Generic filters
Exact matches only
1.8.2023 Oikeusuutiset

Kulutusluottodirektiivin tulkinnan johdosta olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2023:56 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Kuluttajansuoja – Kuluttajaluotto A:n ja X Oy:n välisen kuluttajaluottosopimuksen ehtojen mukaan lainan järjestelypalkkio oli sovittu maksettavaksi laina-aikana kuukausittaisissa erissä. Lainan sopimusehtojen mukaan järjestelypalkkio tuli luoton ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa maksaa kokonaisuudessaan. A oli maksanut lainan ennenaikaisesti X Oy:ltä ottamallaan uudella kuluttajaluotolla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kulutusluottodirektiivin-tulkinnan-johdosta-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa/
6.7.2023 Oikeusuutiset

Kielitaidottoman kuluttajan olisi tullut hankkia tieto pysäköinnin ehdoista ennen pysäköimistä, kun oli tietoinen sopimuksen syntymisestä

Kuluttajariitalautakunta: Valvontamaksu – Sopimusehdot  Kuluttaja vaatii valvontayhtiötä peruuttamaan valvontamaksun. Maksuongelma johtui pysäköintihallin järjestelmän väärinymmärtämisestä. Pysäköintimittarin tiedot (sopimusehdot) annettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita kuluttaja ei osaa. Hän osaa puolaa, espanjaa ja ranskaa, ja hän oli tullut Suomeen vain muutamaksi päiväksi. Kuluttaja käsitti ohjeista, että pysäköintimaksu tulee maksaa poistuessa ja järjestelmä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/kielitaidottoman-kuluttajan-olisi-tullut-hankkia-tieto-pysakoinnin-ehdoista-ennen-pysakoimista-kun-oli-tietoinen-sopimuksen-syntymisesta/
23.6.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunnalta kaksi ratkaisua sähkönmyyntisopimusten kohtuullisuudesta

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta on täy­sis­tun­nos­saan lin­jan­nut säh­kön hin­nan ko­ro­tus­ten ja mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van säh­kö­so­pi­muk­sen hin­nan ko­ro­tus on koh­tuu­ton, jos se ai­heut­taa yli 15 %:n ja sa­mal­la vä­hin­tään 150 eu­ron mak­su­jen nousun vuo­des­sa. Mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus voi olla hin­nal­taan koh­tuu­ton, jos so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loai­ka­na vas­taa­vien mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten hin­ta on kes­ki­mää­rin 15 %…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kuluttajariitalautakunnalta-kaksi-ratkaisua-sahkonmyyntisopimusten-kohtuullisuudesta/
14.6.2023 Oikeusuutiset

Mahdollisuus edustajakanteiden nostamiseen alkaa – Kuluttajajärjestöt voivat hakea oikeutta toimia kuluttajien edustajina

Kuluttajansuojaa vahvistavien edustajakanteiden nostaminen tulee mahdolliseksi 25.6.2023. Samalla käynnistyy haku oikeutetuksi yksiköksi. Vain oikeutetuksi yksiköksi nimetyt järjestöt voivat edustaa kuluttajaryhmiä kuluttajansuojariidoissa. Edustaja- ja ryhmäkanteita voidaan nostaa kuluttajien oikeuksien toteutumiseksi ja kuluttajien yhteisten etujen turvaamiseksi. Edustajakanne parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/mahdollisuus-edustajakanteiden-nostamiseen-alkaa-kuluttajajarjestot-voivat-hakea-oikeutta-toimia-kuluttajien-edustajina/
14.6.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta: Vain yksi valvontamaksu useamman päivän virheellisestä pysäköinnistä

Kuluttajan ratkaisupyyntö koskee valvontayhtiön 1.9.2022, 2.9.2022 ja 3.9.2022 antamaa kolmea valvontamaksua, joiden yhteismäärä on 150 euroa. Kuluttajan auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle Vaasan lentoaseman P2 -pysäköintialueelle. Valvontayhtiö on vaatinut ja saanut kuluttajalta kolme 50 euron suuruista valvontamaksua eli yhteensä 150 euroa. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan sopimusehdoista ei kuitenkaan ilmene,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kuluttajariitalautakunta-vain-yksi-valvontamaksu-useamman-paivan-virheellisesta-pysakoinnista/
19.5.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta ratkaisi ryhmävalituksen datahub-maksujen veloittamisesta kuluttajilta määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sopimus – Sopimuksen muuttaminen – Datahub  Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub otettiin käyttöön 21.2.2022. Sähkönmyyjä alkoi 1.6.2022 veloittaa kuluttaja-asiakkailta määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa datahub-maksuja. Kertamaksuna sähkönmyyjä veloitti 3,72 euroa sähkönkäyttöpaikkaa kohden ja toistuvaismaksuna 0,23 euroa kuukaudessa sähkönkäyttöpaikkaa kohden. Kertamaksua sähkönmyyjä perusteli datahubiin liittymisestä aiheutuneilla tietojärjestelmän muutoskustannuksilla ja toistuvaismaksua Fingrid…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kuluttajariitalautakunta-ratkaisi-ryhmavalituksen-datahub-maksujen-veloittamisesta-kuluttajilta-maaraaikaisissa-sahkonmyyntisopimuksissa/
3.4.2023 Oikeusuutiset

Autoa ei ollut korjattu asianmukaisesti – kuluttajariitalautakunta suositteli hinnanalennusta ja korvausta

Auton korjaustarve, hyväksyttävä korjaustapa ja autosta annetut tiedot Ostaja osti 9.6.2020 myyjäliikkeeltä 2.3.2018 käyttöönotetun Ford Mondeo Vignale hybrid -henkilöauton 29 099 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli ostohetkellä 45 000 kilometriä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko auton johtosarjan korjaukset kaupan jälkeen tehty asianmukaisella tavalla myyjän osoittamalla korjaamolla ja oliko myyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/autoa-ei-ollut-korjattu-asianmukaisesti-kuluttajariitalautakunta-suositteli-hinnanalennusta-ja-korvausta/
3.4.2023 Oikeusuutiset

Uimaopetusta järjestänyt seura oli elinkeinonharjoittaja – kuluttajariitalautakunta suositteli maksun palauttamista

Kuluttajariitalautakunnan toimivalta yhdistyksen järjestämää uintikurssia koskevassa asiassa ja oikeus maksunpalautukseen saamatta jääneistä kurssikerroista Koronavirus Maksunpalautus Kuluttaja on sopinut yhdistyksen kanssa lasten Jatkouimakoulu 1- opetuksesta, jonka hinta oli 235 euroa. Kurssi sisälsi 16 opetuskertaa 17.10.2020–13.2.2021 lauantaisin klo 9.30–10.00. Kuluttaja on maksanut opetuksesta 191 euroa. Opetuspaikkana ollut uimahalli oli suljettuna 28.11.2020–3.2.2021 koronaviruksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/uimaopetusta-jarjestanyt-seura-oli-elinkeinonharjoittaja-kuluttajariitalautakunta-suositteli-maksun-palauttamista/
12.1.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Kuluttajan kanssa tehty pelkkään tuntihintaan perustuva asianajosopimus ei täytä direktiivin vaatimuksia selkeydestä

A term in a contract for the provision of legal services concluded between a lawyer and a consumer which sets the price on the basis of an hourly rate, without including any further details, does not satisfy the requirement of being drafted in plain intelligible language Tuomioistuin katsoo, että oikeudellisten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/eu-tuomioistuin-kuluttajan-kanssa-tehty-pelkkaan-tuntihintaan-perustuva-asianajosopimus-ei-tayta-direktiivin-vaatimuksia-selkeydesta/
20.12.2022 Oikeusuutiset

Edustajakanteen nostaminen mahdollista kesäkuusta alkaen

Kuluttajansuoja vahvistuu kesällä, kun edustajakanteen nostaminen tulee mahdolliseksi. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti uudistusta koskevat lait tänään. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Edustajakanne parantaa näin kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu.  Edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/edustajakanteen-nostaminen-mahdollista-kesakuusta-alkaen/