Leipuriliiton seuraamusmaksu hintasuositusten johdosta kaksinkertaistui KHO:ssa

23.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudelle 24.6.2015 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus määrää Suomen Leipuriliitto ry:lle seuraamusmaksun. Virasto on täsmentänyt seuraamusmaksun suuruudeksi asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä 41 855 euroa eli 10 prosenttia Leipuriliiton vuoden 2014 liikevaihdosta. Suomen Leipuriliitto ry on viraston esityksen mukaan rikkonut kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992 sellaisena kuin se on muutettu lailla 318/2004, jäljempänä myös kilpailunrajoituslaki) 4 §:ää ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohtaa vuosina 2007–2011 antamalla kiellettyjä hintasuosituksia. Viraston esityksen mukaan kyseiset hintasuositukset, jotka ovat kohdistuneet leipomoalan myyntihintoihin, ovat sisältyneet lehdistötiedotteisiin, jäsenkirjeisiin, Leipuri-lehden pääkirjoituksiin ja vuosikokouspuheisiin.
– – –
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus muuttaa markkinaoikeuden päätöstä seuraamusmaksun määrän arvioinnin osalta ja korottaa Suomen Leipuriliitto ry:lle määrättävän seuraamusmaksun vastaamaan viraston markkinaoikeudelle tekemää esitystä.
– – –
Asiaa kokonaisuutena arvioiden korkein hallinto-oikeus katsoo, että Leipuriliitolle on määrättävä markkinaoikeuden määräämän 15 000 euron asemesta 30 000 euron seuraamusmaksu, jolla voidaan katsoa olevan riittävä erityis- ja yleisestävä vaikutus.

Avainsanat