Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.1.2018 Oikeusuutiset

KHO laajensi muutoksenhakuun oikeutettujen piiriä lentomelua koskevassa asiassa

KHO:2018:1 Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu Asiassa oli ratkaistavana, oliko Tuusulan kunnanhallituksella ja asukasyhdistyksellä oikeus valittaa Liikenteen turvallisuusviraston päätöksestä, jolla oli ilmailulain nojalla päätetty olla antamatta lentomelua koskevia toimintarajoituksia. Ilmailulaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/kho-laajensi-muutoksenhakuun-oikeutettujen-piiria-lentomelua-koskevassa-asiassa/
10.10.2017 Oikeusuutiset

KHO: Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ongelmallinen ja keskeneräinen

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus arvostelee hallituksen luonnosta viimeistelemättömäksi, riittämättömästi perustelluksi ja osin myös virheelliseksi. Ympäristöministeriö toteaa omassa luonnoksessaankin, että vaikutusten arviointia ei ole tehty ja sitä täydennetään myöhemmin. Suunniteltu ilmoitusmenettely synnyttää ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty. Lakiluonnos ei ota huomioon haitankärsijöiden eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kho-luonnos-hallituksen-esitykseksi-ymparistonsuojelulain-muuttamisesta-ongelmallinen-ja-keskenerainen/
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2017 Lausuntopyyntönne: VM037:00/2016, 24.04.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA SEKÄ VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Kyseessä on hyvin laaja uudistus, jota on valmisteltu kireällä aikataululla. Uudistuksella tulee toteutuessaan olemaan laajalti vaikutuksia muun muassa viranomaisten toimintaan ja toiminnan organisointiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-maakuntauudistuksen-taytantoonpanoa-seka-valtion-lupa-ohjaus-ja-valvontatehtavien-uudelleenorganisointia-koskevaksi-lainsaadannoksi/
24.3.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Dnro 12/2017 Lausuntopyyntönne: YM7/400/2017 ja YM015:00/2017, 7.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖLAKIEN MUUTOKSENHAUN TARKISTAMISESTA Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.3.2017 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. Asianajajaliiton käsityksen mukaan valituslupajärjestelmän laajentaminen ilman muita muutoksia KHO:n käsittelytavoissa ei auta lyhentämään käsittelyaikoja. Valituslupajärjestelmän laajentaminen edellyttää,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-he-luonnoksesta-eraiden-ymparistolakien-muutoksenhaun-tarkistamisesta/
9.3.2017 Oikeusuutiset

Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lakiluonnokset-valitusluvan-kayton-laajentamisesta-khossa-lausunnolle/
2.2.2017 Oikeusuutiset

KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3 932) asiaa. Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/kho-ratkaisi-ennatysmaaran-asioita-vuoden-2016-aikana/
20.6.2016 Oikeusuutiset

KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta – ei ne bis in idem -tilanne

KHO:2016:96 Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli maaliskuussa 2012 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä jätelain nojalla määrännyt yhtiön siivoamaan yhtiön hallitseman kiinteistön ja asettanut määräyksen tehosteeksi 80 000 euron uhkasakon. Yhtiön laiminlyötyä siivoamismääräyksen noudattamisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kho-yhtiolle-uhkasakko-kiinteiston-siivoamiseksi-ja-toimitusjohtajan-sakko-ympariston-turmelemisesta-ei-ne-bis-in-idem-tilanne/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Vaasan hallinto-oikeus rajoitti Terrafamen jätevesilupaa

Hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset aluehallintoviraston myöntämästä luvasta johtaa jätevesiä purkuputkea pitkin Nuasjärveen. Päätöksestä tehtiin yhteensä 39 erillistä valitusta. Aluehallintovirasto oli päätöksellään sallinut 24 000 tonnin sulfaatin vuosikuorman eli keskimäärin 2 000 tonnin kuukausikuorman johtamisen. Hallinto-oikeus on aikaisemmalla välipäätöksellään (10.9.2015) rajoittanut purkuputken käyttöä valitusten käsittelyn ajaksi rajaamalla sulfaattipäästön1 000 tonniin kuukaudessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/vaasan-hallinto-oikeus-rajoitti-terrafamen-jatevesilupaa/
10.3.2016 Oikeusuutiset

Väärä muutoksenhakuohje ei ollut sellainen virhe, joka olisi johtanut valituskulujen korvaamiseen

KHO:2016:26 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päätöksellään kehottanut toiminimi A:ta 1.9.2014 mennessä hakemaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Päätöksen mukaan toiminnasta saattoi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, minkä vuoksi lautakunta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/vaara-muutoksenhakuohje-ei-ollut-sellainen-virhe-joka-olisi-johtanut-valituskulujen-korvaamiseen/
29.9.2014 Oikeusuutiset

TEM: Suurten pörssiyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointi EU-sääntelyn piiriin

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 29.9.2014 tilinpäätösdirektiivin muutoksen koskien yritysten muuta kuin taloudellista tietoa. Päätöksen myötä suurten pörssiyhtiöiden tulee jatkossa raportoida myös vastuullisuudestaan Tilinpäätösdirektiivin muutoksella halutaan lisätä yritysten tiedottamista niiden työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä koskevista asioista.  Suurten pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tulee jatkossa antaa selvitys siitä, miten…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tem-suurten-porssiyhtioiden-yhteiskuntavastuuraportointi-eu-saantelyn-piiriin/