Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.3.2023 Oikeusuutiset

Edunvalvontavaltuutetulla valtuus hakea päämiehelleen lähestymiskieltoa, jos päämies ei kykene asiaa itse ymmärtämään

KKO:2023:21 Lähestymiskielto – Edunvalvontavaltuutus – Puhevalta – Asiavaltuus – Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen A oli valtuuttanut B:n edustamaan itseään omaisuuttaan koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä hän ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Edunvalvontavaltuutettu B:n valtuuttama asianajaja oli pyytänyt lähestymiskiellon määräämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/edunvalvontavaltuutetulla-valtuus-hakea-paamiehelleen-lahestymiskieltoa-jos-paamies-ei-kykene-asiaa-itse-ymmartamaan/
9.6.2022 Oikeusuutiset

Pesän osakas sai ajaa kannetta pesän hyväksi, vaikka pesään oli määrätty pesänselvittäjä kun tämä ei ryhtynyt kannetta ajamaan

KKO:2022:39 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus X:n kuolinpesä oli määrätty pesänselvittäjän hallintoon. Pesän osakas A oli vaatinut, että pesänselvittäjä ryhtyy ajamaan kannetta X:n tekemän kiinteistön kaupan peräyttämiseksi. Pesänselvittäjä oli ilmoittanut, ettei hän ryhdy ajamaan kannetta, ja antanut A:lle osoituksen ajaa kannetta omissa nimissään pesän hyväksi. Pesänselvittäjä oli perustellut ratkaisuaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/pesan-osakas-sai-ajaa-kannetta-pesan-hyvaksi-vaikka-pesaan-oli-maaratty-pesanselvittaja-kun-tama-ei-ryhtynyt-kannetta-ajamaan/
16.3.2022 Oikeusuutiset

KKO pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Asiassa on ratkaistavana, onko tekijänoikeuksien haltijoita kollektiivisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetun direktiivin (2014/26/EU) 3 artiklan a alakohdan perusteella niin sanottuna yhteishallinnointiorganisaationa edustavalla järjestöllä (jäljempänä sopimuslisenssijärjestö) katsottava olevan täytäntöönpanodirektiivin 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettu asiavaltuus eli oikeus ajaa omissa nimissään tekijänoikeuksien loukkaukseen perustuvaa kannetta. Markinaoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-pyytaa-euroopan-unionin-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa/
14.12.2021 Oikeusuutiset

Kuolinpesän osakkaalla oli oikeus ajaa kannetta pesän lukuun kun pesänselvittäjä oli kanteiden ajamisesta kieltäytynyt

Vaa­HO:2021:10 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus Pesänselvittäjä oli kieltäytynyt ajamasta kuolinpesän osakas B:n nostamia kanteita ja antanut tälle osoituksen kanteiden ajamiseen. B oli esittänyt riittävän vahvoja perusteita poiketa lainsäätäjän perintökaaren 19 luvun 13 §:ssä pääsäännöksi määrittelemästä pesänselvittäjän kanneoikeudesta, joten B:llä katsottiin olevan oikeus ajaa kanteita pesänselvittäjältä saamansa valtuutuksen nojalla omissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kuolinpesan-osakkaalla-oli-oikeus-ajaa-kannetta-pesan-lukuun-kun-pesanselvittaja-oli-kanteiden-ajamisesta-kieltaytynyt/
31.5.2021 Oikeusuutiset

Adoptiovanhemman rintaperillisellä ei ollut oikeutta hakea adoption vahvistamispäätöksen purkamista

KKO:2021:37 Ylimääräinen muutoksenhaku – Hakemusasiassa tehdyn päätöksen purkaminen – Adoptio – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Asiavaltuus Vuonna 2019 kuolleen A:n biologinen lapsi C vaati, että käräjäoikeuden 24.8.2012 antama päätös adoptiosuhteen vahvistamisesta A:n ja jo päätöstä annettaessa täysi-ikäisen B:n välille puretaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/adoptiovanhemman-rintaperillisella-ei-ollut-oikeutta-hakea-adoption-vahvistamispaatoksen-purkamista/
27.3.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus jätti tutkimatta tekijänoikeudenhaltijan valtuuttaman tahon omissa nimissään esittämän vaatimuksen

MAO: Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus … Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/markkinaoikeus-jatti-tutkimatta-tekijanoikeudenhaltijan-valtuuttaman-tahon-omissa-nimissaan-esittaman-vaatimuksen/
4.2.2020 Oikeusuutiset

Jos pesänselvittäjä on määrätty, vain hän voi ajaa korvauskannetta kuolinpesän puolesta

KKO:2020:9 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus Kuolinpesän ollessa pesänselvittäjän hallinnossa kuolinpesän osakkailla ei ollut oikeutta omissa nimissään kuolinpesän hyväksi ajaa kolmansia vastaan selvitykseen kuuluvaa vahingonkorvauskannetta, vaikka pesänselvittäjä oli hyväksynyt kanteen ajamisen ja toiminut asiassa osakkaiden asiamiehenä. (Ään.) Ks. KKO:2006:29   ”Syynä järjestelylle on ollut kuolinpesän osakkaiden kotivakuutuksiin liittyvän oikeusturvaedun hyödyntäminen.”…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/jos-pesanselvittaja-on-maaratty-vain-han-voi-ajaa-korvauskannetta-kuolinpesan-puolesta/
18.6.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden ratkaisu televisio-ohjelmien edelleen lähettämisestä ja tekijänoikeusjärjestön asiavaltuudesta

Kopiosto r.y. vaati vahvistettavaksi, että Telia Finland Oyj:n verkossa tapahtuvassa kotimaisten vapaasti vastaanotettavien televisio-ohjelmien siirtämisessä oli kysymys tekijänoikeudellisesti merkityksellisestä edelleen lähettämisestä. Telia Finland Oyj:n tuli siksi hankkia tähän lupa tai maksaa tästä korvaus. Telia Finland Oyj:n mukaan käsillä olevassa tilanteessa ei ollut mitään sellaista alkuperäistä teoksia yleisön saataviin saattavaa lähetystä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/markkinaoikeuden-ratkaisu-televisio-ohjelmien-edelleen-lahettamisesta-ja-tekijanoikeusjarjeston-asiavaltuudesta/
20.12.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen suojelu – Kuluttajansuojayhdistyksen asiavaltuus nostaa kanne – Verkkosivuston ylläpitäjän vastuu – Henkilötietojen siirtäminen sivulliselle – Verkkosivulle liitetty lisäosa – Facebookin Tykkää-painike – Oikeutettu intressi – Rekisteröidyn suostumus – Velvollisuus toimittaa tietoja Ennakkoratkaisupyynnön on oli tehnyt Oberlandesgericht Düsseldorf (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa) 1.        Fashion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tietosuojaa-koskevassa-asiassa-2/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Konsortion kaikkien jäsenten on valitettava, jotta julkista hankintaa koskeva valitus tutkitaan

KHO: Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/konsortion-kaikkien-jasenten-on-valitettava-jotta-julkista-hankintaa-koskeva-valitus-tutkitaan/