Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.10.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeus asianajajaan sai EU:ssa lainvoiman

EU:n ministerineuvosto on 7.10 hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin.EU:n ministerineuvosto on tänään hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin äänestyksessään 10. syyskuuta 2013. (MEMO/13/772) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikille epäillyille riippumatta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/euroopan-komissio-oikeus-asianajajaan-sai-eussa-lainvoiman/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

KHO:2013:161 Viranomaisen valitusoikeus – Poliisilaitos – Ajo-oikeus – Ajokielto – Rikesakko – Syyllisyys Poliisilaitos oli määrännyt ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon hänen syyllistyttyään ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen perusteella vuoden aikana kolmeen rikesakkorangaistukseen johtaneeseen tekoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen ajokieltopäätöksen sillä perusteella, että ajo-oikeuden haltija oli osoittanut, ettei hän ollut syyllistynyt yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/poliisi-voi-valittaa-ajo-oikeusasiassa-khoeen-hallintolainkaytossa-ei-tutkita-lainvoimaisia-rikosasioita/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

KKO:2013:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Oikeusvoima N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut yhtiön velvoittamista suorittamaan hänelle liikennevakuutuksen perusteella korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista. Kanne oli perustunut siihen, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa kaula- ja lannerangan retkahdusvammat. Kanne oli pääosin hylätty lainvoimaisella tuomiolla. N…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/aiempi-lainvoimainen-tuomio-ei-esteena-uudelle-kanteelle-joka-perustui-eri-vammaan-saman-onnetomuuden-seurauksena/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Maistraatin lupa kiinteistön myymisestä on täytäntöönpanokelpoinen vasta lainvoimaisena ellei muuta määrätä

Kuopion HaO: Oikeusturva Päätöksen sisältö Päätöksen perusteleminen Hallintovalitus Täytäntöönpano Holhoustoimi Lupa kiinteistön myymiseen Oikeudenkäyntikulut Maistraatin holhoustoimilain mukainen lupapäätös oli lähtökohtaisesti täytäntöönpantavissa vasta lainvoimaisena. Maistraatti ei ollut nyt maininnut päätöksessään mitään täytäntöönpanosta ja kiinteistö oli myyty ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Päämies ei ollut saanut täytäntöönpanoasiaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Päämies ei saanut oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/maistraatin-lupa-kiinteiston-myymisesta-on-taytantoonpanokelpoinen-vasta-lainvoimaisena-ellei-muuta-maarata/
23.5.2013 Oikeusuutiset

Maaoikeuden lainvoimaa vailla ollut päätös rasitteesta ei ollut turvattavissa uhkasakoin yms. keinoin.

KKO:2013:41 Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus Kiinteistöyhtiö oli estänyt naapurikiinteistöä käyttämästä sellaista kulkuyhteyttä, joka kulki yhtiön omistaman kiinteistön alueen kautta ja johon rasitetoimituksessa oli perustettu tierasiteoikeus naapurikiinteistön hyväksi. Maaoikeus oli hylännyt kiinteistöyhtiön valituksen rasiteoikeusratkaisusta, mutta muutoksenhakuajan ollessa avoimena maaoikeuden tuomio ei ollut lainvoimainen. Kysymys siitä, onko kiinteistöyhtiölle asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/maaoikeuden-lainvoimaa-vailla-ollut-paatos-rasitteesta-ei-ollut-turvattavissa-uhkasakoin-yms-keinoin/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Kaupanpurkua koskeva lainvoimainen tuomio esti samoilla perusteilla ajettavan hinnanalennuskanteen

KKO:2013:23 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Kiinteistön ostajan myyjiä vastaan ajama kanne, jossa ostaja oli vaatinut kiinteistön laatuvirheen perusteella kaupan purkua, oli hylätty lainvoimaisella tuomiolla. Mainittu tuomio esti tutkimasta ostajan myyjiä vastaan myöhemmin nostaman kanteen, jossa ostaja vaati myyjiltä samojen virheiden perusteella hinnanalennusta. (Ään.) Ks. KKO 2001:136 KKO 2008:43 KKO:2013:23

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kaupanpurkua-koskeva-lainvoimainen-tuomio-esti-samoilla-perusteilla-ajettavan-hinnanalennuskanteen/
15.3.2023 Lausunnot

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö Dnro L2023-04 Lausuntopyyntönne: VN/18255/2021, 19.01.2023 JULKISYHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄMIETINTÖ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Asianajajaliitto suhtautuu erittäin lämpimästi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Vahingonkorvauslain osalta mietintö on hyvin pitkälti Asianajajaliiton kannattama. Sen vuoksi tässä lausunnossa keskitytään niihin seikkoihin, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-julkisyhteison-vahingonkorvausvastuuta-koskevan-lainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
2.3.2023 Oikeusuutiset

Suomen Asiakastiedolle seuraamusmaksu tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt Suomen Asiakastieto Oy:lle 440 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun, sillä yhtiö ei ollut poistanut luottotietorekisteristä puutteellisen menettelytavan vuoksi tallennettuja perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä. Seuraamuskollegio korostaa, että maksuhäiriötietojen käsittelyllä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten oikeuksille ja vapauksille. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti vuonna 2021 Suomen Asiakastiedon toimintaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen käsittelyssä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/suomen-asiakastiedolle-seuraamusmaksu-tietosuojavaltuutetun-maarayksen-noudattamatta-jattamisesta/
27.2.2023 Oikeusuutiset

KHO:n päätös tilanteesta, jossa turvapaikka-asian käsittely on päättynyt, hakijan käännytysasia on vireillä ja Afganistanin turvallisuustilanne muuttuu olennaisesti

(1) A ja B sekä heidän alaikäiset lapsensa ovat 23.11.2018 hakeneet Suomesta toisen kerran kansainvälistä suojelua. (2) Maahanmuuttovirasto on 22.5.2019 hylännyt heidän hakemuksensa ja päättänyt käännyttää heidät Afganistaniin. (3) Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.5.2020 hylännyt heidän valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2021 hylännyt heidän valituslupahakemuksensa kansainvälisen suojelun osalta. Oleskeluluvan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/khon-paatos-tilanteesta-jossa-turvapaikka-asian-kasittely-on-paattynyt-hakijan-kaannytysasia-on-vireilla-ja-afganistanin-turvallisuustilanne-muuttuu-olennaisesti/
22.2.2023 Oikeusuutiset

Tuomarin tuomionpurkua koskeva hakemus hylättiin, koska purkaminen ei olisi ollut syytetyn edun mukaista

KKO:2023:13 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa A:n syyksi oli luettu käräjäoikeuden lainvoiman saaneella tuomiolla törkeä ampuma-aserikos. Asiassa ei ollut toimitettu pääkäsittelyä. Asian ratkaissut tuomari vaati tuomion purkamista, koska asiaa ei olisi saanut ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen katsoen, että tuomiota ei voitu oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/tuomarin-tuomionpurkua-koskeva-hakemus-hylattiin-koska-se-ei-olisi-ollut-syytetyn-edun-mukaista/