FINEn ratkaisusuositus siitä, milloin vastaaja on kiistänyt kantajan vaatimukset ja asiassa on syntynyt oikeusturvavakuutusehtojen mukainen riita

21.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

FINE-060154: Riidan syntyminen – Vaatimusten kiistäminen – Näytön arviointi

Asiakas A osti helmikuussa 2022 moottorisängyn 3550,00 eurolla. Sänkyä ei ollut toimitettu vielä syyskuussa 2022, joten A ja myyjä päätyivät kaupan purkuun. Myyjä ei kuitenkaan palauttanut koko kauppahintaa, joten A nosti asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023.

Asiassa on kysymys siitä, onko yksilöity vaatimus ja sen kiistämisen osoitettu tapahtuneen vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Näin ollen oikeusturvan myöntäminen edellyttää tässä tapauksessa sitä, että vaatimus on esitetty ja todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään viimeistään vakuutuksen viimeisenä voimassaolopäivänä 28.2.2023.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, ettei vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana eli vaatimuksen kiistämisenä perusteen tai määrän osalta. Eräissä yksittäistapauksissa (esim. VKL 803/05 ja VKL 701/02) lautakunta on kuitenkin pääsäännöstä poiketen katsonut, että kyseisen ehtokohdan edellä kerrotun mukainen tulkinta voi johtaa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/1929) tai kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin on voitu katsoa esimerkiksi silloin, kun vastapuoli pyrkii tahallisesti ja perusteetta passiivisella käyttäytymisellään estämään vakuutetun pääsyn oikeuksiinsa ilman, että passiivisuuden syynä on esimerkiksi maksukyvyttömyys tai vaatimukseen perehtymiseen ja sen oikeellisuuden selvittämiseen tarvittava kohtuullinen aika.

Nyt arvioitavassa tapauksessa on riidatonta, että A on nostanut asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023 klo 8.45 eli vakuutuksen voimassa ollessa. A on kuitenkin katsonut asian riitautuneen ennen kanteen esittämistä myyjän kanssa käydyistä puhelinkeskusteluissa. A on esittänyt asiasta näytöksi myyjän 9.5.2023 lähettämän sähköpostin, jossa myyjä toteaa kiistäneensä asian puhelimessa 15.2.2023. A on esittänyt asiassa myös myyjän sähköpostitse toimittaman kiistämisen, jossa myyjä 20.3.2023 ilmoittaa kiistävänsä 28.2.2023 toimitetussa kanteessa esitetyt vaatimukset perusteeltaan ja määrältään.

FINE toteaa, että myyjän jälkikäteinen – FINE käsittelyn aikana – annettu ilmoitus suullisesta kiistämisestä 15.2.2023 on ristiriidassa asiassa aiemmin esitetyn selvityksen kanssa. Esimerkiksi 28.2.2023 päivätyn haastehakemuksen perusteella myyjä on luvannut palauttaa kauppahinnan sitä kuitenkaan palauttamatta. Kiistämistä 15.2 ei tue myöskään se seikka, ettei haastehakemuksesta tai muustakaan asiakirja-aineistosta ole nähtävissä, millä perusteella vaateet on väitetysti kiistetty.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE katsoo sille toimitetun asiakirja-aineiston perusteella, että myyjä on todisteellisesti kiistänyt A:n esittämät vaatimukset sähköpostissaan 20.3.2023. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta voidaan korvata vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Koska vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen päättymisen jälkeen, ei se tule vakuutuksesta korvattavaksi.

FINE-060154 (2023)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments