Kuolleen tuomitun sisarella oli hänen erityisen läheisyytensä perusteella oikeus hakea purkua lainvoimaiseen rikostuomioon

29.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Asiavaltuus

A oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. A oli kuollut tuomion saatua lainvoiman. A:n kanssa hyvin läheisellä sisarella oli oikeus hakea tuomion purkamista, kun tuomion katsottiin merkittävällä tavalla puuttuneen sisaren yksityiselämään.

14. Edellä mainituista ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista ilmenee, että riittävän vakavat ja leimaavat vainajaa koskevat väitteet voivat loukata tämän läheisen yksityiselämän suojaa. Ihmisoikeustuomioistuin ei kuitenkaan ole ratkaissut kysymystä siitä, voiko ihmisoikeusloukkauksen muodostaa se, että vainajan läheisellä ei ole oikeutta hakea muutosta vääräksi katsomaansa vainajan rikostuomioon. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei myöskään lähtökohtaisesti sovelleta ylimääräiseen muutoksenhakuun. – – –
16. Arvioitaessa asialegitimaatiota tämänkaltaisissa asioissa on kuitenkin otettava huomioon edellä todetut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaista yksityiselämän suojaa koskevat periaatteet. Yksityiselämän suoja kattaa joissakin tilanteissa myös vainajan maineen, kuten edellä kohdista 11–14 ilmenee. Objektiivisesti väärä vainajaa koskeva rikostuomio saattaa siten tietyissä tilanteissa loukata läheisen oikeutta nauttia yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Järjestelyä, jossa läheisellä ei olisi lainkaan oikeutta hakea tällaisen tuomion kumoamista, voidaan pitää edellä esitetyn pohjoismaisen vertailun perusteella poikkeuksellisena. – – –
18. Johtopäätöksenään Korkein oikeus katsoo olevan perusteltua, että rikoksesta tuomitun kuolleen henkilön läheisellä on oikeus saada arvioitavaksi sellaisen rikostuomion oikeellisuus, jolla on luonteensa tai tosiasiallisten seuraustensa puolesta merkittävä vaikutus tämän yksityiselämän suojaan. Jotta rikostuomiolla voisi olla tällainen vaikutus läheisen oikeuksiin, hänen suhteensa tuomittuun on oltava riittävän läheinen. Korkein oikeus katsoo, että näillä edellytyksillä tuomitun läheisellä on oikeus hakea rikostuomion purkamista. 
– – –
20. B on A:n ainoa sisar. Sisarussuhde ei vielä itsessään ole kohdassa 18 tarkoitettu riittävän läheinen suhde. B on kuitenkin asiakirjojen perusteella ollut A:lle hyvin läheinen ja hän on aiemminkin osallistunut aktiivisesti A:ta koskeviin oikeudenkäynteihin ja hoitanut tämän terveydentilaa koskevia asioita. Muutenkin asiassa ilmenneen perusteella heidän välejään voidaan pitää sisaruksiksi erityisen läheisinä. Korkein oikeus katsoo, että A:han rikostuomioiden vuoksi kohdistuva mainehaitta heijastuu myös B:hen ja vaikuttaa hänen oikeuteensa nauttia yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.
21. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että B:llä on oikeus hakea A:n tuomion purkamista.

KKO:2024:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments