Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Esitutkintojen kestoon poliisissa on monia syitä mutta vähän parannuskeinoja

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut päätöksen esitutkintojen kestoa poliisissa koskevaan asiaan, jonka hän otti tutkittavaksi omana aloitteenaan.  Esitutkinnan viivästyminen on yleinen oikeusasiamiehelle tehtyjen poliisia koskevien kanteluiden aihe. Esitutkinnan viivästymisen seurauksena yhä useammin myös rikoksen syyteoikeus vanhentuu esitutkinnan aikana. Vaikeassa työtilanteessa päätöksiä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja keskeyttämisestä saatetaan tehdä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-esitutkintojen-kestoon-poliisissa-on-monia-syita-mutta-vahan-parannuskeinoja/
22.4.2022 Oikeusuutiset

Työryhmän ehdotus: viranomainen valvomaan maksuehtolain maksuaikoja koskevien säännösten noudattamista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettuun lakiin, jossa säännellään muun ohella yritysten välisistä maksuehdoista. Tavoitteena on vahvistaa pienten yritysten toimintaedellytyksiä tehostamalla maksuaikojen noudattamista. Työryhmän ehdotus on nyt lausunnolla. Maksuehtolain mukaan maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Käytännössä kuitenkin osa suurista yrityksistä maksaa laskunsa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tyoryhman-ehdotus-viranomainen-valvomaan-maksuehtolain-maksuaikoja-koskevien-saannosten-noudattamista/
25.3.2022 Oikeusuutiset

AOA: Hyvän hallinnon palveluperiaatetta rikottu, kun seurakunnat eivät kykene toimittamaan sukuselvityksiä kohtuullisessa ajassa

Kantelija pyysi kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien menettelyä asiassa, joka koski sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten pitkiä käsittely- ja toimitusaikoja. Kantelijan mukaan seurakunnat eivät pysty toimittamaan perunkirjoitusta varten tarvittavia virkatodistuksia kohtuullisessa ajassa; esimerkiksi Vantaalla toimitusaika oli yli kahdeksan viikkoa ja Espoossa kymmenen viikkoa. Kantelija piti tilannetta kuolinpesien osakkaiden kannalta erittäin ongelmallisena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/aoa-hyvan-hallinon-palveluperiaatetta-rikottu-kun-seurakunnat-eivat-kykene-toimittamaan-sukuselvityksia-kohtuullisessa-ajassa/
28.12.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Poliisilla vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikokset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan poliisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö esitutkinnassa. Tämä näkyy muun muassa poliisin suorittamissa ihmiskauppaan liittyvissä esitutkinnoissa viivästymisinä. Poliisihallituksen on ryhdyttävä moniin toimiin, joissa se luo esitutkinnan suorittamiselle sellaiset edellytykset, että ne eivät viivästy kohtuuttomasti. Keväällä 2021 julkaistussa lehtijutussa kerrottiin esimerkkejä poliisin ihmiskauppatutkinnoista ja niissä ilmenneistä puutteista.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen-poliisilla-vaikeuksia-tunnistaa-ihmiskaupparikokset/
25.10.2021 Oikeusuutiset

Koronakaranteenia koskeva päätös voitiin tehdä asianosaista kuulematta ja antaa puhelimitse tiedoksi

Itä-Suo­men HAO:Koronavirus – COVID-19 – Karanteeni – Päätöksen muoto – Kuuleminen A oli asetettu valituksenalaisella päätöksellä karanteeniin covid-19-virustartunnalle altistumisen johdosta. A valitti päätöksestä ja vaati sen kumoamista. Valituksen mukaan tiedon karanteenista oli antanut puhelimitse covid-jäljittäjä, joka ei ole ollut toimivaltainen karanteenipäätöksen antamiseen. Karanteeni oli pantu täytäntöön ennen kuin A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/koronakaraneenia-koskeva-paatos-voitiin-tehda-asianosaista-kuulematta-ja-antaa-puhelimitse-tiedoksi/
11.10.2021 Oikeusuutiset

EOA: Perinnönjakoa koskevan lupa-asian käsittely Digi- ja väestötietovirastossa kesti liian pitkään

Kantelija pyysi tutkimaan Digi– ja väestötietoviraston menettelyä perinnönjakoa koskevan lupa–asian käsittelyssä. Kantelija oli tyytymätön käsittelyaikaan, joka oli kantelun tekohetkellä ollut kantelijan kertoman mukaan noin puoli vuotta. Kantelun mukaan viivästymisestä oli aiheutunut haittaa, koska perintö oli menettänyt arvoaan käsittelyn aikana. Myöskään käsittelyaikaa koskeneisiin tiedusteluihin ei ollut vastattu. Asia oli tullut vireille…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eoa-perinnonjakoa-koskevan-lupa-asian-kasittely-digi-ja-vaestotietovirastossa-kesti-liian-pitkaan/
12.7.2021 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä kaksi ratkaisua edunvalvonnan tarpeen selvitämisen viivästymisistä

”Asiat, joissa on kyse epäilyksestä sen suhteen, kykeneekö ihminen huolehtimaan omista taloudellisista ja muista henkilökohtaisista asioistaan,ovat ihmisen perusturvallisuuteen liittyvien tekijöiden näkökulmasta hyvin keskeisiä. Tähän nähden tällaisten asioiden käsittely olisi hyvä saada päätökseen mahdollisimman joutuisasti.”   Edunvalvonnan tarpeen selvittämisen käsittelyajat (pdf) Edunvalvonnan tarpeen selvittäminen viivästyi lainvastaisesti (pdf)  

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/oikeusasiamiehelta-kaksi-ratkaisua-edunvalvonnan-tarpeen-selvitamisen-viivastymisista/
11.12.2020 Oikeusuutiset

Asianajajat kantelivat Pohjola vakuutuksen menettelystä liikennevakuutusasioissa. Vakava huomautus apulaisoikeusasiamieheltä.

AOA Pölönen: Asianajajat A ja B asianajotoimisto C:stä (jäljempänä kantelijat) arvostelivat kirjoituksessaan Pohjola Vakuutus Oy:n menettelyä lakisääteisten liikennevakuutusasioiden käsittelyssä. Kantelijat viittasivat 22.11.2019 antamaani oikeusasiamiehen verkkosivuilla julkaistuun ratkaisuun (EOAK/192/2019), jossa annoin Op Vakuutus Oy:lle (nykyisin Pohjola Vakuutus Oy) huomautuksen liikennevakuutusasian käsittelyaikaa ja tiedusteluun vastaamista koskevassa asiassa. Finanssivalvonta oli sanotussa asiassa antamassaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/asianajajat-kantelivat-pohjola-vakuutuksen-menettelysta-liikennevakuutusasioissa-vakava-huomautus-apulaisoikeusasiamiehelta/
1.9.2020 Oikeusuutiset

EOA:lta kaksi ratkaisua oikeusapupalkkioiden maksatuksen viivästymisen johdosta

”Elinkeinon harjoittamisen vapauteen, omaisuuden suojaan ja yhdenvertaisuuteen liittyvät seikat puoltaisivat nähdäkseni sitä, ettei valtion varoista maksettavaan avustajanpalkkioon sovellettaisi maksun määräämisen jälkeisissä viivästymistilanteissa eri säännöksiä kuin  esimerkiksi syyttäjän tai julkisen oikeusavustajan valtiolta saamaan kuukausipalkkaan ja sen viivästymiseen.”   Palkkion maksun viivästyminen (pdf) 1.9.2020, dnro 3043/2019   Palkkion maksun viivästyminen ym. (pdf)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/eoalta-kaksi-ratkaisua-oikeusapupalkkioiden-maksatuksen-viivastymisen-johdosta/
15.3.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Helsingin hovioikeuden tekemään pyyntöön uudelleenreititetyn lennon viivästymiseen liittyen

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan. Matkustajat varasivat Finnairilta suoran lennon Helsingistä (Suomi) Singaporeen. Kyseinen lento,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-helsingin-hovioikeuden-tekemaan-pyyntoon-uudelleenreititetyn-lennon-viivastymiseen-liittyen/