Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen ennenaikaisesti olosuhteiden muuttuessa

28.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sähkösopimus – Sopimuksen irtisanominen – Sopimussakko 

Asiaselostus

Kuluttaja teki 14.10.2022 elinkeinonharjoittajan kanssa kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen kahden vuoden määräajaksi siten, että sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sopimuksen mukaan energiamaksu on 27,10 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksu 1,50 euroa kuukaudessa. Asiassa on kysymys siitä, millä ehdoilla kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen kesken sopimuskauden ja johtaako ehtojen soveltaminen kohtuuttomuuteen olosuhteiden muututtua sopimuksen tekemisen jälkeen.

Lautakunnan ratkaisu

Lautakunta ei suosita hyvitystä perusteluista tarkemmin ilmenevin perustein.

– – –

Nyt käsiteltävässä tapauksessa irtisanomisen edellytyksenä olevaa sopimussakkoehtoa on edellä lausutuin tavoin pidettävä määrän osalta mitättömänä. Tämän vuoksi lautakunta ei voi sovitella sitä. Sen sijaan lautakunta katsoo voivansa lausua siitä, milloin sopimussakko irtisanomisen edellytyksenä voi ylipäätänsä johtaa kohtuuttomuuteen, kun sopimuksen mukainen sähkön hinta on olosuhteiden muuttumisen vuoksi tullut kuluttajalle epäedulliseksi. Lautakunta lausuu näin ollen siitä, milloin kuluttaja pääsääntöisesti voi kohtuuttomuuden vuoksi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen ilman sopimussakkoa.- –  –

Edellä olevia sopimuksen sovittelua vastaan ja sitä puoltavia seikkoja punnittuaan lautakunta katsoo, että sähkönmyyntisopimuksessa määräaikaisuutta koskevia ehtoja tulee pääsääntöisesti sovitella siten, että kuluttajalla on ilman eri sopimista myyjän kanssa ja ilman seuraamuksia mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 60 prosenttia enemmän kuin edellä ratkaisussa D/2160/39/2023 mainituin tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 600 euroa.

Kohtuullisena irtisanomisaikana lautakunta pitää sähkömarkkinalain säännökset huomioon ottaen kahta viikkoa. Irtisanominen voidaan käytännössä tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa kuluttajan tekemän määräaikaisen sähkösopimuksen hinta oli 27,10 senttiä kilowattitunnilta. Sopimus tehtiin 14.10.2022 siten, että kahden vuoden sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sittemmin vuoden 2023 aikana sähkön markkinahinta on ollut pääsääntöisesti tätä alempi. Ajoittain sähkön pörssihinta on ollut jopa negatiivinen. Lautakunta on edellä todennut, että sopimuksen määräaikaisuutta koskevaa ehtoa tulee pääsääntöisesti sovitella, jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 60 prosenttia enemmän kuin edellä mainituin tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 600 euroa. Ottaen huomioon vertailuhinnan laskemistavan nyt käsiteltävässä tapauksessa kohtuuttomuus ja sovittelukynnyksen ylittyminen voidaan arvioida vasta myöhemmin. Vielä lautakunta toteaa, että kuluttajan irtisanoessa sopimuksen kesken sopimuskauden hänellä on edelleen oikeus vaatia sopimuksen sovittelua irtisanomista edeltäneeltä ajalta.

Kuten aiemmissakin sähkön hinnan muutoksia koskevissa ratkaisussa on lausuttu, lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukainen kohtuuttomuusarviointi on edellä mainituista rajoista huolimatta kuitenkin aina tehtävä tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi näistä pääsäännöistä voidaan poiketa, jos yksittäistapauksessa poikkeukselliset olosuhteet antavat siihen aihetta. Tässä arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi se, mikä on sopimuksen ja hinnan muutoksen sekä sähkölaskun kokonaismäärän taloudellinen merkitys kuluttajalle ja se, onko sähköä käytetty välttämättömään tarkoitukseen.

Vaikka lautakunta ei tässä otakaan kantaa siihen, minkälainen sopimussakko irtisanomisesta olisi edellä mainittujen sovittelukynnysten alle jäävissä tapauksissa vielä kohtuullinen, lautakunta katsoo, että sopimussakko voi olla sitä suurempi, mitä pienemmäksi hinnanero edellä mainittuun vertailuhintaan jää.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

D/998/39/2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments