Generic filters
Exact matches only
3.5.2024 Oikeusuutiset

Vaasan HaO: Liikennettä kadulla ei voida pitää toimintana, jota koskevia velvoitteita voitaisiin antaa ympäristönsuojelulain nojalla

Vaa­san Hao: Katuliikenteen melu – Ympäristönsuojelulaki – Hallintopakko – Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdyssä hakemuksessa oli todettu, että katualueelta kantautui jatkuvasti liikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Hakemuksen mukaan kaupungille kadunpitäjänä tuli määrätä hakemuksessa mainittuja velvoitteita ja asia oli käsiteltävä ympäristönsuojelulain mukaisena hallintopakkoasiana. Kaupungin ympäristönsuojelulautakunta oli valituksenalaisella päätöksellään 26.10.2022 todennut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/vaasan-hao-liikennetta-kadulla-ei-voida-pitaa-toimintana-jota-koskevia-velvoitteita-voitaisiin-antaa-ymparistonsuojelulain-nojalla/
19.3.2024 Oikeusuutiset

Luvanvaraista toimintaa harjoittaneelle voitiin asettaa ympäristölupamääräykset toiminnan lopettamiseen liittyen

KHO:2024:33 Ympäristölupa – Toiminnan lopettaminen – Jätevedenpuhdistamo – Lupamääräykset – Allasrakenteiden purkamismääräys – Pilaantumisen vaara – Määräyksen kohdistaminen Asiassa oli kysymys laitoksen osatoiminnon eli jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvien ympäristölupamääräysten antamisesta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko lupamääräyksessä voitu edellyttää alueella sijaitsevien allasrakenteiden purkamista ja oliko määräys voitu kohdistaa puhdistamotoimintaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/luvanvaraista-toimintaa-harjoittaneelle-voitiin-asettaa-ymparistolupamaaraykset-toiminnan-lopettamiseen-liittyen/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Maa-aineslupa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupa oli voitu hakea ja käsitellä erillään maankaatopaikkatoiminnasta

KHO:2024:30 Ympäristölupa – Maa-aineslupa – Kallion louhinta ja kivenmurskaamo – Maankaatopaikka – Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta – Tekninen ja toiminnallinen yhteys – Toimivaltainen lupaviranomainen Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli myöntänyt hakijalle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, kallion louhintaan ja kivenmurskaamon toimintaan. Lupahakemuksesta ilmeni, että samalla hankealueella tullaan harjoittamaan osittain samanaikaisesti myös…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/maa-aineslupa-ja-louhinnan-ja-murskauksen-ymparistolupa-oli-voitu-hakea-ja-kasitella-erillaan-maankaatopaikkatoiminnasta/
5.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriö   Dnro L2024-03    Lausuntopyyntönne: VN/34558/2023, 9.1.2024 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI RAKENTAMISLAIN JA SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA    Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää lausuntonaan seuraavaa.    Asianajajaliitto esittää kannanottonsa lausuntopyynnön kysymykseen 1. ”Kommentteja rakentamislain muutoksista”. Kysymyksiin 2.–5. Asianajajaliitto ei esitä kannanottoja.   Kommentteja rakentamislain muutoksista Ilmastoselvitys ja materiaaliseloste (38 §…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-laiksi-rakentamislain-ja-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/
7.2.2024 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella oli oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä, ettei tuulivoimala edellyttänyt ympäristölupaa

KHO:2024:12 Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – ELY-keskuksen valitusoikeus – Tuulivoimala – Naapuruussuhdehaitta – Yleinen ympäristönsuojeluetu Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hylännyt haitankärsijöiden hallintopakkohakemuksen, jossa he olivat vaatineet tuulivoimayhtiötä hakemaan ympäristölupaa tuulivoimaloille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimaloiden ympäristönsuojelulain mukainen luvanvaraisuus arvioidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/ely-keskuksella-oli-oikeus-valittaa-kunnan-ymparistonsuojeluviranomaisen-paatoksesta-ettei-tuulivoimala-edellyttanyt-ymparistolupaa/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
2.10.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella ei ollut oikeutta valittaa asemakaavamuutoksesta

KHO:2023:88 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön – Ammoniakkia käyttävä laitos – Onnettomuusvaara – Mehutehdas Asemakaavamuutoksessa ammoniakkia jäähdytykseen käyttävän mehutehtaan läheisyydessä olevan yhden tontin käyttötarkoitus muutettiin toimistorakennuksesta osittain asuinkäyttöön. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ollut asemakaavan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ely-keskuksella-ei-ollut-oikeutta-valittaa-asemakaavamuutoksesta/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Suunnitellun sellutehtaan aiheuttama lisäkuormitus olisi niin merkittävää, että vesistön hyvän tilan tavoitteen säilyttäminen tai saavuttaminen selvästi vaikeutuisi

KHO:2019:166 Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Luvan myöntämisen edellytykset – Sijoituspaikka – Varovaisuusperiaate – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesimuodostuman tilan luokitus Itä-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan biotuotetehtaan toimintaan Sorsasalossa Kuopiossa. Vaasan hallinto-oikeus oli, toimitettuaan katselmuksen suunnitellulla hankealueella, hylännyt haitankärsijöiden ja ympäristönsuojelujärjestöjen vaatimukset aluehallintoviraston päätöksen kumoamisesta, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/suunnitellun-sellutehtaan-aiheuttama-lisakuormitus-olisi-niin-merkittavaa-etta-vesiston-hyvan-tilan-tavoitteen-sailyttaminen-tai-saavuttaminen-selvasti-vaikeutuisi/
22.10.2014 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö ja sisäministeriö: Työryhmä valmistelemaan ympäristörikostorjunnan strategiaa

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Päivi Räsänen ovat asettaneet yhteistyöryhmän parantamaan viranomaisten yhteistyötä ympäristörikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa Ministeriöiden yhteisen työryhmän tavoitteena on saada kokonaiskuva ympäristörikoksiin liittyvästä kansallisesta yhteistyöstä, tunnistaa yhteistyön ongelmakohdat ja laatia ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Selvityksen kohteena ovat erityisesti viranomaisyhteistyön toimivuus ja ympäristörikosasioiden koko käsittelyketju sekä tässä kokonaisuudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/ymparistoministerio-ja-sisaministerio-tyoryhma-valmistelemaan-ymparistorikostorjunnan-strategiaa/
11.6.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio suosittaa ryhmäkanteiden sallimista oikeussuojan parantamiseksi

Euroopan komissio on tänään antanut suosituksen yhteisten periaatteiden soveltamisesta ryhmäkanteisiin ja muihin ns. kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin EU-maissa Suosituksen tavoitteena on parantaa kansalaisten ja yritysten suojaa EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksia vastaan. Periaatteiden soveltaminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista. Suosituksen avulla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltioissa on käytössä kollektiivisia oikeussuojakeinoja johdonmukaisesti kautta linjan, kuitenkin niin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/euroopan-komissio-suosittaa-ryhmakanteiden-sallimista-oikeussuojan-parantamiseksi/