KRIL: Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta johtuva viivästys uuden auton toimittamisessa ei oikeuttanut hyvitykseen

20.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Uuden auton kauppa – Toimituksen viivästyminen 

Kuluttaja tilasi 21.9.2021 myyjäliikkeeltä uuden Hyundai Tucscon hybridihenkilöauton 56 599,76 eurolla. Sopimuksessa arvioitu toimitusaika oli tammikuu 2022.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla oleva viivästys ja mistä vahingosta myyjällä on vastuu.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, myyjä vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, mikäli myös mainittu henkilö olisi 1 momentin mukaan vapaa vastuusta. Sama on voimassa, jos viivästys johtuu myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta.

Ostajalle aiheutuvan välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään: 1) tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi; 2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja 3) tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Lautakunnan tiedossa on, että maailmanlaajuinen komponenttipula on kyseessä olevan tilauksen aikaan merkittävästi vaikeuttanut ja viivyttänyt autojen valmistamista. Myös tässä tapauksessa lautakunta pitää uskottavana myyjäliikkeen väitettä, että komponenttipuola on ollut syynä viivästykseen. Lautakunnan arvion mukaan kyse on myyjän ja aiemman myyntiportaan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei todennäköisesti ole voitu kohtuudella ottaa huomion sopimusta tehtäessä, ja jonka keston arvioiminen, välttäminen ja voittaminen on ollut vaikeaa tai mahdotonta.

Kuluttaja on vaatinut korvausta erilaisista välillisenä vahinkona pidettävistä eristä. Edellytyksenä myyjän vastuulle niiden osalta on myyjän tuottamus. Ostaja on vedonnut siihen, että myyjän olisi pitänyt tietää viivästykseen vaikuttavista seikoista jo kauppaa tehdessään ja toimitusaikaa arvioidessaan. Lautakunnan saaman selvityksen perusteella arvioituna myyjä oli toiminut hankalan tilanteen edellyttämällä huolellisuudella ja pyrkinyt selvittämään asianmukaisesti toimitusaikaa.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen (6+2).

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments