Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.8.2019 Oikeusuutiset

Määräaika lainvoiman saanutta tuomiota koskevan tuomiovirhekantelun tekemiselle ei ollut palautettavissa.

KKO:2019:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen A ja B vaativat hakemuksessaan, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla heille palautetaan määräaika tehdä luvun 2 §:n mukainen kantelu, jonka määräaika oli päättynyt kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hovioikeuden tuomio oli saanut lainvoiman. Siinä tapauksessa, että määräaika palautetaan, A ja B…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/maaraaika-lainvoiman-saanutta-tuomiota-koskevan-tuomiovirhekantelun-tekemiselle-ei-ollut-palautettavissa/
29.1.2019 Oikeusuutiset

Avunantajan lainvoimainen tuomio purettiin kun päärikoksen syyte oli valituksen johdosta hylätty

KKO:2019:6 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto A:n ja B:n syytteet törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta oli hovioikeudessa hylätty toteen näyttämättömänä. C, joka oli käräjäoikeudessa tuomittu avunannosta törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen, ei ollut hakenut muutosta tuomioonsa. C haki rikostuomionsa purkamista sillä perusteella, että päätekijöiden syytteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/avunantajan-lainvoimainen-tuomio-purettiin-kun-paarikoksen-syyte-oli-valituksen-johdosta-hylatty/
24.10.2018 Oikeusuutiset

Käännytyspäätöksen jälkeen esille tulleet uudet seikat on otettava huomioon, kunnes käännytys on lainvoimaisesti ratkaistu

KHO:2018:141 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Käännyttäminen – Käännytyspäätöksen jälkeen syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon – Käännytyksen kokonaisharkinta Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisten aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua, oleskelulupaa ja oleskelulupaa koskevat hakemukset ja päättänyt käännyttää heidät kotimaahansa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n ja B:n Maahanmuuttoviraston päätöksestä tekemän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kaannytyspaatoksen-jalkeen-esille-tulleet-uudet-seikat-on-otettava-huomioon-kunnes-kaannytys-on-lainvoimaisesti-ratkaistu/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty/
7.5.2018 Oikeusuutiset

Kun viranhaltijan irtisanominen kumoutuu menettelyvirheen johdosta virkasuhde päättyi virheelliseen päätökseen jos asiassa tehdään uusi lainvoiman saava päätös

KHO:2018:71 Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös Viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin säännöksen tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus korjata alkuperäistä irtisanomispäätöstä rasittavat menettelyvirheet. Tarkoituksena on myös se, ettei viranhaltijan virkasuhteen katsota jatkuvan alkuperäisen irtisanomisajan jälkeen, jos alkuperäiselle irtisanomispäätökselle on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/kun-viranhaltijan-irtisanominen-kumoutuu-menettelyvirheen-johdosta-virkasuhde-paattyi-virheelliseen-paatokseen-jos-asiassa-tehdaan-uusi-lainvoiman-saava-paatos/
22.6.2016 Oikeusuutiset

AOka: Tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu pantava täytäntöön

Kuntayhtymä ryhtyi hankkimaan lisäselvitystä kun sen päätös oli kumottu hallinto-oikeudessa Vammaispalvelulain tarkoittaman henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammainen henkilö kykenee määrittelemään tarvitsemansa avun sisällön ja toteutustavan. Kantelun tarkoittama kuntayhtymä oli katsonut, ettei siltä henkilökohtaista apua hakenut henkilö tähän kykene. Henkilön valitukseen antamassaan ratkaisussa hallinto-oikeus katsoi, että henkilöllä oli lain tarkoittamat…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/aoka-tuomioistuimen-lainvoimainen-ratkaisu-pantava-taytantoon/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

Itä-Suomen HAO: Kiinteistövero – Kiinteistön omistaja – Legaatti Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa. Perittävä B oli kuollut 23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B oli tehnyt A:n hyväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/legaatin-saaja-velvollinen-maksamaan-kiinteistoveron-vaikka-testamentti-ei-viela-lainvoimainen/
15.12.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ne bis in idem ‑periaatteesta ja siitä, mikä voidaan rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Esitutkintamenettelyn päättävän syyttäjän tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä ei voida rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon Esitutkinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen perusteluista kävi myös ilmi se, että asianomaiset oikeusviranomaiset eivät ole tutkineet asianomistajan ja todistajan kuulemisen kaltaisia oikeudellisen tilanteen keskeisen sisällön muodostavia seikkoja. Käsiteltävässä asiassa pohdittiin ensimmäistä kertaa ne bis in idem ‑periaatteen soveltamista koskevien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-ne-bis-in-idem-%e2%80%91periaatteesta-ja-siita-mika-voidaan-rinnastaa-lainvoimaiseen-tuomioon/
3.10.2015 Oikeusuutiset

Päärikosta koskevan syytteen hylkääminen ei ollut uusi seikka, jonka perusteella avunantajan lainvoimainen tuomio olisi voitu purkaa

KKO:2015:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C, jotka käräjäoikeudessa oli tuomittu avunannosta törkeään petokseen, eivät olleet hakeneet muutosta tuomioonsa. A, joka oli samassa jutussa päätekijänä tuomittu rangaistukseen törkeästä petoksesta, oli hakenut muutosta. Hovioikeus oli arvioinut esitettyä näyttöä hänen osaltaan toisin kuin käräjäoikeus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/paarikosta-koskevan-syytteen-hylkaaminen-ei-ollut-uusi-seikka-jonka-perusteella-avunantajan-lainvoimainen-tuomio-olisi-voitu-purkaa/