Rakennuksen purkujätteen poistamista koskeva määäräys voitiin asettaa yhteisvastuullisesti kiinteistön omistajalle ja purkutyön tehneelle yritykselle

4.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:21 Jäteasia – Hallintopakko – Velvoitteen kohdistaminen – Maarakentaminen – Rakennuksen purkumateriaali – Jätteen toimittaja – Roskaamiskielto – Jätteen haltijan vastuu – Selvilläolovelvollisuus – Jätteen hylkääminen ja hallitsematon käyttö – Päävelvoitteen yhteisvastuullisuus

Rakennuksen purkamisen suorittanut urakoitsija A Oy oli B:n ja C:n toimeksiannosta toimittanut rakennuksen purkumateriaalia B:n ja C:n asuinkiinteistölle sekä levittänyt heidän ohjeidensa mukaan purkumateriaalin kiinteistön piha-alueelle. Purkumateriaali oli sisältänyt sellaista jätettä, jonka sijoittaminen asuinkiinteistön piha-alueelle oli jätelaissa tarkoitettua roskaamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli levitystyön aikana tehtyjen valvontatoimenpiteiden jälkeen velvoittanut B:n ja C:n sekä A Oy:n yhteisvastuullisesti hoitamaan purkumateriaali pois kiinteistöltä määräaikaan mennessä. Päävelvoitteen tehosteeksi oli asetettu kullekin erikseen uhkasakko.

Vaikka A Oy oli suorittanut purkumateriaalin konkreettisen levitystyön, oli määräysvalta kyseisen purkumateriaalin käytöstä ollut kiinteistön omistajilla. Ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä asetettua päävelvoitetta ei tästä syystä ollut yhtiön osalta voitu perustaa jätelain mukaisen roskaamiskiellon rikkomiseen.

Arvioitaessa sitä, oliko päävelvoite voitu edellä lausutusta huolimatta kohdistaa yhtiöön, korkein hallinto-oikeus totesi, että yhtiöstä oli rakennuksen purkutyön suorittajana tullut mainitun purkumateriaalin osalta jätelaissa tarkoitettu jätteen haltija. Purkutyön suorittajana yhtiön oli tullut viedä purkumateriaali paikkaan, joka oli lain mukaan siihen tarkoitukseen osoitettu. Kun otettiin huomioon puheena olevan purkumateriaalin määrä ja laatu, yhtiön olisi jätehuoltoalan ammattimaisena toimijana ja viimeistään suoritettujen valvontatoimenpiteiden jälkeen tullut ymmärtää, että mainitun purkumateriaalin sijoittaminen asuinkiinteistön piha-alueelle oli jätelain säännösten vastaista. Koska yhtiö oli tästä huolimatta toimittanut ja sijoittanut purkumateriaalin tälle kiinteistölle, se oli toiminut jätelain säännösten vastaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen oli siten voinut asettaa yhtiölle päätöksessä tarkoitetun päävelvoitteen.

Sama päävelvoite oli voitu asettaa yhtiölle ja kiinteistönomistajille yhteisvastuullisesti siitä huolimatta, että yhtiön vastuu purkumateriaalista oli tullut arvioida kiinteistönomistajien vastuuseen nähden erillisenä. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin selvyyden vuoksi totesi, että päävelvoitteen yhteisvastuullisuus ei merkinnyt sitä, että määräyksen kohteena olevat tahot eivät voisi sopia päävelvoitteen toteuttamisesta ja sen kustannusten jakamisesta erikseen. Päätöksellä ei myöskään otettu lopullisesti kantaa velvoitettujen keskinäiseen vastuuseen velvoitteen suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments