Generic filters
Exact matches only
2.1.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen hinnan kohtuullistaminen olosuhteiden muututtua

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sähkösopimus – Hinnan kohtuullistaminen  Asiaselostus Kuluttajat tekivät 31.10.2022 elinkeinonharjoittajan kanssa kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen määräajaksi siten, että sopimuskausi alkoi 11.11.2022. Sopimuksen päättymispäivä on 31.10.2024. Sopimuksen mukaan sähköenergian hinta on 27,25 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksu on 2,50 euroa kuukaudessa. Asiassa on kyse siitä, onko sopimuksen mukainen sähköenergian hinta ollut kuluttajille kohtuuton…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kril-maaraaikaisen-sahkonmyyntisopimuksen-hinnan-kohtuullistaminen-olosuhteiden-muututtua/
28.9.2023 Oikeusuutiset

Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen ennenaikaisesti olosuhteiden muuttuessa

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sähkösopimus – Sopimuksen irtisanominen – Sopimussakko  Asiaselostus Kuluttaja teki 14.10.2022 elinkeinonharjoittajan kanssa kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen kahden vuoden määräajaksi siten, että sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sopimuksen mukaan energiamaksu on 27,10 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksu 1,50 euroa kuukaudessa. Asiassa on kysymys siitä, millä ehdoilla kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen kesken sopimuskauden ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/maaraaikaisen-sahkonmyyntisopimuksen-irtisanominen-ennenaikaisesti-olosuhteiden-muuttuessa/
23.6.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunnalta kaksi ratkaisua sähkönmyyntisopimusten kohtuullisuudesta

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta on täy­sis­tun­nos­saan lin­jan­nut säh­kön hin­nan ko­ro­tus­ten ja mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van säh­kö­so­pi­muk­sen hin­nan ko­ro­tus on koh­tuu­ton, jos se ai­heut­taa yli 15 %:n ja sa­mal­la vä­hin­tään 150 eu­ron mak­su­jen nousun vuo­des­sa. Mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus voi olla hin­nal­taan koh­tuu­ton, jos so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loai­ka­na vas­taa­vien mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten hin­ta on kes­ki­mää­rin 15 %…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kuluttajariitalautakunnalta-kaksi-ratkaisua-sahkonmyyntisopimusten-kohtuullisuudesta/
12.6.2023 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin: Yliopiston tenure track -järjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa perustellun syyn solmia apulaisprofessorin työsopimus määräaikaisena

TT 2023:32 Määräaikainen työsopimus A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa apulaisprofessorin (Associate Professor) viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässä. Määräaikaisuuden perusteena oli työn luonne (tenure track). Kysymys siitä, oliko yliopistolla ollut perusteltu syy solmia A:n työsopimus määräaikaisena. Yliopisto oli ottanut käyttöön tenure track -vakinaistamispolkujärjestelmän, jonka tavoitteena oli ollut rekrytoida ja sitouttaa yliopistoon akateemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tyotuomioistuin-yliopiston-tenure-track-jarjestelma-voi-yksittaistapauksessa-muodostaa-perustellun-syyn-solmia-apulaisprofessorin-tyosopimus-maaraaikaisena/
19.5.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta ratkaisi ryhmävalituksen datahub-maksujen veloittamisesta kuluttajilta määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa

Kuluttajariitalautakunta: Määräaikainen sopimus – Sopimuksen muuttaminen – Datahub  Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub otettiin käyttöön 21.2.2022. Sähkönmyyjä alkoi 1.6.2022 veloittaa kuluttaja-asiakkailta määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa datahub-maksuja. Kertamaksuna sähkönmyyjä veloitti 3,72 euroa sähkönkäyttöpaikkaa kohden ja toistuvaismaksuna 0,23 euroa kuukaudessa sähkönkäyttöpaikkaa kohden. Kertamaksua sähkönmyyjä perusteli datahubiin liittymisestä aiheutuneilla tietojärjestelmän muutoskustannuksilla ja toistuvaismaksua Fingrid…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kuluttajariitalautakunta-ratkaisi-ryhmavalituksen-datahub-maksujen-veloittamisesta-kuluttajilta-maaraaikaisissa-sahkonmyyntisopimuksissa/
17.11.2022 Oikeusuutiset

Tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina toimineen pätkätöille oli hyväksyttävä peruste – työvoiman tarve ei ollut pysyvä

TT 2022:67 Määräaikainen työsopimus – Sijaisuus – Työvoiman tarve Henkilö oli toiminut Helsingin yliopiston palveluksessa samassa yksikössä yhteensä kahdeksassa määräaikaisessa, toisiaan välittömästi seuranneessa työsuhteessa, joista viisi ensimmäistä oli työsopimusten mukaan koskenut tutkijatohtorin tehtävää ja kolme viimeisintä yliopistonlehtorin tehtävää. Kaikkien työsuhteiden yhteenlaskettu pituus oli yli seitsemän vuotta. Työtuomioistuin katsoi tutkijatohtorin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tutkijatohtorina-ja-yliopistonlehtorina-toimineen-patkatoille-oli-hyvaksyttava-peruste-tyovoiman-tarve-ei-ollut-pysyva/
13.10.2022 Oikeusuutiset

Lahjansaajien lahjojen arvoista oli lahjaverotuksessa vähennettävä heidän äideilleen pidätetyn tuotto- ja hallintaoikeuden arvo

Hel­sin­gin HAO : Lahjavero – Hallintaoikeuden pidättäminen määräajaksi – Kapitalisaatiosopimus – Lahjakirjan ehdot – Tuotto kertakorvauksena – Tuoton irtoaminen Asiassa oli kysymys siitä, oliko kapitalisaatiosopimukseen kohdistuva määräaikainen tuotto- ja hallintaoikeus perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoitus, jonka arvo oli vähennettävä lahjansaajan omaisuuden arvosta. Isoäiti K oli 3.9.2019…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lahjansaajien-lahjojen-arvoista-oli-lahjaverotuksessa-vahennettava-heidan-aideilleen-pidatetyn-tuotto-ja-hallintaoikeuden-arvo/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian/
26.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 1999/70/EY – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä puitesopimus – 5 lauseke – Toimenpiteet perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai ‑suhteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tällaisia toimenpiteitä ei sovelleta sinfoniaorkesteri- ja oopperasäätiöiden toimialalla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-sosiaalipolitiikkaa-koskevassa-asiassa-7/
8.6.2017 Oikeusuutiset

Yhtiöllä oli perustellut syyt solmia työsopimuksia määräaikaisina eikä työvoiman tarvetta ollut pidettävä pysyvänä

KKO:2017:37 Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Pysyvä työvoiman tarve X Oy ja A olivat tehneet puitesopimuksen, jossa oli sovittu tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsopimusten ehdoista. Tämän jälkeen A oli työskennellyt yhtiössä eri pituisia ajanjaksoja puolentoista vuoden aikana. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että puitesopimus ei ollut sopimus toistaiseksi voimassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/yhtiolla-oli-perustellut-syyt-solmia-tyosopimuksia-maaraaikaisina-eika-tyovoiman-tarvetta-ollut-pidettava-pysyvana/