaade siten lähtökohtaisesti vanhene. Ositusvaateen menettäminen voi kuitenkin painavilla perusteilla olla ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi mahdollista. Hovioikeus toteaa, että ositusta koskeva vaatimus on esitetty ensimmäisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/puoliso-oli-passiivisuutensa-ja-ajan-kulumisen-perusteella-luopunut-oikeudestaan-vaatia-omaisuuden-ositusta/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana

Asianajajaliiton hallitus antaa seuraavassa toimintaohjeita asianajotehtävien hoitamiseen koronapandemian aikana. Tämä asiakirja on luonteeltaan Asianajajaliiton hallituksen suositus liiton jäsenille. Asianajajien, kuten kaikkien muiden suomalaisten, tulee kantaa näinä poikkeuksellisina aikoina vastuunsa koronaviruksen leviämisen rajoittamisesta. Samalla asianajajan on oltava päämiehelleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hallituksen-suositus-toimintatavoista-koronapandemian-aikana/
23.8.2019 Oikeusuutiset

Leipuriliiton seuraamusmaksu hintasuositusten johdosta kaksinkertaistui KHO:ssa

KHO Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen) Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudelle 24.6.2015 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus määrää Suomen Leipuriliitto ry:lle seuraamusmaksun. Virasto on täsmentänyt seuraamusmaksun suuruudeksi asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä 41 855 euroa eli 10 prosenttia Leipuriliiton vuoden 2014 liikevaihdosta. Suomen Leipuriliitto ry on viraston esityksen mukaan rikkonut kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/leipuriliiton-seuraamusmaksu-hintasuositusten-johdosta-kaksinkertaistui-khossa/
1.3.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komission suositus tehokkaista toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi

Euroopan komissio lupasi syyskuussa 2017 antamassaan tiedonannossa laittoman verkkosisällön torjunnasta seurata edistymistä laittoman verkkosisällön torjunnassa ja arvioida, ovatko lisätoimet tarpeen sen varmistamiseksi, että laiton verkkosisältö havaitaan ja poistetaan nopeasti ja ennakoivasti Näihin lisätoimiin voi sisältyä myös lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla täydennetään voimassa olevaasääntelykehystä. Jatkotoimenpiteenä komissio suosittaa nyt operatiivisia toimenpiteistä – ja niihin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/euroopan-komissio-komission-suositus-tehokkaista-toimenpiteista-laittoman-verkkosisallon-torjumiseksi/
12.12.2017 Oikeusuutiset

Tasinkoa ei tarvinnut maksaa kun avioero-ositus oli kesken toisen kuolessa. Kun jälkimmäinenkin kuoli, tämä oikeus oli voimassa myös hänen kuolinpesänsä hyväksi

KKO:2017:87 Avioliitto – Omaisuuden ositus – Osituksen moite Puolisot A ja B oli tuomittu avioeroon, ja pesänjakaja oli määrätty toimittamaan ositus heidän välillään. Ositustoimituksen kestäessä A kuoli. Korkein oikeus katsoi, että B:llä oli oikeus kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan tasinkona A:n perillisille. B:n kuoltua osituksen moitetta koskevan oikeudenkäynnin aikana tämä oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/tasinkoa-ei-tarvinnut-maksaa-kun-avioero-ositus-oli-kesken-toisen-kuolessa-kun-jalkimmainenkin-kuoli-tama-oikeus-oli-voimassa-myos-hanen-kuolinpesansa-hyvaksi/