Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.12.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ne bis in idem ‑periaatteesta ja siitä, mikä voidaan rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Esitutkintamenettelyn päättävän syyttäjän tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä ei voida rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon Esitutkinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen perusteluista kävi myös ilmi se, että asianomaiset oikeusviranomaiset eivät ole tutkineet asianomistajan ja todistajan kuulemisen kaltaisia oikeudellisen tilanteen keskeisen sisällön muodostavia seikkoja. Käsiteltävässä asiassa pohdittiin ensimmäistä kertaa ne bis in idem ‑periaatteen soveltamista koskevien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-ne-bis-in-idem-%e2%80%91periaatteesta-ja-siita-mika-voidaan-rinnastaa-lainvoimaiseen-tuomioon/
3.10.2015 Oikeusuutiset

Päärikosta koskevan syytteen hylkääminen ei ollut uusi seikka, jonka perusteella avunantajan lainvoimainen tuomio olisi voitu purkaa

KKO:2015:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C, jotka käräjäoikeudessa oli tuomittu avunannosta törkeään petokseen, eivät olleet hakeneet muutosta tuomioonsa. A, joka oli samassa jutussa päätekijänä tuomittu rangaistukseen törkeästä petoksesta, oli hakenut muutosta. Hovioikeus oli arvioinut esitettyä näyttöä hänen osaltaan toisin kuin käräjäoikeus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/paarikosta-koskevan-syytteen-hylkaaminen-ei-ollut-uusi-seikka-jonka-perusteella-avunantajan-lainvoimainen-tuomio-olisi-voitu-purkaa/
4.3.2015 Oikeusuutiset

HelHO: Syyte kannabiksen kasvatuksesta voitiin tutkia, vaikka syytetty oli jo samalta ajanjaksolta lainvoimaisesti tuomittu kannabiksen kasvatuksesta

HelHO:2015:4 Huumausainerikos Aiempi rikostuomio Ne bis in idem Oikeusvoima …Vastatessaan tähän syytteeseen A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla. A on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä rikokseen kannabiksen kasvattamisen osalta. A on kertonut, että hänet oli tuomittu 21.10.2011 Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla siitä, että hän oli 1.6. – 19.10.2010 välisenä aikana kasvattanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/helho-syyte-kannabiksen-kasvatuksesta-voitiin-tutkia-vaikka-syytetty-oli-jo-samalta-ajanjaksolta-lainvoimaisesti-tuomittu-kannabiksen-kasvatuksesta/
14.10.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeus asianajajaan sai EU:ssa lainvoiman

EU:n ministerineuvosto on 7.10 hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin.EU:n ministerineuvosto on tänään hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin äänestyksessään 10. syyskuuta 2013. (MEMO/13/772) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikille epäillyille riippumatta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/euroopan-komissio-oikeus-asianajajaan-sai-eussa-lainvoiman/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

KHO:2013:161 Viranomaisen valitusoikeus – Poliisilaitos – Ajo-oikeus – Ajokielto – Rikesakko – Syyllisyys Poliisilaitos oli määrännyt ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon hänen syyllistyttyään ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen perusteella vuoden aikana kolmeen rikesakkorangaistukseen johtaneeseen tekoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen ajokieltopäätöksen sillä perusteella, että ajo-oikeuden haltija oli osoittanut, ettei hän ollut syyllistynyt yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/poliisi-voi-valittaa-ajo-oikeusasiassa-khoeen-hallintolainkaytossa-ei-tutkita-lainvoimaisia-rikosasioita/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

KKO:2013:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Oikeusvoima N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut yhtiön velvoittamista suorittamaan hänelle liikennevakuutuksen perusteella korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista. Kanne oli perustunut siihen, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa kaula- ja lannerangan retkahdusvammat. Kanne oli pääosin hylätty lainvoimaisella tuomiolla. N…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/aiempi-lainvoimainen-tuomio-ei-esteena-uudelle-kanteelle-joka-perustui-eri-vammaan-saman-onnetomuuden-seurauksena/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Maistraatin lupa kiinteistön myymisestä on täytäntöönpanokelpoinen vasta lainvoimaisena ellei muuta määrätä

Kuopion HaO: Oikeusturva Päätöksen sisältö Päätöksen perusteleminen Hallintovalitus Täytäntöönpano Holhoustoimi Lupa kiinteistön myymiseen Oikeudenkäyntikulut Maistraatin holhoustoimilain mukainen lupapäätös oli lähtökohtaisesti täytäntöönpantavissa vasta lainvoimaisena. Maistraatti ei ollut nyt maininnut päätöksessään mitään täytäntöönpanosta ja kiinteistö oli myyty ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Päämies ei ollut saanut täytäntöönpanoasiaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Päämies ei saanut oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/maistraatin-lupa-kiinteiston-myymisesta-on-taytantoonpanokelpoinen-vasta-lainvoimaisena-ellei-muuta-maarata/
23.5.2013 Oikeusuutiset

Maaoikeuden lainvoimaa vailla ollut päätös rasitteesta ei ollut turvattavissa uhkasakoin yms. keinoin.

KKO:2013:41 Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus Kiinteistöyhtiö oli estänyt naapurikiinteistöä käyttämästä sellaista kulkuyhteyttä, joka kulki yhtiön omistaman kiinteistön alueen kautta ja johon rasitetoimituksessa oli perustettu tierasiteoikeus naapurikiinteistön hyväksi. Maaoikeus oli hylännyt kiinteistöyhtiön valituksen rasiteoikeusratkaisusta, mutta muutoksenhakuajan ollessa avoimena maaoikeuden tuomio ei ollut lainvoimainen. Kysymys siitä, onko kiinteistöyhtiölle asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/maaoikeuden-lainvoimaa-vailla-ollut-paatos-rasitteesta-ei-ollut-turvattavissa-uhkasakoin-yms-keinoin/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Kaupanpurkua koskeva lainvoimainen tuomio esti samoilla perusteilla ajettavan hinnanalennuskanteen

KKO:2013:23 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Kiinteistön ostajan myyjiä vastaan ajama kanne, jossa ostaja oli vaatinut kiinteistön laatuvirheen perusteella kaupan purkua, oli hylätty lainvoimaisella tuomiolla. Mainittu tuomio esti tutkimasta ostajan myyjiä vastaan myöhemmin nostaman kanteen, jossa ostaja vaati myyjiltä samojen virheiden perusteella hinnanalennusta. (Ään.) Ks. KKO 2001:136 KKO 2008:43 KKO:2013:23

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kaupanpurkua-koskeva-lainvoimainen-tuomio-esti-samoilla-perusteilla-ajettavan-hinnanalennuskanteen/
19.9.2023 Tiedotteet

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut liitosta Tuomas Vesalan. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu on annettu 7.7.2023 ja erottamisratkaisu on tullut lainvoimaiseksi 19.9.2023. Vesala oli valvontalautakunnan mukaan laiminlyönyt vastausvelvollisuutensa jättämällä vastaamatta valvontalautakunnan vastauspyyntöihin useista kehotuksista huolimatta sekä menetellyt hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden vastaisesti laiminlyödessään toistuvasti Asianajajaliiton jäsenmaksut. Vesalan erottaminen oli yhteinen seuraamus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/asianajaja-erotettiin-asianajajaliitosta/