Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.6.2019 Oikeusuutiset

Noin 900 litran öljypäästö mereen ei ollut aiheuttanut huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa, maksu poistettiin

KKO:2019:61 Merenkulun ympäristönsuojelulaki – Öljypäästömaksu Rajavartiolaitos oli määrännyt kauttakulussa olleen ulkomaisen aluksen omistajalle öljypäästömaksun öljyn päästökiellon rikkomisesta Suomen talousvyöhykkeellä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei öljypäästöstä ollut näytetty aiheutuneen merenkulun ympäristösuojelulain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa, ja öljypäästömaksun määräämistä koskeva päätös kumottiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/noin-900-litran-oljypaasto-mereen-ei-ollut-aiheuttanut-huomattavaa-vahinkoa-tai-sen-vaaraa-maksu-poistettiin/
23.5.2019 Oikeusuutiset

KHO: Yleiskaavassa ei voida kieltää kaivostoimintaa tietyllä alueella

KHO:2019:67 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavamääräys – Kaivostoiminnan kieltäminen Yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisältyi sanamuodoiltaan ehdottomia kaavamääräyksiä, joissa oli kielletty kaivostoiminnan harjoittaminen tietyillä alueilla. Kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset ratkaistiin kaivoslain ja tarvittaessa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä, joissa tuli arvioitavaksi muun ohella se, oliko kaivostoiminnalla sellaisia maankäytöllisiä vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia, että sen sijoittaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kho-yleiskaavassa-ei-voida-kieltaa-kaivostoimintaa-tietylla-alueella/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Esitys konkurssipesän ympäristövastuusta kaatui perustuslakivaliokunnassa

Esityksessä ehdotetiin, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Konkurssipesän julkisoikeudellista ympäristövastuuta koskevat säännökset on esityksessä sisällytetty konkurssilain (1. lakiehdotus) uuteen 16 a lukuun. Konkurssilain uuden 16 a luvun 1 §:stä ilmenisi se lähtökohta, että konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu määräytyisi konkurssilain mukaan, eikä viranomainen voi konkurssilaissa tarkoitettujen tilanteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/esitys-konkurssipesan-ymparistovastuusta-kaatui-perustuslakivaliokunnassa/
27.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katse tulevaan: parlamentin agendalla syksyllä 2018

Syksyn aikana mepit jatkavat keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja äänestävät uusista säännöistä muun muassa energian, tietoliikenteen ja liikenteen alalla Euroopan unionin tila EU-politiikan syksy käynnistyy vuotuisella keskustelulla Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjaa meppien edessä komission suunnitelmat vaalikauden viimeiselle vuodelle. EU:n tulevaisuus Vuoden alussa lanseeratut keskustelut Euroopan tulevaisuudesta jatkuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-parlamentti-katse-tulevaan-parlamentin-agendalla-syksylla-2018/
25.5.2018 Oikeusuutiset

Maastoreitin perustamisedellytykset tutkitaan reittisuunnitelmaa hyväksyttäessä

KKO:2018:42 Kiinteistötoimitus – Moottorikelkkailureitin perustaminen – Reittitoimitus Kunta oli hakenut lainvoimaisen reittisuunnitelman nojalla reittitoimitusta maastoliikennelain mukaista moottorikelkkailureittiä varten. Reittitoimituksessa ei tullut tutkia maastoliikennelain 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia reitin perustamisedellytyksiä, jotka on otettava huomioon jo silloin, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen reittisuunnitelman hyväksymisestä. KKO:2018:42

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/maastoreitin-perustamisedellytykset-tutkitaan-reittisuunnitelmaa-hyvaksyttaessa/
5.1.2018 Oikeusuutiset

KHO laajensi muutoksenhakuun oikeutettujen piiriä lentomelua koskevassa asiassa

KHO:2018:1 Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu Asiassa oli ratkaistavana, oliko Tuusulan kunnanhallituksella ja asukasyhdistyksellä oikeus valittaa Liikenteen turvallisuusviraston päätöksestä, jolla oli ilmailulain nojalla päätetty olla antamatta lentomelua koskevia toimintarajoituksia. Ilmailulaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/kho-laajensi-muutoksenhakuun-oikeutettujen-piiria-lentomelua-koskevassa-asiassa/
10.10.2017 Oikeusuutiset

KHO: Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ongelmallinen ja keskeneräinen

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus arvostelee hallituksen luonnosta viimeistelemättömäksi, riittämättömästi perustelluksi ja osin myös virheelliseksi. Ympäristöministeriö toteaa omassa luonnoksessaankin, että vaikutusten arviointia ei ole tehty ja sitä täydennetään myöhemmin. Suunniteltu ilmoitusmenettely synnyttää ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty. Lakiluonnos ei ota huomioon haitankärsijöiden eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kho-luonnos-hallituksen-esitykseksi-ymparistonsuojelulain-muuttamisesta-ongelmallinen-ja-keskenerainen/
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2017 Lausuntopyyntönne: VM037:00/2016, 24.04.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA SEKÄ VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Kyseessä on hyvin laaja uudistus, jota on valmisteltu kireällä aikataululla. Uudistuksella tulee toteutuessaan olemaan laajalti vaikutuksia muun muassa viranomaisten toimintaan ja toiminnan organisointiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-maakuntauudistuksen-taytantoonpanoa-seka-valtion-lupa-ohjaus-ja-valvontatehtavien-uudelleenorganisointia-koskevaksi-lainsaadannoksi/
24.3.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Dnro 12/2017 Lausuntopyyntönne: YM7/400/2017 ja YM015:00/2017, 7.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖLAKIEN MUUTOKSENHAUN TARKISTAMISESTA Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.3.2017 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. Asianajajaliiton käsityksen mukaan valituslupajärjestelmän laajentaminen ilman muita muutoksia KHO:n käsittelytavoissa ei auta lyhentämään käsittelyaikoja. Valituslupajärjestelmän laajentaminen edellyttää,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-he-luonnoksesta-eraiden-ymparistolakien-muutoksenhaun-tarkistamisesta/
9.3.2017 Oikeusuutiset

Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta KHO:ssa lausunnolle

Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Ympäristöministeriö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lakiluonnokset-valitusluvan-kayton-laajentamisesta-khossa-lausunnolle/