Euroopan komissio: Oikeus asianajajaan sai EU:ssa lainvoiman

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n ministerineuvosto on 7.10 hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin.EU:n ministerineuvosto on tänään hyväksynyt virallisesti Euroopan komission ehdotuksen, jolla kaikille EU-kansalaisille taataan rikosoikeudenkäynnissä oikeus asianajajan palveluihin

Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin äänestyksessään 10. syyskuuta 2013.
(MEMO/13/772)

Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaikille epäillyille riippumatta siitä, missä
päin Euroopan unionia he ovat, taataan tulevaisuudessa oikeus
asianajajaan oikeudenkäyntimenettelyn alkuvaiheista loppuun saakka.
Uusilla säännöillä varmistetaan, että epäillyllä on pidätyksen jälkeen
mahdollisuus olla yhteydessä perheeseensä. Jos EU:n kansalainen
pidätetään kotimaansa ulkopuolella, hänellä on oikeus ottaa yhteyttä
maansa konsulaattiin.

7.10 hyväksytty  laki julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä
muutaman viikon sisällä, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on kolme vuotta
aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä. Voimaan tullutta
lakia sovelletaan vuosittain noin kahdeksaan miljoonaan
rikosoikeudenkäyntimenettelyyn EU:n 28 jäsenvaltiossa.

Tausta

Komissio on
tehnyt kolme direktiiviehdotusta oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
koskevien vähimmäisoikeuksien takaamiseksi kaikkialla Euroopan
unionissa. Oikeutta asianajajaan koskeva direktiivi (
IP/11/689)
on sarjan viimeinen, joten kaikki ehdotukset on nyt hyväksytty.
Direktiivi epäillyn oikeudesta käännöksiin ja tulkkaukseen hyväksyttiin
vuonna 2010 (
IP/10/1305) ja direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä vuonna 2012 (IP/12/575). Komissio aikoo jatkaa oikeudenkäyntioikeuksien käsittelyä edelleen, ja jo tänä syksynä on tarkoitus antaa uusia ehdotuksia.


Oikeus asianajajaan on keskeinen edellytys
yhtenäisen, EU:n laajuisen oikeusalueen toteutumiselle. Erityisen
tärkeää se on silloin, kun rikoksesta epäilty pidätetään eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla (IP/11/454).
Komissio pyrkii vahvistamaan menettelyä koskevat vähimmäisoikeudet,
joita rikosoikeudenkäynneissä on noudatettava, jotta voidaan varmistaa
epäiltyjen ja syytettyjen riittävä suoja EU:ssa.

EU:ssa
käynnistetään joka vuosi yli kahdeksan miljoonaa
rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Rikoksesta epäillyn oikeus puolustautua
tunnustetaan yleisesti yhdeksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
perusedellytyksistä. Olosuhteet, joissa epäilty voi tavata asianajajan,
ovat kuitenkin eri jäsenvaltioissa erilaiset. Esimerkiksi joissain
jäsenmaissa asianajaja ei saa olla läsnä, kun poliisi kuulustelee
epäiltyä.
Epäillyn ja asianajajan keskustelujen luottamuksellisuutta ei välttämättä kunnioiteta. Joissakin
tapauksissa eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetty henkilö
ei saa ottaa yhteyttä asianajajaan pidätysmääräyksen antaneessa maassa,
ennen kuin hänet on luovutettu kyseiseen maahan.


Vastaavanlaisia
eroja on myös epäillyn oikeudessa ilmoittaa pidätyksestään perheelleen,
työnantajalleen tai maansa konsulaatille. Epäillylle ei kaikissa
tapauksissa ilmoiteta tästä oikeudesta tai siitä ilmoitetaan vasta kun
menettely on ollut jo käynnissä jonkin aikaa. Voi käydä niinkin, että
hänelle ei kerrota, että perheeseen on jo oltu yhteydessä
.

Uusi direktiivi takaa oikeuksien toteutumisen käytännössä seuraavasti:

  • epäillyllä on oikeus tavata asianajajansa milloin tahansa poliisikuulustelun alusta rikosoikeudenkäyntimenettelyn loppuun asti

  • epäillyn sallitaan puhua asianajajan kanssa luottamuksellisesti riittävän usein, jotta hän voi käyttää puolustusoikeuttaan tehokkaasti

  • asianajan sallitaan osallistua kuulusteluihin aktiivisesti

  • huolehditaan siitä, että pidätyksestä voidaan ilmoittaa jollekulle, kuten perheenjäsenelle, ja että epäillyllä on mahdollisuus olla yhteydessä perheeseensä

  • ulkomailla rikoksesta epäiltynä pidätetylle annetaan mahdollisuus ottaa yhteyttä maansa konsulaattiin ja oikeus tapaamiseen konsulivirkamiehen kanssa

  • eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevalle henkilölle tarjotaan mahdollisuutta saada oikeudellista neuvontaa sekä siinä maassa, jossa pidätys on tapahtunut, että pidätysmääräyksen antaneessa maassa.

Oikeus puolustukseen ja puolueettomaan tuomioistuimeen asetetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47
ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR)
6 artiklassa. Oikeus olla yhteydessä kolmanteen henkilöön on yksi
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa vahvistettuja tärkeitä
suojakeinoja huonoa kohtelua vastaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments