Markkinaoikeus jätti tutkimatta tekijänoikeudenhaltijan valtuuttaman tahon omissa nimissään esittämän vaatimuksen

27.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Millennium Media Inc. ei ole luovuttanut Copyright Management Services Ltd:lle tekijänoikeuslakiin perustuvia yksinoikeuksia, kuten yksinoikeutta teosten yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa. Näin ollen Copyright Management Services Ltd:llä ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiavaltuutta saada yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:n perusteella teosten tekijänä. Asiassa on siten arvioitavana, onko hakijalla asiavaltuus saada yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:n perusteella teosten tekijän edustajana.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2004:18 (kohta 6) on todettu, että asianosaiset eivät voi tuomioistuinta sitovasti sopia siitä, että oikeus esittää omissa nimissään vaatimuksia annettaisiin henkilölle, jolla sitä ei lain mukaan ole. Myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2018:8 (kohta 16) on yleisesti ottaen todettu, että asiavaltuudesta ei ole yleistä säännöstä oikeudenkäymiskaaressa. Tavanomaisesti asiavaltuus riita-asioissa kuuluu riitautetun oikeussuhteen osapuolille, eivätkä asianosaiset pääsääntöisesti voi määräämistoimillaan luoda kolmannelle henkilölle asemaa, jossa tämä omissa nimissään käy oikeutta asianosaisen oikeudesta (niin sanottu prosessimandaatin kielto).

Tekijänoikeuslain 60 a §:n esitöissä ei ole käsitelty sitä, mitä tekijän edustajalla on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu. Markkinaoikeus toteaa, että nimenomaisen tätä tukevan kannanoton puuttuessa säännöksen tarkoituksena ei ole voinut olla se, että kuka ja millä tavalla tahansa tekijän valtuuttama taho voisi tekijän puhevallan käyttämisen eli oikeudenkäynnissä edustamisen asemesta omissa nimissään vaatia ja saada käsiteltäväkseen teleliittymien haltijoiden yhteystietoja.

Tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädetty mahdollisuus määrätä teleliittymän haltijan tunnistamistietojen luovuttamisesta yksityiselle taholle merkitsee teleliittymän haltijan yksityisyyden suojan rajoitusta. Yksityisyyden suojaa koskevat näkökohdat on otettava huomioon myös hakijan asiavaltuutta arvioitaessa siten, ettei teleliittymän haltijan yhteystietoja tule voida luovuttaa taholle, jonka oikeutta saada ja käsitellä tietoja ei voi pitää riittävän selvänä.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain 60 a §:ssä ei ole tarkoitettu säätää esillä olevaan asiaan soveltuvaa poikkeusta niin sanottuun prosessimandaatin kieltoon. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että Copyright Management Services Ltd:lle ei ole luovutettu oikeutta omissa nimissään saada ja käsitellä teleliittymien haltijoiden yhteystietoja. Hakemus on näin ollen jätettävä hakijana olevan Copyright Management Services Ltd:n asiavaltuuden puuttumisen vuoksi tutkimatta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments