Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana

2.4.2020 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus antaa seuraavassa toimintaohjeita asianajotehtävien hoitamiseen koronapandemian aikana. Tämä asiakirja on luonteeltaan Asianajajaliiton hallituksen suositus liiton jäsenille.

Asianajajien, kuten kaikkien muiden suomalaisten, tulee kantaa näinä poikkeuksellisina aikoina vastuunsa koronaviruksen leviämisen rajoittamisesta. Samalla asianajajan on oltava päämiehelleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta. Asianajajilla on myös tärkeä rooli oikeudenhoidon toimivuuden sekä oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Yhteydenpito päämiesten ja sidosryhmien kanssa

Koska viranomaiset ovat suositelleet etätyötä siltä osin kuin se on mahdollista, myös Asianajajaliiton hallitus suosittelee etätyötä, muistuttaen kuitenkin asianajajia ja asianajotoimistoja siitä, että on tärkeää varmistaa sellaiset työskentelykäytännöt, jotka mahdollistavat salassapitovelvollisuuden toteutumisen kaikissa olosuhteissa.

Asianajajat työskentelevät eri tavoilla ja heillä on erilainen määrä kontakteja muihin ihmisiin. Tartunnan leviämisriskin vuoksi Asianajajaliiton hallitus viittaa asiakastapaamisten osalta ohjeisiin, joita terveys- ja muut viranomaiset ovat antaneet. Asianajajaliiton hallitus suosittelee, että asianajajien ja asianajotoimistojen tulisi vallitsevissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää erilaisia etäyhteysvälineitä yhteydenpidossaan. Erilaisista tavoista hyödyntää etäyhteyksiä on erikseen Asianajajaliiton ohjeet.

Asianajajaliiton hallitus katsoo, että tyhjentäviä ohjeita yhteydenpitoon tällä hetkellä ei ole mahdollista antaa, vaan toimintatapoja tulee harkita tapauskohtaisesti. Tässä harkinnassa tulisi ottaa huomioon yhtäläisesti ainakin nämä asiat:

  • asianajajan oma terveys ja riski saada tartunta
  • riski tartuttaa muita ihmisiä ja levittää koronavirusta
  • päämiehen edun turvaaminen parhaalla mahdollisella tavalla

Yhteydenpito tuomioistuimiin ja muihin viranomaisin

Asianajajan tulee pyrkiä välttämään henkilökohtaista asiointia tuomioistuimessa, mikäli hänen tulisi terveysviranomaisten suositusten mukaan välttää ylimääräisiä ihmiskontakteja. Asianajajien tulee tarvittaessa olla yhteydessä tuomioistuimeen, mikäli joko päämiehellä tai asianajajalla itsellään on terveysviranomaisten suosituksesta johtuva este.  

Hallitus suosittelee, että asianajajat pyrkisivät järjestämään asioinnin tuomioistuinten kanssa etäyhteyksiä käyttäen, siltä osin, kuin se on mahdollista. Tuomioistuinvirasto on julkaissut ohjeita tilanteeseen tuomioistuimille ja eri tuomioistuimet ovat julkaisseet omia ohjeitaan sidosryhmiä varten. Näitä on koottu Asianajajaliiton sivuille.

Yksittäistapauksissa henkilökohtaisella läsnäololla voi olla oikeusvarmuussyistä suuri merkitys päämiehen oikeuksien puolustamiseksi. Etäyhteyksien käytössä, joka rajoittaa päämiehen henkilökohtaista läsnäoloa, on tärkeää, että asianajaja huolehtii päämiehensä edusta normaalia tarkemmin. Etäyhteyksien käytöstä tulee pidättäytyä tilanteissa, joissa etäyhteyksien käyttö perustellusti heikentäisi merkittävästi oikeusturvaa. Asianajajan tulee aina arvioida, mikä on paras toimintatapa päämiehen edun kannalta asianajajan lojaalisuusvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Poikkeustilan vaikutus tehtävien hoitamiseen

Eettisten ohjeiden kohdan 4.1 mukaan tehtävät on hoidettava huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Tämän ohjeen tulkinnassa vallitsevassa tilanteessa on tarpeen ottaa huomioon annetut viranomaisohjeet ja liikkumisrajoitukset.

Asianajajaliiton hallitus toteaa, että tilanteeseen on tarpeen suhtautua asianmukaisella vakavuudella. Eettisten ohjeiden kommentaarissa on todettu, että ”kohtuullista joutuisuutta arvioidaan paitsi päämiehen kannalta myös sillä perusteella, millaista joutuisuutta asianajajalta yleensä voidaan ammattikuntansa jäsenenä kohtuudella vaatia kyseessä olevassa konkreettisessa tilanteessa.” Asianajajaliiton hallitus toteaa, että terveydensuojeluun liittyvä näkökulma on otettava huomioon tekijänä, joka saattaa olla hyväksyttävä syy toimeksiannon tehtävien lykkääntymiselle.

Jos päämies edellyttää, että toimeksiantoa on hoidettava siten, että terveyttä on vaarannettava, asianajajalla tulee olla oikeus kieltäytyä ja ilmoittaa, että toimeksiannon hoitoa jatketaan tilanteen ja viranomaisohjeiden muututtua.

Asianajajan oikeudesta luopua tehtävästään koronariskin vuoksi

Jos asianajaja ei voi tässä suosituksessa mainituista syistä hoitaa toimeksiantoa, tulee hänen arvioida mahdollisuuksia järjestää toinen asianajaja hoitamaan toimeksiantoa joko samasta toimistosta tai muilla tavoin eettisten ohjeiden kohdan 5.3. mukaisten reunaehtojen määrittelemissä puitteissa. Asianajaja ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistonsa ulkopuoliselle ilman päämiehen suostumusta. Jos päämies on edellyttänyt asianajajan hoitavan tehtävän henkilökohtaisesti, asianajaja ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistonsa toiselle lakimiehelle ilman päämiehen suostumusta.

Eettisten ohjeiden kohdassa 5.9. on määräykset asianajajan oikeudesta luopua toimeksiannosta. Hallitus katsoo, että päämies ei voi vaatia, että asianajajan on toimeksiannon hoitamisen vuoksi vaarannettava omaa tai muiden terveyttä. Jos toimeksiannon hoitamisessa on riski hänen oman tai muiden terveyden kannalta, tulee asianajajan ensijaisesti pyrkiä järjestämään toimeksiannon hoitaminen siten, että terveyden vaarantamisen riski saadaan minimoitua. Hallitus katsoo, että omaan tai muiden terveyteen kohdistuva vaara saattaa muodostaa mainitussa kohdassa olevan ”muuten on olemassa erityinen syy” -kriteerin täyttymisen. Viimesijaisesti asianajaja voi luopua toimeksiannosta, mikäli se on välttämätöntä yksittäistapauksessa kokonaisuus huomioiden. Tehtävästä luopuessaan asianajajan on huomioitava eettisten ohjeiden kohdan 5.10 määräykset.

Tehtävää siirtäessään tai tehtävästä luopuessaan, asianajajan on lisäksi noudatettava, mitä on erikseen säädetty velvollisuudesta luvan pyytämisestä tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta tuomioistuinasioissa ja määräyksenvaraisissa tehtävissä.

Helsingissä 1.4.2020

Suomen Asianajajaliiton hallitus